Kto je online

Now online:
 • 1 guest
Latest members:
 • adida
 • zelinka
 • robo
Total members: 42

Facebook FanBox

Obec Málinec na Facebooku

Meniny

Nedeľa, 21. September 2014

Dnes má meniny
Matúš
Zajtra má meniny
Móric

RSS

Málinec Málinec

Toto webové sídlo je momentálne v prestavbe. Stránka sa upravuje z dôvodu plnenia kritérií podľa zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy.

Čítať celý článok...
 

Vážení občania oznamujeme Vám, že od 29. septembra 2014

 je v prevádzke

Obecná MUŠTÁREŇ

Poplatky za služby:

Mletie : 1,00,-Eur / vrece

Mletie, lisovanie : 1,50,- Eur / vrece

Mletie, lisovanie, pasterilizovanie : 2,00,- Eur / vrece

Zapísať sa môžete na Obecnom úrade Málinec alebo na tel.č.: 047/4291120 od 22.9.2014

 
OZNAM - voľné pracovné miesto

OZNAM – Voľné pracovné miesto

Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 98526 Málinec, zriaďovateľ Materskej školy v Málinci oznamuje, že MŠ Málinec bola zaradená do Národného projektu:

„Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy“.

V rámci tohto projektu bude vytvorené jedno pracovné miesto na funkciu:

 „pedagogický asistent – asistent učiteľa“

Pedagogický asistent musí spĺňať nasledovné kritériá:

 • spôsobilosť na právne úkony
 • vek nad 18 rokov
 • odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ.
 • ovládanie štátneho jazyka
 • zdravotná spôsobilosť
 • bezúhonnosť

Výhodou uchádzača o pedagogického asistenta je ovládanie materinského jazyka detí pôsobiacich v materskej škole.

Vytvorené pracovné miesto je na dobu určitú od 1.10.2014 do 31.8.2015.

Uchádzači o voľné pracovné miesto spolu so žiadosťou musia predložiť nasledovné doklady:

 • doklady o odbornej spôsobilosti
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti
 • výpis z registra trestov
 • životopis


Žiadosť je potrebné doručiť v písomnej forme na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 25.9.2014 do 12.00 hod.

Osobný pohovor s prihlásenými uchádzačmi bude dňa 29.9.2014 o 13.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Málinci.

V Málinci, 17.9.2014
Ing. Čepko Igor
starosta obce

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Málinec vyzýva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Stavebný dozor na vybudovanie zberného dvora v rámci projektu"Podpora separácie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Málinec". Celkový náklad stavby je 152 816,04€ s DPH.

Cenovú ponuku žiadam predložiť elektronicky najneskoršie do 28.2.2014 do 12 00 hod.

Ing. Igor Čepko - starosta obce Málinec

 
Plán výstavby Obce Málinec rok 2014

       Návrh plánu výstavby a investičných akcií obce Málinec

 na rok 2014.

 

Do plánu  výstavby a investičných akcií obce Málinec na rok 2014 navrhujeme akcie, ktoré sa nám nepodarilo pre nedostatok finančných prostriedkov realizovať v roku 2013, na ktoré sme podali žiadosti na finančné prostriedky na tento rok a ktoré vyplynuli zo súčasných potrieb obce.

Čítať celý článok...
 
OZNAM

Ordinačné hodiny - Poliklinika Poltár

Čítať celý článok...
 
OBCE 2014

SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ  A MARKETINFOVÁ SPOLOČNOSŤ a.s.

Celonárodný projekt na rozvoj obcí a miest 
Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov 2014

Plán vývozu komunálneho odpadu pre rok 2014


Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
1. 2.1. 12.2. 12.3. 9.4. 7.5. 4.6. 2.7. 13.8. 10.9. 8.10. 5.11. 3.12.
2. 15.1. 26.2. 26.3. 24.4. 21.5. 18.6. 16.7. 27.8. 24.9. 22.10. 20.11. 17.12.
3. 29.1. - - - - - 30.7. - - - - -

Plán vývozu plastov pre rok 2014


Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
1. 23.1. 19.2. 19.3. 16.4. 28.5. 25.6. 23.7. 7.8. 5.9. 15.10. 13.11. 11.12.
 
Oznam

 

Na OÚ Málinec si môžete zakúpiť unikátne dielo autorov Jána Žiláka a Pavla Hlodáka

Zrod a vývoj slovenského skla s podtitulom Sklárne stredného Slovenska.

Autori popisujú vznik a vývoj sklárskej výroby na strednom Slovensku, prácu sklárskych majstrov, mapujú sklárskych podnikateľov ,objasňujú genealógiu významných sklárskych rodov. Našim občanom sa nostalgicky pripomenie naša Skláreň Málinec v kapitolách autorov. 

Predajná cena knihy je 21,- Eur     /formát knihy A4, str. 256, bohaté ilustrácie/

 
Kamerový systém v obci Málinec

Vážení občania informujeme Vás, že vďaka finančnej podpore Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality bol podporený projeket "Kamerový systém prostriedok prevencie kriminality". 

Monitorované sú : Námestie SNP, Hlavná ulica, Zdravotné stredisko. Monitorovaný priestor je označený. V budúcnosti sa plánuje rozšírenie kamerového systému na ďalšie lokality obce.

Veríme, že kamerový systém prispeje k bezpečnosti obce a prevencii protispoločenskej činnosti!

 
Oznam - prevádzkovanie pohrebísk obce Málinec

V zmysle prevádzkového poriadku pohrebiska obce Málinec, Vám oznamujeme, že na Obecnom úrade v Málinci,sa uzatvárajú zmluvy na hrobové miesta za svojich zosnulých na cintoríne v dedine a na cintoríne v Hute. Každé hrobové miesto bude mať zmluvu uzatvorenú na 10 rokov.

Poplatok:  
Dvojhrob 15 €
Jednohrob 7 €
detský hrob a urna 5 €

Za týmto účelom Vás žiadame, aby ste sa dostavili počas úradných hodín na Obecný úrad v Málinci a uzatvorili zmluvy na hrobové miesta !

 
Požičovňa zdravotných pomôcok

Dňa 16.3.2011 bola na základe potrieb občanov obce Málinec zriadená Požičovňa zdravotných pomôcok. Za pomoci ZMOS-u sa obci Málinec podarilo získať z  Nórskazdravotné pomôcky akoinvalidné vozíky 2 ks, rolátory ( vozíky na chodenie) 2ks, ktoré sú teraz k dispozícii na zapožičanie.

Čítať celý článok...
 
Telefónny zoznam obce Málinec

V tejto sekcii nájdete telefónne kontakty na obyvateľov obce Málinec, ako aj na organizácie, ktoré fungujú v Málinci.

Čítať celý článok...