Zmluvy 2017
 

ZMLUVY rok 2017

Číslo zmluvy

Popis predmetu zmluvy

Cena v Eur

Identifikačné údaje zmluvnej strany

Dátum zverejnenia zmluvy

785/BA00/2016 Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 20.12.2016 o poskytnutí regionálneho príspevku - Úrad vlády SR, Bratislava 30.12.2017
- Zmluva o prevode majetku  obce správy - rekonštrukcia strechy ŠJ - Základná škola Málinec 30.12.2017
- Darovacia zmluva - KC krosná 700,00 Nadácia poštovej banky, Bratislava 20.12.2017
- Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilný internet - Slovak Telecom a.s. Bratislava 30.11.2017
- Dodatok k zmluve KC -predĺženie viazanosti - Slovak Telekom a.s. Bratislava 30.11.2017
- Kúpna zmluva- (pozemky pri bytovkách na Družstevnej ulici) 0,90/m2 1.M. Juríčeková,M. Juríček, 2. J. Siheľský, V. Siheľská, 3. M. Šípošová, 4. Ľ. Janšto, Z. Janštová, 5. E. Krňanová, J. Krňan, 6. J. Bitala, M. Bitalová, 6. M. Králik, J. Králiková, 7. A. Kindeľová 27.11.2017
- Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.4.2015 - Medipen s.r.o. Rimavská sobota 24.11.2017
65/2017 Zmluva o dielo -dodanie a montáž vchodových dverí 738,64 REALTHERM Slovakia plus s.r.o., Lučenec 24.11.2017
- Dodatokč.5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.6.1997 - Pharm. Dr. Talánová Eva, Poltár 24.11.2017
17/29/010/38 Dohoda o aplikácii §10 zákona č.417/2013 - ÚPSVaR, Lučenec 26.10.2017
17/29/012/38 Dohoda o aktivačnej činnosti - ÚPSVR, Lučenec 26.10.2017
- Kúpna zmluva k nehnuteľnosti 78,30eur Zaťko Milan a Zaťková Viera, Na Vinici 388/1, Málinec 18.10.2017
17/29/054/183 Dohoda o poskytnutí fin. prostriedkov v rámci NP Šanca pre mladých 6 106,55 ÚPSVaR Lučenec 17.10.2017
- Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie 667,00 Základná škola Málinec 16.10.2017
- Zmluva o dielo - Rekonštrukcia ulíc Urbárska a Vrecová v obci Málinec 25 956,00 KOLEK s.r.o., Lučenec 11.10.2017
- Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke z dňa  9.2.2016 - ÚPSVaR Lučenec 6.10.2017
5190036925 Úrazové poistenie aktivačných pracovníkov 52,00 Komunálna poisťovňa VIG, Bratislava 6.10.2017
17/29/052/454 Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti  5528,00 ÚPSVaR Lučenec 4.10.2017
4419010048 Návrh poistej zmluvy pre poistenie majetku a zodp. za škodu PO 2906,48 Komunálna poisťovťa VIG, Bratislava 4.10.2017
- Zmluva o dielo  550,00 Marián Bango, Sputnikova 19, Bratislava 2.10.2017
- Uznanie dlhu 296,65 Kubiš Peter, Tichá 7/8, Málinec 2.10.2017
- Nájomná zmluva 1,00/rok Mikroregón Hornohrad 29.9.2017
- Uznanie dlhu 123,60 Bučková Viera, Málinec 12.09.2017
- Predaj nehnuteľnosti 291,00 Mária Farkašová, Urbárska 117/5, Málinec 12.9.2017
- Dohoda o spolupraci  127,52 Obec Litava , zast. Ľ. Tuhárska 6.9.2017
- Dohoda o ukončení zmluvy - Monika Jurková, Družstevná 481/13, Málinec 4.9.2017
VP/17/04410/001 Hromadná licenčná zmluva - Jánske dni - SOZA, Bratislava 4.9.2017
Dodatok č.4 Dodatok č.4 k zmluve o dodávke plynu - SPP a.s. Bratislava 9.8.2017
- Zmluva o dielo - vzpracovanie smernice VO 200,00 MOAD s.r.o. Košice 8.8.2017
- Zmluva o dočasnom užívaní pozemku 14,40/rok Marek Machala, Málinec 28.7.2017
- Zmluva o umiestnení kamery 50/rok Mária Kancková, Málinec 28.7.2017
- Zmluva o podaní umeleckého výkonu -Jánske dni 600,00 Folklórne združenie Jánošík , Fiľakovo 12.7.2017
- Zmluva o podaní umeleckého  výkonu - Jánske dni  900,00 Show Portal s.r.o. Bratislava 4.7.2017
- Zmluva o poskytnutí dotácie  200,00 OZ Málinec 4.7.2017
70/POD-49/17 Zmluva o poskytnutí podpory v rámci programu POD 2017 2802,97 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica 4.7.2017
- Prenájom plochy na Jánskych dňoch 2017 200,00 Komunálna poisťovňa a.s. VIG, Bratislava 21.6.2017
č. 37554 Materiálno-technické vybavenie DHZO 3000,00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 21.6.2017
- Zmluva o dielo: Rozšírenie kamerového systému 7 764,00 Ma NET Team s.r.o. Poltár 21.6.2017
č.169/2017/ODDF Dotácia z BBSK - Jánske dni 2017 1600,00 BBSK,  Banská Bystrica 20.6.2017
- Zmluva o vykonaní mob. výkupu odpadu - MD METAL s.r.o. Hriňová 20.6.2017
- Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemkov  20,00/rok Peter Kret, Sklárska 390/5, Málinec 20.6.2017
- Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku  12,00/ rok Starove Peter, Sklárska 382/2, Málinec 20.6.2017
26/2017 Zmluva o dielo 1 312,27 REALTHERM Slovakia plus s.r.o. Lučenec 14.6.2017
- Nájomná zmluva o nájme pozemku - Slovenský vodohospodársky podnik ŠP 14.6.2017
1/2017/B Zmluva o dielo: projekt POD 2017 1391,00 RAJ DREVA s.r.o. zast. Galdík, Holiša 12.6.2017
1/2017/A Dodávateľsko-odberateľská zmluva: projekt POD 2017 1517,75 Ing. Jana Straková - FLOREA Desing, Detva 12.6.2017
- Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 10,00/rok Semerák Vladimír, Stupník 374/2, Málinec 1.6.2017
- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - SSE a.s. Žilina 19.5.2017
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie v MRK 7452,00 KOLEK s.r.o. Lučenec 16.5.2017
- Rekonštrukcia Zdravotnej ulice v obci Málinec 10 836,00 KOLEK s.r.o. Lučenec 16.5.2017
1/2017 Stočné  0,80/m3 Kovaľančík R., Za lesami 356, Málinec 16.5.2017
17/29/52A/53 Dohoda o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti - KC 287,46 a 47,91/ mesačne UPSVaR Lučenec 10.5.2017
2000/347 Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva  REMEK  s.r.o. Nitra 9.5.2017
46/2017/§54-CnTP-A3 Dohoda o poskytnutí fin.príspevku na NP Cesta na trh práce 22 347,72 UPSVaR Lučenec 28.4.2017
- Zmluva o poskytovaní audítorských služieb  1000,00 A.K.I. AUDIT s.r.o. Lučenec 12.4.2017
- Zmluva o poskytnutí dotácie na žiacky futbalový oddiel TJ Málinec 575,00 Telovýchovná jednota Málinec , zast. P. Melichom 12.4.2017
4/2017 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia 300,00 Divadlo Štefana Kvietika  OZ, Veľký Krtíš 10.4.2017
- Dodatok č.1  k Dohode o menších obecných službách 17/29/052/82  - UPSVaR Lučenec 4.4.2017
042/4.1MP/2013 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP - Zberný dvor - Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava 30.3.2017
- Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť žiakov v ZŠ BB 50,00 Základná škola B. Bystrica zast. PeaDr. J. Bukovou 27.3.2017
KO/02/2017 Zmluva o vývoze komunálneho odpadu - Kalypso n.o. Košice, zast. Ing. J. Kardoš  27.3.2017
5190034487 Zmluva  úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 45,50 Komunálna poisťovňa a.s. VIG, Bratislava 23.3.2017
25/BB/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na prevenciu kriminality - rozšírenie kamerového systému 6 200,00 Ministerstvo vnútra SR, Baratislava 23.3.2017
- Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť žiakov v ZŠ PT 175,00 Mesto Poltár, zast. primátorom P. Gavalcom, Poltár 22.3.2017
- Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť žiakov 2 200,00 Základná škola Málinec zast. Mgr. Karol Čonka 20.3.2017
- Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov 420,00 Kalypso n.o. Košice 15.3.2017
- Zmluva o poskytovaní služieb v KC - Jurková Monika, Málinec 3.3.2017
- Dodatok č. 1 k dohode č.: 16/29/52A/188 - UPSVaR Lučenec 28.2.2017
- Dodatok č. 1 k dohode č.:16/29/52A/341 - UPSVaR Lučenec 28.2.2017
17/29/052/82 Dohoda o podmienkach zabezpečovania aktivačnej činnosti formou menšých obecných služieb 5804,40 UPSVaR Lučenec 28.2.2017
- Dohoda o zabezpečení dopĺňania knižného fondu na rok 2017 300,00 Novohradská knižnica , Lučenec 22.2.2017
- Poskytnutie dotácie projekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovaných rómskych komunitách v obci Málinec 6000,00 Ministerstvo vnútra SR 10.2.2017
- Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 3,00/ rok Mgr. Štefan Chrastina, Málinec 7.2.2017
- Kúpno predajná zmluva - oceľový sklad 10,00 Golianová Elena, Sklárske 391/3, Málinec 27.1.2017
- Zmluva  o dielo - Rekonštrukcia strechy školskej jedálne pri ZŠ Málinec 33 401, 58

Construct s.r.o. Lučenec,  zast. Ing. I. Podhora

25.1.2017
- Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Jednota 14 600,00 Telovýchovná jednota - Jednota, zast. Melich P. 18.1.2017
- Zmluva o poskytnutí dotácie Klub dôchodcov 300,00 Klub dôchodcov Málinec, zast. Fodorová Z. 18.1.2017
- Zmluva o poskytnutí dotácie OZ Slov. zväzu protifašistických bojovníkov 800,00 OZ Slovenského zväzu prosifašistických bojovníkov, zast. Mgr. Tokár J. 18.1.2017
- Zmluva o poskytnutí dotácie Dobrovoľný hasičský zbor 7000,00 Dobrovoľný hasičský zbor Málinec, zast. Mgr. Zákopčanová H. 18.1.2017
- Zmluva o diele - školenie a preskúšanie zváračov 58,00 Ing. Ján Bakič, Lučenec 12.1.2017
16/29/52A/341 Dohoda o zabezpečení dobrovoľníckej služby 278,70 ÚPSVR Lučenec 10.1.2017
- Kúpno predajná zmluva - oceľový sklad 10,00 Oláhová Monika, Sklárska 389/7, Málinec 5.1.2017
- Kúpno-predajná zmluva - oceľový sklad 10,00 Machalová Alena, Sklárska 389/7, Málinec 5.1.2017
- Zmluva o poskytnutí reg. príspevku - Akčný plán rozvoja okresu Poltár 30 000,00 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 5.1.2017
Posledná úprava Utorok, 09 Január 2018 08:11