Úradná tabuľa
Tlačiť
Napísal Administrator   

OZNAMY: 

Oznámenie Mesto Lučenec - o začatí konania a upustenie od ústneho pojednávavnia MsÚLC/5986/46614/2019 

Rozhodnutie Okresného úradu Lučenec - pozemkový a lesný odbor  OU-LC-PLO-2019/010668-1

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Málinci

Štandardy kvality voda - odpadová - URSO

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov - 2018

Infromácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovanie pohrebísk obce Málinec