Rímskoatolícka cirkev v Málinci
Obsah článku
Rímskoatolícka cirkev v Málinci
Archív: činnosť farského úradu v rokoch 2000-2008
História
Celý článok

 • Rímskokatolícky farský úrad Málinec, Hlavná 496/57, 985 26 Málinec, okres Poltár
 • Tel:+421 474 291 166
 • web stránka: www.malinec.fara.sk
 • Správca farnosti: od 1.8.2011 vdp. Mgr. Miroslav Fabiny
 • Cirkevné začlenenie: dekanát Lučenecký (Novohradský)
 • Diecéza: Rožňavská

 

 

 

 

 

 

Do farnosti Málinec patria tieto obce:

Málinec 613 rímokatolíkov
Ozdín 60 r.k.
Bystrička 35 r.k.
Rovňany 110 r.k.
Uhorské 190 r.k.
Hradíšte 85 r.k.
Krná 17 r.k.
spolu 1110 r.k.

Kostoly:

Málinec

Farský kostol „Najsvätejšej trojice" 

Posvätený : Mons. E. Kojnokom, rožňavským biskupom 13.nov. 1994

Rovňany

Filiálny kostol „Najsvätejšieho srdca Ježišovho"

Posvätený : Mons. E. Kojnokom, rožňavským biskupom 23.aug. 1997

Ozdín

Kaplnka sv. Galla, pustovníka

Posvätená : Mons. E. Kojnokom, rožňavským biskupom 14. nov. 1999

Súčasnosť farnosti:

Spolok sv. Vojtecha: Počet členov SSV vo farnosti 25.

Katolícka tlač vo farnosti:

  • Katolické noviny, Posol
  • Sv. Ruženec
  • Sv. Písmo pre každého
  • Liturgia
  • Rozmer
  • Fórum života

 

Z kroniky rímskokatolíckej cirkvi Málinec

Vyučovanie náboženstva: šk. rok 2014/2015

  • ZŠ Málinec – 27detí

Počet krstov

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

1

3

4

6

1

4


Počet pohrebov

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

19

9

17

3

9

11


Počet cirkevných sobášov

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014


2 4 1
1

 

Počet prvopríjmajúcich detí

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014


7

10
 

 

Vysluhovanie sviatosti birmovania

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

12


19 

Úcta k Božiemu Milosrdenstvu

.

V Rovňanoch sa nachádza obraz Božieho Milosrdenstva (Ježiša životnej veľkosti), ktorý otec Mons. E. Kojnok slávnostným spôbom pri svätej omši o 15 hod. v nede¾u Božieho Milosrdenstva 11. apríľa 1999 za účasti veriacich a viacerých kňazov slávnostne posvätil.

Od tohto dňa sa tam veriaci každodenne stretávajú na Korunku Božieho Milosrdenstva. V deň keď je sv. omša sa modlí pol hodinu pred ňou, ostatné dni vždy o 15 hod.

Menšie obrazy sú aj v Málinci a Ozdíne.

Rovňany - 1

Uhorské - 1

Málinec - 2 ruže

ruzenec

 


Z kroniky rímskokatolíckej cirkvi Málinec 2000 – 2008

Vyučovanie náboženstva: šk. rok 2006\2007

  • ZŠ Málinec – 75 detí ZŠ
  • Uhorské – 14 detí

Zbierky vo farnosti:

  • Jarná a jesená na charitu
  • Na misie
  • Na seminár
  • Na masmédiá
  • Boží hrob
  • Halier sv. Petra
  • Dobrá novina
  • Osobitná zbierka pre detské diagnostické centrum v Málinci

Odpustové slávnosti:

  • Málinec- Na slávnosť Najsvätejšej trojice (máj,jún)
  • Rovňany- Nedeľa po sviatku Najsv. Srdca Ježišovho (jún)
  • Ozdín- Najbližšia nedeľa okolo 16. októbra (sv. Galla)

Rok - 2008

30. marec – nedeľa Božieho Milosrdenstva /vysluhovanie pomazania nemocných/

11. máj – 1.sv. prijímanie / 7detí/

18. máj – Odpustová slávnosť Najsv. Trojice  slávnostný kazateľ vdp. Dušan Lukáč, generálny vikár Rožňavskej diecézy Vianočná „ Dobrá novina“ pre Afriku – 10.100,-Sk


Rok  - 2007

15. apríl – pomazanie nemocných – pri sv. omšiach prijalo 70 nemocných z farnosti

12. máj – o. biskup E. Kojnok vyslúžil 20.-tim mladým z našej farnosti sviatosť birmovania

20. máj – 1. sv. prijímanie /10 detí/

3. jún – Odpustová slávnosť Najsvätejšej trojice kazateľ: vdp. Roman Kupček – kaplán z Poltára

13. september – Stretnutie mládeže v Rožňave  /zájazd veriacich autobusom/

11.11. – Výročie posviacky farského kostola – Najsv.Trojice Málinec

12/2007- Dobrá novina – 10.100,-Sk


Rok 2006

23. apríl 2006 – nedeľa Božieho milosrdenstva – udeľovanie pomazania nemocných

21. máj – 1. sväté prijímanie /8 detí/

11. jún – Odpustová slávnosť – kazateľ VDP. Jozef Fričovský z Poltára

júl – Kresťanský tábor

10. – 15. júl – Týždenný pobyt detí našej farnosti /43 detí/ - Poprad – Vysoké Tatry – Spišské Bystré /druhý júlový týždeň/

26. august – v našej farnosti mali celodenný program mladí z Diecézneho evanjelického strediska; 16:00 sv.omša, 17:30 Evanjelický program v kultúrnom dome a 19:00 – 20:00 Poklona v kostole

december – Zbierka pre Afriku „Dobrá novina“ 9.212,- Sk


Rok 2005

1. apríl – bola od farnosti Málinec odčlenená Cinobaňa, Turíčky, Katarínska Huta a vznikla samostatná farnosť

9. apríl – sviatosť birmovania – 20 mladých

17. september – zájazd veriacich do Rožňavy, 2. výročie návštevy Jána Pavla II.

6. januára – počas sviatku Troch kráľov deti vykoledovali v „Dobrej novine“ pre Afriku 10.000,-Sk


Štatistické zisťovanie za rok 2005 – 2008

Počet krstov

rok

2005

2006

2007

2008


7

10

2

5


Počet pohrebov

rok

2005

2006

2007

2008


12

11

13

13


Počet cirkevných sobášov


rok

2005

2006

2007

2008


4

4

1

2


Počet prvopríjmajúcich detí

rok

2005

2006

2007

2008


7

8

11

7


Vysluhovanie sviatosti birmovania

rok 2005:        20 birmovancov

rok 2007:        20 birmovancov

 

Investície a opravy

rok 2006:        oporný múr pri garáži

rok 2007:        kompletná výmaľba kostola a fary / interiér + koberec svätyňa/náter drevených  obkladov kostola a fary /exteriér/-práce boli vykonané svojpomocne

Do rímskokatolíckej farnosti Málinec patria filiálky:

Ozdín – Kaplnka sv. Galla

Rovňany – Kostol najsv. srdca Ježišovho, Bystrička, Uhorské, Hradište,Krná

Spolu: 1170 katolíkov podľa  posledného sčítania

Vo farnosti máme – 4 ružencové spoločenstvá /80 členov/

-          dobrovoľníkov združenia Apoštolov Božieho milosrdenstva/21 členov/

-          členov TV Lux /12 členov/- klubu priateľov TV LUX

-          členov spolku sv. Vojtecha /20 členov/


Rok 2005

27. marec – na Veľkonočnú nedeľu tri deti z Málinca prijali aj prvé sv. prijímanie

2. apríl – 21:37 hod. zomrel náš pápež sv. otec Ján Pavol II. Po oznámení jeho úmrtia sa rozozvučali po 22:00 hod. zvony aj na našom farskom kostole.

9. apríl – vysluhovanie sviatosti birmovania ,  vysluhovateľ mons.Eduard Kojnok, Rožňavský biskup za účasti kňazov z okolitých farností. Svätosť birmovania prijalo dvadsať našich mladých farníkov.

19. apríl – za nového pápeža bol zvolený kardinál Jozef Ratzinger (nemec) zvolil si meno Benedikt XVI.

22. máj – odpustová sv. omša nad priehradou , kazateľ VDP. Jozef Fričovský, farár z Poltára .Bolo pekné počasie aj pekná účasť veriacich

1. november – každoročne konáme 1. novembrovú dušičkovú pobožnosť v katolíckomcintoríne v Málinci pri kríži za zomrelých našej farnosti. Tento rok bola o 14.30 hod.

13. november – 11. výročie posviacky kostola, kazateľom bol THDr.Róbert Sárka, prof. na katolíckej univerzite v Ružomberku.

25. december – Jasličková pobožnosť našich deti na klavíri vystúpili V. Rovňanová, R.Grulišová, G. Boroňová a na husle Dominik Rovňan.

december – už tradične deti koledovali v „Dobrej novine“, vyzbierali 7.400,- Sk


Rok 2004

28. marec – dramatizovaná krížová cesta mladých z farnosti Biskupice pod vedením VDP.Karola Pindiaka. Vystúpili v našom kostole po nedeľnej sv.omši. Mnohí od dojatia aj plakali

30. máj – 1. svúté prijímanie ne Turíčnu nedeľu prijalo 17 detí.

6. jún – odpustová slávnosť nad priehradou kazateľ: VDP. Ľubomír Zavacky farár zo Spišského Bystrého rodiska p.farára Šeligu

11. – 17. júl – kresťanský tábor v Spišskom Bystrom 37 detí, 8 dospelých pod vedením p.farára Šeligu, 2x návšteva Aquacity Poprad, 1x Hrebienok, Poľovnícka chata v Spisškom Bystrom

18. september – púť do Turzovky a návšteva hrobky Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom

14. november – výročie posviacky kostola v Málinci (10 výročie)

december – deti koledovali s „Dobrou novinou“, vykoledovali 10.000,-Sk.


Rok 2003

18. január – miništranský turnaj v telocvični v Málinci . Zúčastnili sa na ňom miništranti z našej farnosti, Cinobane, Poltára a Brezničky. Všetci dostali vecné ceny.

27. apríl – udeľoval som sviatosť pomazania nemocných počas nedeľnej sv. omši

                        Málinec 29 chorých

                        Katarínska Huta 61 chorých

                        Rovňany 30 chorých

15. jún – odpustová slávnosť najvyššej trojice , kazateľ: mons.Konštantín Loja, Dekan z Divína

13. september – púť do Rožňavy na pontifikálnu sv. omšu Jána Pavla II. z príležitosti návštevy sv. otca na Slovensku. Dva autobusy veriacich z našej farnosti.

7. december – stretnutie detí našej farnosti so sv. Mikulášom. Každé dieťa dostalo sladký balíček

december – tradičné koledovanie „ Dobrej noviny“, naších detí pre Afriku, suma 8400,-Sk

november/december – prebiehala v kostole zbierka 10 a 20 /36kg/ haliernikov. Nazbierali sme 6 plných trojlitrových pohárov čo činilo 6.181,-Sk pre Integrované sociálne centrum Málinec


Rok 2001:

31.3. – vo farskom kostole boli nainštalované nové  elektronické zvony s pravidelným odbíjaním času. Rovnako bolo urobené kompletné nové ozvučenie kostola.

2.5. – konali sa kňazské rekolekcie vyše dvadsiatich kňazov lučeneckého dekanátu za prítomnosti otca vikára mons. Kostolného.

20.5. – slávnosť  Prvého sv.príjímania – 15 detí

10.6. – Odpustová slávnosť najsv. trojice  v kostole o 11. hod. slávnostný kazateľ Dp.kaplán Jozef Halčin z Lučenca

17.6. – procesia Božieho tela časťou obce Málinec

júl  -     týždenný kresťanský tábor v Spišskom Bystrom okr. Poprad. Deti s pánom farárom  počas týždňa navštívili Vysoké Tatry, Poprad, Vrbov a okolie Hornádskej doliny.

december – deti našej farnosti sa zapojili do koledovania „Dobrá novina“ pre deti z Afriky


Rok - 2002:

13. apríl – 18 mladých z našej farnosti sa zúčastnilo na stretnutí mládeže v Rimavskej Sobote

jún – opustová slávnosť najsvätejšej trojice v kostole. Slávnostný kazateľ: VDP Jozef Fričovský z Poltára

november – zbierka plyšových hračiek pre detský domov v Rimavskej Sobote

december – deti s „Dobrou novinou“ vykoledovali pre deti z Afriky sumu 9570,-Sk


Rok - 2000:

20.4. – 90. veriacich sa zúčastnilo púte do Rožňavy z príležitosti jubilejného roku 2000. Sv.omšu na Zelený štvrtok celebroval otec biskup mons.Eduard Kojnok.

18.6.- Odpustová Sv. omša najsvätejšej trojice nad priehradou kazateľ vdp. M. Lukáč farár z Dolnej Strehovej Hostia: Rodáci p. farára Šeligu zo S.Bystrého, p.starosta Ing. Čepko a ev.a.v.farára Mgr. Ivan Mucha. Veriacich je okolo 250.

15.9. – Púť do Šaštína a Rajeckej Lesnej – 90 účastníkov z farnosti


 

HISTORA 

Keď vezmeme do svojich rúk z farských archívov a z rožňavského biskupského archive staré zaprášené a zožltnuté listiny zvané Canonnické vizitácie, ako aj najstaršie zoznamy katolíckych fár v Uhorsku,dozvieme sa skutočne o veľmi zaujímavej histórii breznickej farnosti. Pred náš duševný zrak sa vynorí zo zabudnutia z predreformačnej doby l4 katolíckych fár z ich kostolami, z ktorých jedna bolo čo praepozitúra sv. Huberta rádu Premonštrátov už v r. ll79 v Hrabove.

Málinec

Je bývalá kat. fara predreformačná,čo sa dozvedáme zo starého zoznamu Petra Pázmána arcibiskupa /l6l6/. Málinec, podľa historických záznamov,zvaných Monumenta Vaticana mal jednu z najstarších fár na terajšom území breznickej farnosti už v roku l397.

Najstaršie Schematizmy rožňavské poznamenávajú Málinec ako “olimp Parochia ” kedysi fara.

Táto kat. fara mala kedysi novo-utvárajúce osady, čo svoje fílie Ćechánky, Nový svet, Látky, ako aj ojedinelé domy v doline Málinskej v údolí Ipľa až k jeho prameňom.Po reformácii tieto fílie pripadli k breznickej farnosti nakoľko sa aj Málinec stal fíliou Brezničky.

Bývalý katolícky farský kostol v Málinci údajne stál v strede obce na mieste terajšej zvoničky, ktorá bola postavená v r. l659. Počas pohnutých vojnových a husitských čias zanikla fara aj s kostolom a viac sa nespamätala pre nepriaznivé pomery, nakoľko prišli turecké nepokoje a reformácie. Katolícki veriaci tak nemali žiadny kostol ani kaplnku

Málinskí katolíci sa snažili postaviť si kostol v obci, ale sa nevedeli dohodnút na ktorom mieste by mal stáť a tak, hoci peniaze boli už v banke pre nezhody veriacich došlo nie k stavbe v Málinci, ale v jeho osade Hámor. Kostol bol zasvetený ku cti Najsvätejšej Trojice. Posviacku vykonal jeho Exc. Dr. Róbert Pobožný, biskup rožňavský l. júna l947, za pôsobenia pána farára Jána Belčányho. Základný kameň k stavbe bol položený 6. 6. l943 za farára Františka Vysockého.

Stavba sa prevádzala za podpory vlády a župy Pohronskej, ako aj za veľkej obetavosti veriacich menovite však Andreja Krnáča, Jozefa Vodrážku, Jozefa Sliackeho, Pavla Paprnáka, Jána Štefančíka a iných ako aj veriacich z farnosti Ipeľskej doliny. Na stavbu kostola sa použili i peniaze z Málinca, ktoré boli uložené v banke. Kostol pre vojnové pomery bol dokončený až v r. l947 a bol schopný k bohoslužbám. Dňa l.6.l947 na deň najsv. Trojice bol posvätený osviet. Vdp. Dr.R.Pobožným kap. Vikárom. Na posviecke sa zúčastnilo niečo vyše 8 000 ľudí.

Pána vikára privítali hutníci z Málinca pri vkusnej Slavobráne, odkiaľ išiel sprievod 4 km k novopostavenému kostolu v Hámre. Pán vicar sediac na vyzdobenom koči za sprievodu cyklistov, krojovaných skupín detí a mládeže, priblížil sa k ďalšej slavobráne, kde miestny duchovný pán farár Belčány uvítal vzácneho hosťa. Pred obradom Dr.R.Pobožný prehovoril k veriacim a celebroval slávnostnú svätú omšu, za asistencie kňažstva. Slávnostnú kázeň predniesol k prítomným veriacim páter Śtefan Lapšanský, misionár Slova Božieho – SVD z Vidinej. Po kostolnej slávnosti rodina Andreja Krnáča podávala slávnostný obed.

Po 10 rokoch z príležitosti birmovky znova navštívil Hámorský kostol Dr. R. Pobožný už ako rožňavský biskup a hodnotil, že za 10 rokov veriaci pre tento kostol veľa urobili, vyzdobili hlavný oltár, ako aj bočný oltár Sedembolestnej P. Márie, odtárik k P. Márii Lurdskej, Krížovú cestu, lavice,ako I ostatné zariadenie kostola včetne organa. Horeuvedené činy hovoria a horlivosti veriacich.

V Brezničke od r. 1900 (podľa záznamov v kronike pôsobili duchovní):


1884 - 1910 Viktor Morvay farár
1910 - 1911 Ján Sarloš administrát.
1911 - 1923 Ján Krištofčák farár, dekan
1923 - 1940 Ernest Šteffko farár, dekan
1940 - 1945 Dr. František Vysocký farár, dekan
1945 - 1946 Štefan Slávik administrát
1946 - 1983 Ján Belčány farár, dekan
1943 - 1944 Štefan Danko kaplán
1944 - 1945 Ján Ludrovský kaplán
1951- 1952 František Ruman kaplán
1955 Konštantín Loja kaplán
1956 Mons. Eduard Kojnok kaplán
1958 - 1959 Ján Hlavatý kaplán
1970 - 1972 Štefan Popovič SVP
1973 - 1976 Anton Mazán
1976 Jozef Lipták kaplán
1978 Alexander Tóth kaplán
1979 Štefan Magut kaplán
1982 Jozef Palušák kaplán
1983 - 1993 Milan Fečke kaplán,potom farár
1984 Vladislav Bednár kaplán
1985 Ján Farbaj kaplán
1985 Marian Slovák kaplán
1988 Ján Kundrík kaplán
1989 Stanislav Cifra kaplán
1990 Jozef Amrich farár
1991 - 1993 Jozef Vaňo kaplán
1993 - 1998 Pavel Haluška 1. farár novej farnosti

Okrem týchto v našej farnosti pôsobili i pátri misionári a to:

 • Štefan Lapšanský
 • Juraj Gabura
 • Ján Kováč
 • Anton Javorský
 • Elentherius Janiga
 • Ľudovít Schmidt

Kostol v Hámri vysvätený l. 6. 1947 ku cti Najsv. Trojice bol v r. a to 18. septembra povalený, pretože na území bývalej osady Hámor bola postavená vodná nádrž, ktorá bude zásobovať pitnou vodou obce a mestá Lučenec a Rim. Sobota.

Základný kameň na výstavbu nového kostola rím.kat. v Málinci vysvätil Mons. Eduard Kojnok biskup rožňavský dňa 18. 10. 1992. Stavba mala byť dokončená v r. 1994, pod dohľadom vdp. Farára v Málinci Pavla Halušku. Nech nám milý Pán Boh pomáha.

“Lebo kde sú dvaja, alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nini”. – povedal Pán Ježiš. (Mt.18, 20)

Po 25 mesiacoch intenzívnej práce robotníkov z Váhostavu a za pomoci veriacich bola stavba nového kostola „Najsvätejšej Trojice“ a fary ukončená a 13. novembra 1994 sa konala posviacka. V tom čase to už bola samostatná farnosť vyčlenená z farnosti Breznička. Do novej farnosti okrem Málinca patrili aj obce Cinobaňa, Katarínska Húta, Turičky, Hrnčiarky (tieto filiálky sa stali 1. apríla 2005 samostatnou farnosťou Cinobaňa, vyčlenenou s farnosti Málinec)V roku 1998 ukončil svoje pôsobenie vo farnosti Mgr. Pavel Haluška a vystriedal ho Mgr. Štefan Šeliga ktorý spravuje farnosť doteraz.