Zámer o predaji obecného majetku zo dňa 19.1.2017

 

Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 16.12.2016 č. 6/2016, bod 2/l , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.

 

Popis nehnuteľnosti:

Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, je zapísaná  na LV č. 724, parcela číslo  448/4, záhrada o výmere 1182 m2, ktorej vlastníkom je obec Málinec v ½-ine.

Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017 nasledovne:

 Jednotková hodnota pozemku   -   0,90 €/m2

Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti, môžu svoje cenové ponuky doručiť na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 28.2. 2017 do 15.00 hod.

 

V Málinci, 19.1.2017  

 Ing. Igor Čepko - starosta obce