Oznam "Výrub drevín" : Informácia o začatí správneho konania
Napísal Administrator   
Utorok, 23 Október 2018 15:23

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Obec Málinec, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

Spisová značka konania

Dátum zverejnenia

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania

Predmet konania

OcÚ/480/2018/680-Ku

 

23.10.2018 7 dní

Žiadosť od: MUDr. Júlia Čontofalská, Látky č. 51 o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a to v katastrálnom území Ipeľský Potok na parc.č. C-KN 303/6:  12 ks topoľ osikový s obvodom kmeňov od 45 – 50 cm a kroviny lieska, trnka, šípky vo výmere 1555 m2 z dôvodu navrátenie pôvodného stavu TTP