Evanjelická cirkev a.v. Málinec
Obsah článku
Evanjelická cirkev a.v. Málinec
História
Celý článok

Seniorský úrad Málinec, Kostolná 75/6, 985 26 Málinec
Telefón: 047/429 12 33, 0918 828 110
E-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  ,  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Senior: Mgr. Ivan Mucha 
Konsenior: Mgr. Jaroslav Ďuriš (Stredné Plachtince)
Seniorálny dozorca: Ing. Ján Dobšinský (CZ Lučenec)

zborový dozorca: Tibor Urbašík

kantor: Ing. Dušan Michalove

Cirkevné zbory: Ábelová, Budiná, Cinobaňa, České Brezovo, Dobroč, Dolná Strehová, Dolné Strháre, Horná Strehová, Horný Tisovník, Kalinovo, Lovinobaňa, Ľuboreč, Lučenec, Malá Čalomija, Malé Zlievce, Málinec, Mašková, Ozdín, Polichno, Poltár, Pondelok – Hrnčiarska Ves, Pôtor, Príbelce, Senné, Stredné Plachtince, Tomášovce, Turíčky, Uhorské, Veľký Krtíš, Veľký Lom, Závada (31)

Prvá synoda.

Cestujúc na svoju prvú synodu, ktorá sa tohto roku konala v kúpeľnom meste Piešťany, bol som plný očakávania a hlavou sa mi preháňali rôzne otázky. V akej atmosfére bude rokovanie synodálov prebiehať? Dôjde k pokojnej alebo napätej ,,výmene stráží“ v predsedníctve našej cirkvi? Ktorí hostia z domova i zo zahraničia prijali pozvanie? Ako môžem ja svojou nepatrnou troškou priložiť kamienok na budovanie našej drahej cirkvi? Som vôbec hoden zúčastniť sa podujatia takého rozmeru? Tak ako mnohí iní, aj ja som cítil nesmiernu zodpovednosť a zmysel pre službu, do ktorej nás Pán Boh povolal. Uvedomoval som si, že zastupujem nielen seba – svoje názory a presvedčenie, ale takisto reprezentujem svoj zbor i Novohradský seniorát. Preto som sa snažil ešte pred samotnou synodou čo najpozornejšie vnímať pohľady bratov a sestier v našich zboroch.Začiatok synody bol pre mňa a mojich spolucestujúcich z Novohradu dosť hektický, pretože sme došli polhodinu pred otváracími službami Božími a autobus so synodálmi smerujúci do chrámu sme už nestihli. Našťastie nám pomohol brat senior S. Mišiak, vďaka ktorému sme nič nezmeškali. V útulnom piešťanskom kostole sme boli svedkami vrúcneho prijatia zo strany domácich viery, ktorí sa v spolupráci s predsedníctvom bratislavského seniorátu ozaj dobre pripravili, čo bolo badať počas celého zasadnutia synody. Všetci prítomní akiste pookriali pri zvesti slova Božieho, ktorú predniesol dôstojný brat biskup ZD Mgr. Milan Krivda a naplnení Duchom Božím sa odobrali do hotela Sorea, kde prebiehalo celé rokovanie.Už stredajší večer ukázal, že túžbou väčšiny zúčastnených synodálov je, aby zasadnutie viedlo nové predsedníctvo synody. Badateľné to bolo po správe predsedníctva cirkvi, najmä jej druhej časti, ktorú podal brat Ing. Ján Holčík, CSc. Nasledovala plodná diskusia, ktorej ovocím bolo na jednej strane poďakovanie doterajšiemu vedeniu našej cirkvi, ktoré svoj mandát odovzdalo bratovi Klátikovi a bratovi Delingovi a na strane druhej úsilie o vyvarovanie sa chýb a hriechov z minulosti, ktoré mali negatívny dopad na evanjelickú obec i vzťahy v nej. Potom sa zhromaždení dohodli, že vo štvrtok dopoludnia prebehne hlasovanie, kde bude zvolené nové predsedníctvo synody. V tej chvíli som netušil, čo sa počas niekoľkých hodín udeje. Bolo potrebné nájsť vhodných kandidátov, no niektorí, čo boli oslovení, kandidatúru odmietli. Z krátkej porady delegátov Západného dištriktu teda žiadne meno nevzišlo. Nazdával som sa, že si po dlhej ceste ako šofér a po večernom rokovaní oddýchnem, ale opak bol pravdou. Bol som totiž oslovený, aby som vzal kandidatúru na predsedu synody z radov ordinovaných. Najprv sa mi zdalo, že ide o nejaký žart zo strany ľudí, ktorých si nesmierne vážim a mám ich rád, no keď som zistil, že tomu tak nie je, priznám sa, cítil som úžasnú malosť. Kto som ja, aby som niečo také vykonával? Som posledný z posledných, omrvinka na stole tohto podujatia. Ja mám viesť tých, ktorí sú skúsenejší, vzdelanejší, od ktorých som sa toľko učil? Keď som s kandidatúrou napokon súhlasil, nemohol som zaspať. Vnútorne som zápasil a modlil sa slovami: ,,Bože, ak je to Tvoja vôľa, nech sa to stane pre dobro a pokoj našej cirkvi. Ak však nie som ten, kto by mal zastávať túto funkciu, chráň našu cirkev pred takými ako som ja a nedovoľ, aby bol zvolený nesprávny človek.“ Po tom, ako som bol zvolený a ako som si sadol za predsednícky stôl, som prosil Boha, aby zo mňa urobil nástroj pokory a lásky, pokoja a radosti, poriadku a disciplíny. Viem, že nie som hoden a že som posledný z tých, kto by si to zaslúžil. Ale s pomocou Božou sa vynasnažím túto úlohu vykonávať zodpovedne a čestne. Aj ja chcem prispieť k tomu, aby sme boli nielen poslucháčmi, ale predovšetkým činiteľmi slova Božieho. Som rád, že tohtoročná synoda prebehla v pokojnej atmosfére, že bolo cítiť akési príjemné uvoľnenie, vzájomnú úctu, ohľaduplnosť i snahu slúžiť Hospodinu slovom aj skutkom. Verím, že prijatými uzneseniami sme napomohli dobrému dielu a priniesli niečo pozitívne. Uvedomujem si, že niektoré veci treba doladiť a vylepšiť, a preto prosím o trpezlivosť, porozumenie a súcit, ktorého je v súčasnej dobe taký nedostatok. Prosím celú evanjelickú verejnosť, aby si ctila tých, čo prichádzajú i tých, čo zo svojich funkcií odišli. Naša cirkev potrebuje, aby sme ju milovali a aby v nej vládli dobré vzťahy. Iba tak bude dôveryhodná a bude vydávať dobré svedectvo, iba tak pritiahne ku Kristovi.

Ivan Mucha


Rok 2005

Výročná kňazská správa o živote evanjelického a.v. cirkevného zboru v Málinci za rok 2005

Predložená námestným farárom Mgr. Ivanom Muchom na výročnom zborovom konvente v Málinci dňa 22. januára 2006 v rámci služieb Božích.

Bohoslužobný život

Služby Božie sa v našom cirkevnom zbore odbavovali každú nedeľu o 11-tej hodine. Počet veriacich v zbore je 745. Návštevnosť služieb Božích sa v priemere pohybuje okolo 90 ľudí. Počet účastníkov služieb Božích nerastie, keďže starší zomierajú a mladých nám akosi nepribúda. Počas slávnostných služieb Božích sa počet veriacich pohybuje od 150 do 300 ľudí. Najviac je to na Štedrý večer, kedy chrám Boží zaplní okolo 400 veriacich.

30. januára sa v našom zbore konal výročný zborový konvent.

3. februára sme sa s bratom dozorcom v Bratislave na GBÚ zúčastnili seminára k rozhlasovým službám Božím.

12. marca bola ukončená oprava chrámového organa. 20. marca sme v chráme Božom privítali Trávničkovo kvarteto, ktoré vystúpilo s veľkonočným programom.

2. apríla sme sa s niektorými funkcionármi zúčastnili seniorálneho konventu, ktorý sa konal v Záhorciach. 17. apríla sme zorganizovali bicyklový výlet na Bystričku, kde sme si robili s mládežou a deťmi živánku. 24. apríla sme zorganizovali podobné podujatie pre deti a mládež pri priehrade. 26. apríla som sa zúčastnil konferencie o životnom prostredí vo Veľkom Krtíši.

1. mája sme s deťmi, mládežou a niekoľkými dospelými boli na bicyklovom výlete v Poltári. 22. mája si naša mládež zmerala sily vo futbalovom zápase s vrstovníkmi z Ozdína. Zápas sa konal na futbalovom ihrisku v Ozdíne. V tomto mesiaci som sa taktiež zúčastnil Valného zhromaždenia Združenia evanjelických duchovných v Poprade.

4. júna pri príležitosti dňa detí sme na futbalovom ihrisku v Ozdíne zorganizovali športové hry. Víťazi jednotlivých súťaží boli odmenení. Všetci prítomní si mohli pochutiť na guľáši. 12. júna sme boli na bicyklovom výlete v Poltári, kde sa jedla pizza a hral biliard. 19. júna sme odohrali futbalový zápas proti Ozdinčanom.

V polovici júla som prevzal administrovanie cirkevného zboru Kalinovo s fíliami Breznička a Veľká Ves a cirkevného zboru Turíčky s fíliou Mládzovo. 30. júla sme sa zúčastnili Celoslovenského evanjelického festivalu v Ružomberku.

14. augusta sme boli na stretnutí Spoločenstva evanjelických žien Novohradského seniorátu v Tomášovciach. 27. augusta sme sa zúčastnili stretnutia Spoločenstva evanjelickej mládeže nášho seniorátu v Maškovej.

V letnom období naši šikovní bratia dokončili stavbu altánku, za čo im patrí srdečná vďaka.

6. septembra som bol na zasadnutí Vnútromisijného výboru ZD vo Zvolene. 10. septembra sa niekoľko našich cirkevníkov zúčastnilo posviacky Ozdínskeho kostola. 13. septembra som bol na celoslovenskej konferencii Vnútromisijného výboru v Liptovskom Hrádku.

24. októbra som sa zúčastnil stretnutia Výboru ZED s predsedami SPK, ktoré sa konalo v Ružomberku.

6. novembra bol v spoločenskom dome premietnutý film Martin Luther. 13. novembra boli v našom chráme natáčané rozhlasové služby Božie, ktoré boli odvysielané 27. novembra v Prvú adventnú nedeľu. 20. novembra sme na našich službách Božích privítali rodákov z Báčskeho Petrovca, ktorí nás obohatili svojím programom. 29. novembra som bol na zasadnutí Vnútromisijného výboru ZD vo Zvolene.

V decembri prebehla adventná vedomostná súťaž a v tomto mesiaci sme venovali oferu Integrovanému sociálnemu centru v Málinci.

Všetkým tým, ktorí sa v roku 2005 aktívne podieľali na akciách v našom cirkevnom zbore srdečne ďakujeme. Vďaka patrí aj finančným a materiálnym darcom, tým, čo sú ochotní pomôcť, kedykoľvek je to nutné. Taktiež ďakujem všetkým, ktorí prispievajú jedným percentom zo svojho príjmu. Smutné však je, že tak robia v prevažnej väčšine len dôchodcovia. Znova sa potvrdilo pravidlo, že nedá ten, kto má veľa, ale ten, kto chce. Domnievam sa teda, že v záujme zabezpečenia cirkevného zboru by bolo dobré, keby sa zapojilo viac veriacich a svoju lásku k Bohu a cirkvi prejavili nielen slovami, ale aj skutkami.

Uznanie vyslovujem nášmu Obecnému úradu a jeho zamestnancom, ktorí nám vychádzajú v ústrety, Urbárskej lesnej spoločnosti, ktorá nám je takisto veľmi nápomocná a zabezpečuje stromček a vianočné balíčky pre naše deti.

Vyslovujem poďakovanie zborovému presbyterstvu, ktoré sa rozumným rozhodovaním i obetavou prácou stará o bezpečný chod nášho cirkevného zboru. Ďakujem tiež všetkým brigádnikom, ktorí pomáhali pri prácach, ktoré nás viedli rokom 2005. Tu by som chcel vyzdvihnúť najmä prácu brata dozorcu – Štefana Melicha, ktorý citlivo reaguje na potreby zboru. Kantorovanie vedú bratia Ján Michalove st. a Ing. Dušan Michalove, za čo im patrí úprimná vďaka. Poďakovanie vyslovujem aj našim dvom sestrám – Márii Kančovej a Elene Ulickej, ktoré dbajú o poriadok v našom chráme a zborovej miestnosti. Za príkladnú administratívnu činnosť ďakujem sestre Márii Tokárovej. V období adventu a pôstu sa konajú adventné večierne. Pravidelne mávame biblické hodiny vo štvrtok o 17. hodine, na ktorých sa zúčastňuje približne 6 veriacich. Takmer vždy sú to naše sestry. Vzhľadom na podmienky a možnosti, ktoré sa nám naskytujú je bohoslužobný život v našom cirkevnom zbore pomerne pestrý, no mohol by byť bohatší.

Duchovno-pastierska činnosť

V roku 2005 som vykonal 56 pastorálnych návštev, z toho 31 v Málinci, 10 v Ozdíne, 1 v Bystričke, 5 v Turičkách, 6 v Kalinove, 2 v Brezničke a 1 vo Veľkej Vsi. Snažím sa navštevovať najmä chorých, osamelých a občas jubilujúcich. Zúčastňujem sa aj na večerných spievaniach pri zosnulých.

Výchovná činnosť

Medzi výchovnú činnosť zaraďujem na 1. miesto vyučovanie náboženstva. Hodiny náboženskej výchovy navštevuje 73 detí. Deti sú rozdelené do piatich skupín, takže vyučujem náboženstvo 5 hodín týždenne. V prvom ročníku sú 4 deti, v druhom 7, v treťom 9, vo štvrtom 8, v piatom 7, v šiestom 10, v siedmom 11, ôsmom 12 a v deviatom 5. Pravidelne sa koná výučba konfirmandov, občas nedeľná besiedka a počas roka organizujeme rozličné športové a turistické podujatia. Všetko sa to odvíja od záujmu mladých, detí i dospelých.

Vnútromisijná činnosť

Náš cirkevný zbor odoberá tieto noviny a časopisy: EPST, Cirkevné listy, Služba Slova, Tvorba T, Dúha, Cestou svetla, Rozmer. Ďakujem všetkým, ktorí navštevujete chorých, osamelých, vzájomne si pomáhate a zvestujete Slovo Božie.

Štatistika

Počet: veriacich: 745

veriacich platiacich cirk. príspevok: 512

pokrstených: 20: 10 chlapcov, 10 dievčat

konfirmovaných: 3: dospelí – 3 ženy

sobášov: 4: evanjelické 2

zosnulých: 15: mužov 8, žien 7

vstúpivších: 1: žena

vystúpivších: 0

veriacich, ktorí pristúpili k VP: 376: mužov 164, žien 212

Večera Pánova v domácnostiach: 7

Predsedníctvo cirkevného zboru tvoria:

  • námestný farár: Mgr. Ivan Mucha

  • zborový dozorca: Štefan Melich

Zástupcom zb. dozorcu je Michal Kalafús, zborovým kurátorom je Radoslav Melich, zborovým kostolníkom Jaroslav Kováč a zborovým zvonárom Juraj Kováč.

 

Rok 2008

Zborovým farárom bol Mgr. Ivan Mucha. Počet odbavených Služieb Božích 69. Priemerná účasť na nedeľných Službách Božích je 80. Náboženskú výchovu navštevuje od školského roku 2008/2009 57 žiakov. V roku 2000/2001 to bolo 110 detí. Náš cirkevný zbor eviduje 720 členov. Na jar sa v našom zbore uskutočnila zbierka na chrámový organ, ktorý bol v prvej polovici roka opravený a v druhej polovici roku sme k nemu pripojili nový motor. V našom chráme sme privítali priateľov a rodinných príslušníkov z Báčskeho Petrovca, ktorí sa nám prihovorili slovom i spevom.

Štatistika: pokrstených: 10 chlapcov, 15 dievčat

                 konfirmovaných: 2 chlapci, 7 dievčat, 1 dospelý

                 sobáše: 2 evanjelické, 3 krížne

                 počet zosnulých: 11 mužov, 10 žien


Rok 2007

Zborovým farárom bol stále Mgr. Ivan Mucha.  Počet odbavených Služieb  Božích 70. Adventné večierne boli 3 a pôstnych bolo 5. Priemerná účasť na nedeľných Službách Božích je 85. Náš cirkevný zbor eviduje 730 členov. V tomto roku farár vykonal 55 pastorálnych návštiev.  Na Službách Božích v tomto roku  kázal zvesť slova i brat dištriktuálny biskup Mgr. Milan Krivda, senior Mgr. Jaroslav Ďuriš, konsenior Mgr. Ján Ďurov, farár Mgr. Ján Kollár, farár Mgr. Ondrej Majlinga, sestra farárka Mgr. Daniela Petrilová. Dňa 7. februára sa uskutočnilo zasadnutie synody v Málinci. 

16. decembra sa v našom cirkevnom zbore takmer po tridsiatich rokoch konala inštalácia zborového farára, na ktorej sa zúčastnil brat biskup ZD, predsedníctvo seniorátu a niekoľko duchovných zo seniorátu, hostia  z okolitých cirkevných zborov a domáci viery.

Štatistika: pokrstených : 11 detí

                 konfirmovaných: 12 detí , 1 dospelý

                 sobáše: 4

                 počet zosnulých: 6 mužov, 2 ženy

 

Rok 2006

Námestným farárom bol Mgr. Ivan Mucha. Počet odbavených Služieb Božích 71. Priemerná účasť na nedeľných Službách Božích je 85. Náš cirkevný zbor eviduje 737 členov.

9. januára bola v našom cirkevnom zbore seniorálna pastorálna konferencia  kňazov Novohradského seniorátu. 14. októbra bol Mgr. Ivan Mucha inštalovaný za predsedu VMV Západného dištriktu.

Štatistika: pokrstených: 12 detí

                 konfirmovaných: 17 detí

                 sobášov: 1

                 počet zosnulých: 9 mužov, 15 žien


Rok 2005

Námestným farárom bol Mgr. Ivan Mucha. Služby Božie boli pravidelne každú nedeľu o 11.00 hod. Návštevnosť kostola je v priemere 90 ľudí. Najviac sa kostol navštevuje na väčšie sviatky. V marci bola ukončená  oprava chrámového organa. V letnom období sa dokončila stavba altánku. V novembri boli odvysielané v Slovenskom rozhlase Služby Božie. Kantorovanie vedú Ing. Dušan Michalove a Ján Michalove st. I tento rok pán farár navštevoval chorých, osamelých a občas i jubilujúcich občanov. Na základnej škole sa vyučovalo náboženstvo pre 73 detí.

Štatistika: veriacich 745

                 pokrstených: 10 chlapcov, 10 dievčat

                 sobášov:     4

                 zosnulých: 8 mužov, 7 žien

 Predsedníctvo cirkevného zboru: námestný farár Mgr. Ivan Mucha

Zborový dozorca: Štefan Melich

Zástupca zb. dozorcu: Michal Kalafús

Zborový kurátor: Radoslav Melich

Kostolník: Jaroslav Kováč

Zvonár: Juraj Kováč

Hospodárenie: Počiatočný stav k 1.1.2005:    8.538,-Sk

                        príjmy: 294.283,-Sk

                        výdavky: 259.283,-Sk

                        zostatok k 31.12.2005 43.635,-Sk

                        hotovosť v pokladni: 1.888,-Sk

                        zostatok na účte: 41.747,-Sk

Pokladníčka bola Mária Tokárová.


Rok 2004

Farárom bol Mgr. Ivan Mucha. Návštevnosť na Službách Božích bola v priemere 90 ľudí. Počet klesá, starší zomierajú a mladí sa cirkevného života zúčastňujú sporadicky. Organizovali sa výlety, výstup na Jaseninu, účasť bola úbohá. Ľahostajnosť, lenivosť a apatia ale i nezáujem sa stali typickými znakmi modernej doby.

24.10.2004 zorganizovala cirkev benefičný koncert, na ktorom sa vyzbierané peniaze poslali deťom onkologického oddelenia v Banskej Bystrici.

Málinský spevokol ukončil definitívne účinkovanie. Upadá kultúra, duchovný život i medziľudské vzťahy. Tento rok navštevovalo náboženstvo 87 detí, pravidelne sa koná výučba konfirmantov, občas nedeľná besiedka. Pán farár navštevoval najmä starých ľudí, osamelých, chorých ale i rodiny konfirmantov. Zúčastňoval sa i na spievaní pri zosnulých v dome smútku.

Štatistika: ECAV veriacich 745

                              pokrstených: 5 chlapcov, 7 dievčat

                              konfirmovaných: 9 chlapcov, 14 dievčat, 1 dospelý

                              sobáše:      3

                              počet zosnulých: 6 mužov, 5 žien

Predsedníctvo cirkevného zboru: farár Mgr. Ivan Mucha

Zborový dozorca: Štefan Melich

Zástupca zb.dozorcu: Michal Kalafús

Zborový kurátor: Radoslav Melich

Kostolník: Jaroslav Kováč

Zvonár: Juraj Kováč

Hospodárenie: počiatočný stav k 1. januáru 2004 : 34.445,84 Sk

                        príjmy:            205.486,20 Sk

                        výdavky:         231.394,10 Sk

                        zostatok k 31.12.2004 : 8.537,94 Sk

                        hotovosť v pokladni: 4.790,50 Sk

                        zostatok na účte: 3.747,44 Sk

Pokladníčka bola Mária Tokárová.


Rok 2002 :  nemám materiál ani farár

 

Rok 2003

Služby Božie sa konali  stále o 11.00 hod. Počet všetkých veriacich je 745. Návštevnosť sa pohybuje okolo 100 ľudí. V januári sa dokončilo osadenie svietidiel pred Chrámom Božím. Pravidelne sa konala výučba konfirmantov, občas nedeľná besiedka, pre deti sa organizovali rozličné športové či turistické podujatia. Na prvom mieste boli hodiny náboženstva v ZŠ. Hodiny náboženskej výchovy navštevovalo 87 detí. Farár stále navštevoval starých, osamelých a ľudí čo sa našim občanom veľmi páčilo. Tiež sa zúčastňoval na spievaní pri zosnulých v dome smútku.

Štatistika: e.a.v. veriacich 745

                        pokrstených: 8 chlapcov, 8 dievčat, 5 dospelých

                        konfirmovaných: 1 chlapec, 4 dievčatá, 8 dospelých

                        sobáše: 5 evanjelických párov

                        zosnulých: 5 mužov, 9 žien

Cirkevný zbor tvoria farár Mgr. Ivan Mucha, zborový dozorca Štefan Melich, zástupca zb.dozorcu Michal Kalafús, zborový kurátor Radoslav Melich, kostolník Jaroslav Kováč, zvonár Juraj Kováč.

Hospodárenie ECAV v Málinci k 1. januáru 2003

                        PS :                  126.848,54 Sk

                        príjmy: 271.937,40 Sk

                        výdavky:         361.340,10 Sk

                        zostatok k 31.12.2003 : 34.445,84 Sk

                        hotovosť v pokladni:     12.665,10 Sk

                        zostatok na účte:           21.780,74 Sk

 

Rok 2001

I v tomto roku sa Služby Božie konali v nedeľu o 11.00 hod. Návštevnosť sa stále pohybuje okolo 130 ľudí. Počet všetkých veriacich po poslednom sčítaní je 700. V novembri sme si pripomenuli 200.výročie vzniku cirkevného zboru. Privítali sme i vzácnych hostí, brata gener.biskupa Mgr. Pavla Uhorskaia, brata seniora Mgr. Jána Ďurova s manželkou, brata seniorátneho dozorcu MUDr. Jána Paulova s manželkou, brata farára Mgr. Vladimíra Macálka a cirkevníkov z Ozdínskeho zboru. Na škole sa vyučuje náboženstvo. Navštevuje ho 97 detí.  Pravidelne sa koná nedeľná besiedka, organizujú sa i športové podujatia, volejbal, futbal, duel medzi evanjelikmi a katolíkmi, šachový turnaj.

Štatistika: pokrstených: 9 chlapcov, 12 dievčat

                 konfirmovaných: 9 chlapcov, 8 dievčat

                 sobášov: 4

                 zosnulých: 6 mužov, 12 žien

Predsedníctvo cirkevného zboru: farár Mgr. Ivan Mucha

Zborový dozorca: Juraj Šnúrik

Zástupca zb.dozorcu: Michal Kalafús

Zborový kurator: Ján Kancko

Kostolník: Jaroslav Kováč


Rok 2000

Bohoslužobný život – Služby Božie sa odbavovali každú nedeľu o 11.00 hod. Návštevnosť služieb Božích sa priemerne pohybuje od 120 – 130 ľudí. Najviac je na Štedrý večer. Chrám Boží zaplní aj viac ako 400 veriacich. Dôležitú úlohu zohráva spevokol. Kantorovanie  vedú Ing. Dušan Michalove a Ján Michalove st. V nedeľu popoludní sa konali nedeľné besiedky pre deti.

Štatistika :  pokrstených:  1 chlapec, 3 dievčatá

                   skonfirmovaných: 6 chlapcov, 5 diečat

                   sobášov:   1

                   zosnulých: 9 mužov, 8 žien

V tomto roku bola kompletne zrenovovaná farská kúpelňa a bola vybavená zborová kuchyňa