Oznam "Výrub drevín" : Informácia o začatí správneho konania
Napísal Administrator   
Pondelok, 20 November 2017 13:26

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Obec Málinec, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

Spisová značka konania

Dátum zverejnenia

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania

Predmet konania

OcÚ/635/2017/184-Ku

20.11.2017

7 dní

Žiadosť Ing. Jozefa Kalafúsa, M.Rázusa 1244/99, Lučenec o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák.č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny-  na výrub na E-KN parc.č: 3676/425 (časť C-KN parc.č.303/5) k.ú. Ipeľský potok - 7ks orechv, 3ks javor, 3ks jaseň, 3ks javor,10 ks lipa, 15ks hrab, 5ks čerešňa, 4 ks slivka, 55ks osika, 10ks rakyta, 7ks vŕba, 1ks smrek, 1 ks borovica, 2 ks jelša, 1 ks jabloň, 90ks breza, 2ks dub s obvodovým kmeňom od 40do120cm, 350m2, krovinových porastov - lieska, na E-KN parc.č. 3676/125 (C-KN par.č. 174) k.ú. Ipeľský Potok - 50m2 krovinových porastov - lieska