Zámer o prenájme obecného majetku z 28.02.2013

Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.9, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia č.1/2013, v bode 2 /m Obecného zastupiteľstva v Málinci z dňa 28.2.2013, zverejňuje zámer na prenájom nehnuteľnosti z majetku obce:

Popis nehnuteľnosti:

Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, zapísaná na LV č. 742 vo vlastníctve obce Málinec, vedená ako ostatné plochy, číslo parcely 489/1 o výmere 49m2. 

Výšku nájomného za prenájom nehnuteľnosti stanoví Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením. 

Záujemcovia o prenájom vyššie uvedenej nehnuteľností, môžu svoje žiadosti o prenájom, spolu s navrhovanou výškou nájomného predložiť na Obecný úrad v Málinci v úradných hodinách, v termíne do 19.4.2013 do 12.00 hod. v zapečatenej obálke s označením „Prenájom nehnuteľnosti –neotvárať“ .

Zámer o prenájme sa zverejňuje:
1. na úradnej tabuli obce Málinec
2. na internetovej stránke obce Málinec

V Málinci, 21.3.2013   Ing. Igor Čepko, starosta obce