Kto je online

Now online:
  • 2 guests
Latest members:
  • adida
  • zelinka
  • robo
Total members: 42

Facebook FanBox

Obec Málinec na Facebooku

Meniny

Streda, 22. Október 2014

Dnes má meniny
Sergej
Zajtra má meniny
Alojza

RSS

Málinec Málinec

Toto webové sídlo je momentálne v prestavbe. Stránka sa upravuje z dôvodu plnenia kritérií podľa zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.

Čítať celý článok...
 
Výberové konanie

 

 

 

Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec
                  vyhlasuje výberové konanie na
dve pracovné miesta členov občianskej hliadky,

Výberové konanie sa uskutoční dňa 6. novembra 2014 o 10.00 hod.
v priestoroch zasadačky na Obecnom úrade Málinec.


Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu obecného úradu. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem - člen občianskej hliadky.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je
31. októbra 2014 do 14:00 hod.

Čítať celý článok...
 

Vážení občania oznamujeme Vám, že od 29. septembra 2014

 je v prevádzke

Obecná MUŠTÁREŇ

Poplatky za služby pre občanov s trvalým pobytom v obci Málinec:

Mletie : 1,00,-Eur / vrece

Mletie, lisovanie : 1,50,- Eur / vrece

Mletie, lisovanie, pasterilizovanie : 2,00,- Eur / vrece

Poplatky za služby pre občanov , ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Málinec:

Mletie: 2,00,-Eur/ vrece 

Mletie,lisovanie: 2,50,- Eur / vrece

Mletie,lisovanie,pasterilizovanie: 3,00,- Eur / vrece

Zapísať sa môžete na Obecnom úrade Málinec alebo na tel.č.: 047/4291120 od 22.9.2014

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Málinec vyzýva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Stavebný dozor na vybudovanie zberného dvora v rámci projektu"Podpora separácie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Málinec". Celkový náklad stavby je 152 816,04€ s DPH.

Cenovú ponuku žiadam predložiť elektronicky najneskoršie do 28.2.2014 do 12 00 hod.

Ing. Igor Čepko - starosta obce Málinec

 
Plán výstavby Obce Málinec rok 2014

       Návrh plánu výstavby a investičných akcií obce Málinec

 na rok 2014.

 

Do plánu  výstavby a investičných akcií obce Málinec na rok 2014 navrhujeme akcie, ktoré sa nám nepodarilo pre nedostatok finančných prostriedkov realizovať v roku 2013, na ktoré sme podali žiadosti na finančné prostriedky na tento rok a ktoré vyplynuli zo súčasných potrieb obce.

Čítať celý článok...
 
OZNAM

Ordinačné hodiny - Poliklinika Poltár

Čítať celý článok...
 
OBCE 2014

SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ  A MARKETINFOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s.

Celonárodný projekt na rozvoj obcí a miest 
Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov 2014

Plán vývozu komunálneho odpadu pre rok 2014


Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
1. 2.1. 12.2. 12.3. 9.4. 7.5. 4.6. 2.7. 13.8. 10.9. 8.10. 5.11. 3.12.
2. 15.1. 26.2. 26.3. 24.4. 21.5. 18.6. 16.7. 27.8. 24.9. 22.10. 20.11. 17.12.
3. 29.1. - - - - - 30.7. - - - - -

Plán vývozu plastov pre rok 2014


Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
1. 23.1. 19.2. 19.3. 16.4. 28.5. 25.6. 23.7. 7.8. 5.9. 15.10. 13.11. 11.12.
 
Oznam

 

Na OÚ Málinec si môžete zakúpiť unikátne dielo autorov Jána Žiláka a Pavla Hlodáka

Zrod a vývoj slovenského skla s podtitulom Sklárne stredného Slovenska.

Autori popisujú vznik a vývoj sklárskej výroby na strednom Slovensku, prácu sklárskych majstrov, mapujú sklárskych podnikateľov ,objasňujú genealógiu významných sklárskych rodov. Našim občanom sa nostalgicky pripomenie naša Skláreň Málinec v kapitolách autorov. 

Predajná cena knihy je 21,- Eur     /formát knihy A4, str. 256, bohaté ilustrácie/

 
Kamerový systém v obci Málinec

Vážení občania informujeme Vás, že vďaka finančnej podpore Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality bol podporený projeket "Kamerový systém prostriedok prevencie kriminality". 

Monitorované sú : Námestie SNP, Hlavná ulica, Zdravotné stredisko. Monitorovaný priestor je označený. V budúcnosti sa plánuje rozšírenie kamerového systému na ďalšie lokality obce.

Veríme, že kamerový systém prispeje k bezpečnosti obce a prevencii protispoločenskej činnosti!

 
Oznam - prevádzkovanie pohrebísk obce Málinec

V zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska obce Málinec, Vám oznamujeme, že na Obecnom úrade v Málinci,sa uzatvárajú zmluvy na hrobové miesta za svojich zosnulých na cintoríne v dedine a na cintoríne v Hute. Každé hrobové miesto bude mať zmluvu uzatvorenú na 10 rokov.

Poplatok:  
Dvojhrob 15 €
Jednohrob 7 €
detský hrob a urna 5 €

Za týmto účelom Vás žiadame, aby ste sa dostavili počas úradných hodín na Obecný úrad v Málinci a uzatvorili zmluvy na hrobové miesta !

 
Telefónny zoznam obce Málinec

V tejto sekcii nájdete telefónne kontakty na obyvateľov obce Málinec, ako aj na organizácie, ktoré fungujú v Málinci.

Čítať celý článok...
 
Požičovňa zdravotných pomôcok

Dňa 16.3.2011 bola na základe potrieb občanov obce Málinec zriadená Požičovňa zdravotných pomôcok. Za pomoci ZMOS-u sa obci Málinec podarilo získať z  Nórskazdravotné pomôcky akoinvalidné vozíky 2 ks, rolátory ( vozíky na chodenie) 2ks, ktoré sú teraz k dispozícii na zapožičanie.

Čítať celý článok...