Zmluvy rok 2015

 

ZMLUVY rok 2015

Číslo zmluvy

Popis predmetu zmluvy

Cena v Eur

Identifikačné údaje zmluvnej strany

Dátum zverejnenia zmluvy

- Zmluva stočné rok 2015 - - 31.12.2015
- Dohoda o urovnaní sporných práv a povinností 7 000,00 JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku GasOil engineering a.s. 31.12.2015
Dodatok č.1 k zmluve uzatvorenej dňa 26.8.2015 Dodatok č. 1 o zmene čísla účtu - Assist Solutions s.r.o. Lučenec 29.12.2015
PHZ-OPK2-2015/001054-180 Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel - MV SR 28.12.2015
Dodatok č. 2 / DZ221101208340102 Dodatok č.2 k zmluve č. Z2211012083401 o poskytnutí NFP ( Rekonštrukcia MŠ) 189 999,50 MPRV SR 28.12.2015
Dodatok č. 4 Dodatok č. 4 k zmluve o výpožičke - ÚPSVaR Lučenec 28.12.2015
- Zmluva o zriadení vecného bremena/ umiestnenie kanalizačného potrubia - Šlajferčíková Zuzana - Mlynská 510/15, Ing. Zákopčan Víťazoslav a Mgr. Zákopčanová Helena - Nová 500/4, Kovaľančíková Božena - Mlynská 504/6, Starove Ján - Hlavná 110/50, Findra Dušan - Hlavná111/48,: všetci bytom Málinec 23.12.2015
Dodatok č.1 k zmluve č. 14/2010 Dodatok č.1 k zmluve č. 14/2010 o o uložení odpadu na skládke - Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 23.12.2015
Dodatok č. 1 k zmluve č. 11/2008 Dodatok č. 1 k zmluve 11/2008 o odplata za nakladanie s odpadmi - Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár 23.12.2015
- Zmluva o pôžičke fin. prostriedkov 167 732,15 TESLUX s.r.o. Bratislava 23.12.2015
- Darovacia zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na rekonštrukciu a modernizáciu ver. osvetlenia 19 482,68 TESLUX s.r.o.Bratislava 23.12.2015
Z15V009 Zmluva o dielo: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci 163 369,03 / bez DPH TESLUX s.r.o. Bratislava 23.12.2015
15/29/012/48 Dohoda aktivačná činnosť - ÚPSVaR Lučenec 20.12.2015
15/29/010/69 Dohoda menšie obecné služby - ÚPSVaR Lučenec 20.12.2015
15/29/52A/364 Dohoda o vykonávaní dobrovoľníckej služby - ÚPSVaR Lučenec 17.12.2015
1239000174 Poistná zmluva - UoZ dobrovoľnícka činnosť úrazové poistenie 27,93 Kooperatíva poisťovňa a.s. 16.12.2015
- Zmluva o poskytnutí dotácie 10 000,00 Telovýchovná jednota Málinec 15.12.2015
- Dodatok č.3 k zmluve o výpôžičke - Úrad práce soc.vecí a rodiny Lučenec 20.10.2015
15/29/054/63 Dohoda o poskytnutí fianč. príspevku na podporu vytvor. prac. miesta u verejného zamestnávateľa 4858,20 / 9mesiacov Úrad práce soc. vecí a rodiny Lučenec 13.10.2015
Dodatok č.1 /DZ221101208340101 Dodatok č.1 DZ221101208340101 - k zmluve č.Z2211012083401 o poskytnutí NFP (Rekonštrukcia MŠ) 180 499,53 ( NFP) Ministerstvo pôdohosp. a rozvoja vidieka SR 13.10.2015
- Dodatok č.1 k zmluve č. ZLP-2015-0624/OPIS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Bratisalva 13.10.2015
16092015 zmluva o dielo 13 819,18,- KOLEK, s.r.o. Mikušovská cesta 5319,Lučenec 24.9.2015
  zmluva o poskytnutí dotácie 70 eur,- Občianske združenie Málinec 24.9.2015
  Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie z dňa 21.4.2015 2 220,00/ rok Základná škola Málinec 11.9.2015
1/2015 Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky 6,60 Andrea Pokošová, Okružná 161/5, Málinec 11.9.2015
- zmluva o poskytnutí dotácie 400,00 Futbalový oddiel TJ Málinec 8.9.2015
DOD/02-2015/465/2014-IZ-4.0/V dodatok zmluvy NP Komunitné centrá - IA MPSVAR SR 2.9.2015
- kúpna zmluva 2838,00 Maabel slovakia s.r.o.,B.Bártoka 1,979 01 Rimavská Sobota 28.8.2015
- kúpna zmluva 2856,00 Assist Solutions s.r.o.,J.Vargu 922/12 , 984 01 Lučenec 28.8.2015
- Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke zo dňa 14.8.2014 - ÚPSVAR Lučenec,F.Lehára 18,984 01 Lučenec 21.8.2015
č.2/2015 Zmluva o nájme bytu 135,00 Mudr.Z.Wirtschafterová,Podháj 57,974 05 Banská Bystrica 14.8.2015
6/2015 Mandátna zmluva 2 600, OVING s.r.o, 984 01 Lučenec 10.8.2015
2015/08/04-construct Zmluva o dielo" Rekonštrukcia MŠ v Málinci" +prílohy 176 955,50 Construct s.r.o. Lučenec, konateľ: Ing. Podhora Milan 5.8.2015
- Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 8,44 eur/rok Igor Findra, Málinec 31.7.2015
- Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 603,33 Mikroregión Hornohrad 31.7.2015
4419006668 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 197,56 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava 29.7.2015
5190021241 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej č. 74,75 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava 21.7.2015
VP/15/04410/002 Hromadná licenčná zmluva- Jánske dni - SOZA Bratislava 16.7.2015
- Prenájom pozemku do dočasného užívania 12,00/rok Ladislav Oláh, Málinec 14.7.2015
- Zmena zmluvy o poskyt. verejných služieb - Slovak Telekom a.s. 13.7.2015
271/2015/ODDF Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie - Jánske dni 1000,00 Banskobystrický samosprávny kraj  9.7.2015
- Dohoda
- Sociálna poisťovňa,Dr.Vodu 6,984 01 Lučenec 6.7.2015
- Zmluva o nájme nebytových priestorov
94,92eur/rok Andrea Rovňanová,Málinec 3.7.2015
č.1/2015 Zmluva o nájme bytu
- Zora Balogová, Málinec 3.7.2015
  Darovacia zmluva
- Zuzana Galová, Pezinok 3.7.2015
15/29/052/396 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti 93,40/ za 1UoZ ÚPSVaR Lučenec 30.6.2015
MK-1238/2015/2.5 Zmluva o poskytnutí dotácie - Nákup kníh pre knižnicu 600,00 Ministerstvo kultúry SR 30.6.2015
2015/06/17 Montáž plastových okien -Zdravotné stredisko 875,40 Realtherm Slovakia s.r.o. Lučenec 23.6.2015
- Zmluva o spolupraci -prenájom reklamnej plochy 200,00 Komunálna poisťovňa a.s. IVG, Bratislava 23.6.2015
- Zmluva o podaní umeleckého výkonu 1000,00 Drišľak s.r.o. Vranou nad Topľou 23.6.2015
- Nájomná zmluva 18,00/ rok Ján Mak, Závadka nad Hronom 22.6.2015
2000/347 Zmluva o používaní SW 0,00 Remek s.r.o. Nitra 22.6.2015
ZLP-2015-0624/OPIS Zmluva o pripojení k infromač. systému Dátového centra obcí a miest 0,00 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy SR 8.6.2015
Dodatok č.2 - zmluva č. Z2212012019101 Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP  - Komunitné centrum Málinec 144 921,15 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 5.6.2015
- Dohoda o ukončení zmluvy hnuteľné veci - PRO ANGELUM s.r.o. Málinec 1.6.2015
- Dohoda o ukončení zmluvy nebytové priestory - MUDr. Zuzana Brémová, Málinec 1.6.2015
- Zmluva o poskytovaní auditorských služieb 1000,00 Ing. Hanzelová Valéria, Dobroč 1.6.2015
- Dohoda o vzájomnej spolupráci príprava členov hasičského zboru - Akadémia vzdelávania NOVOHRAD o.z. 25.5.2015
- Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska 140,00 Mdipen s.r.o. Rimavská Sobota 21.5.2015
- Zmluva o poskytnutí dotácie na CVČ 120,00 Mesto Poltár zast. primátorom P. Gavalcom  15.5.2015
465/2014-IZ-4.0/V Dodatok k zmluve Národný projekt Komunitné centrá ITMS: 27120130553 - IA MPSVAR SR 15.5.2015
č.27/2015 Dodatok k dohode č.2 - UPSVaR, Lučenec 6.5.2015
- Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu 200,00 Vladimír Sihelský, Č.Brezovo 30.4.2015
č.15/29/054/47 Dohoda o poskytnutí finanč. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest  2568,80 UPSVaR, Lučnec 28.4.2015
č.15/29/054/27 Dohoda o poskytnutí finanč. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest 9247,68  UPSVaR, Lučenec 28.4.2015
- Zmluva o zriadení vecného bremena (kanalizačná prípojka "Rozšírenie kanalizácie Málinec - časť Huta) - Slovenský vodohospodársky podnik, Banská Štiavnica 28.4.2015
- Poskytnutie dotácie pre návštevu záujmových útvarov ZŠ 2 320,00 Základná škola Málinec r. Mgr. Karol Čonka 23.4.2015
- Kúpa knihy  180,00 Tibor Urbašík, Málinec 17.4.2015
- Vystúpenie súboru Slniečko z Poltára 20,00 Únia rómskych materských centier, Poltár 13.4.2015
č.5190017597 Úrazové poistenie uchádzačov o zemestnanie  42,25 Komunálna poisťovňa, Bratislava 9.4.2015
- Posúdenie kanalizácie  2280,00 DHI Slovakia s.r.o. Bratislava 7.4.2015
č.SITB-OO2-2015/000041-146 Výpožička hnuteľného majetku: počítačová technika 1258,80 Ministerstvo vnútra SR 2.4.2015
- Telekominikačné služby - Slovak Telekom a.s. 30.3.2015
č. IAZaSI-2015/02 Materiál pre budovanie a ochranu živ.p. -stavebný materiál 7403,80 Dallas SK s.r.o. Poltár 23.3.2015
č. IAZaSI-2015/03 Pracovno školiaci materiál pre úpravu zelenea živ. prostredia 1055,80 AGROFLÓRA s.r.o. Lučenec 23.3.2015
UP/15/0441/001 SOZA - použitie hudobných diel - SOZA, Bratislava 23.3.2015
441 9006326 Poistenie majetku
190,56 Komunálna poisťovňa , a.s. 16.3.2015
21-05 Pripojenie internet v KC 9,90 eur/mes. Ma-NET Team s.r.o.  13.3.2015
č. TS 21/2015 Inštalácia bezpečnostného systému - Komunitné cenrum 584,34 Ma-NET Team s.r.o.  6.3.2015
Dohoda č.15/29/50j/1/NS Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti podľa §50j zákona o službých zamestnanosti 5465,43 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec 5.3.2015
- Montáž kamerového systému - rozšírenie 5672,04 Ma-NET Team s.r.o.  4.3.2015
č.p.: KM-OPS-1-54/2014 Darovacia zmluva - hasičský automobil IVECO DAILY 4901,32 Ministerstvo vnútra SR  2.3.2015
- Zabezpečenie dopĺňania knižného fondu na rok 2015 200,00 Novohradská knižnica, Lučenec 26.2.2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2012-MRK_PO_BB_223 Impelementácia pedagogického modelu vzdelávania  - Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava 26.2.2015
č. IAZaSI-2015/01 Lektorské služby : Občianske hliadky ITMS: 27120130694 893,84 Akadémia vzdelávania Novohrad o.z.  24.2.2015
- Ošípaná na obecnú zabíjačku 242,00 Ján Semerák, Málinec 23.2.2015
10035753 Zmluva o poskytnutí produktov a sprostredkovaní služieb
- VAŠA Slovensko,s.r.o. 23.2.2015
- Mandátna zmluva - verejné obstarávanie Rekonštrukcia MŠ 3480,00 LEGAL TENDER s.r.o.  20.2.2015
- Dodanie stravných poukážok  3,80/ jeden jedálny kupón LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  17.2.2015
IAZaSI - 2015/01 Zmluva o dodaní tovaru - pracovné a chrannné pomôcky 1800,60 KORAKO plus s.r.o. Partizánske 5.2.2015
Z2211012083401 Zmluva o poskytnutí NFP- Rekonštrukcia MŠ 189 529,94 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  5.2.2015
IAZaSI /OH/1 Mandátna zmluva: Projektový manažér 1728,00 Mária Telgarská 3.2.2015
IAZaSI /2 Mandátna zmluva: Realizácia kurzu Oblasť  ochrany, obnovy, budovania život. prostredia 1680,00 PARTNER Ing. Ján Boroš 28.1.2015
IAZaSI /3 Mandátna zmluva: Realizácia kurzu Manažment financií 1680,00 Eri-IN s.r.o. 28.1.2015
IAZaSI /4 Mandátna zmluva: Realizácia kurzu Posilň.obč.spolunažívania 1740,00 Mgr. Pavol Kalmár 28.1.2015
- Zmluva o poskytovaní služieb 10,00/hod. a  50,00/jedno VO OZ BOVAP Lučenec 28.1.2015
- Zmluva o praktickej výučbe - VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety n.o. 19.1.2015
- Dodatok č. 2 k zmluve PPV/27/2013 - Metodicko -pedagogické centrum 19.1.2015
- Dodatok č.1 k dohode 27/2015 - Úrad práce soc. vecí a rodiny Lučenec 19.1.2015
- Dodatok č.4 k zmluve 2/2007/08 - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 19.1.2015
- Dodatok č.1 Zmluva o výpožičke - Úrad práce soc. vecí a rodiny Lučenec 13.1.2015
- Dohoda menšie obecné služby - Úrad práce soc. vecí a rodiny Lučenec 12.1.2015
- Zmluva o poskyt. finančného príspevku  300,- Stolnotenisový oddiel TJ Málinec 9.1.2015
- Zmluva o poskyt.  finančného príspevku 300,- Klub dôchodcov 9.1.2015
- Zmluva o poskyt.finančného príspevku 600,- ZO Slov. zväzu potifaš. bojovníkov v Málinci 7.1.2015

 -

poskytnutie  finančného príspevoku 

 5000,-

Dobrovoľný hasičský zbor SR Málinec

5.1.2015

- Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 2,25,- eur/12 mesiacov Mgr. Jablonský Ľuboslav 5.1.2015
- Zmluva o dielo 56,- Ing. Ján Bakič 5.1.2015