Oznam "Výrub drevín" : Informácia o začatí správneho konania
Napísal Administrator   
Pondelok, 10 September 2018 13:26

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Obec Málinec, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

Spisová značka konania

Dátum zverejnenia

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania

Predmet konania

OcÚ/394/2018/431-Ku

07.09.2018

7 dní

Žiadosť od: Andrea Fodorová, bytom Poltár, Fučíkova 619/10 o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a to v katastrálnom území Ipeľský Potok:  9 ks smrek obyčajný na KN-E parc.č. 194/4 (KN-C 179) s obvodmi kmeňov od 125 cm do 251 cm a 4 ks jabloň na KN-E parc.č. 194/2 (KN-C 179), s obvodmi kmeňov od 50 do 80 cm