Zámer o prenájme obecného majetku z dňa 21.3.2017 p.č. 1564/1 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   

Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.9,  zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 15.03.2017 č. 1/2017, bod 5/b , vyhlasuje zámer na prenájom nehnuteľnosti z majetku obce.

Popis nehnuteľnosti:

Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú.  obce Málinec, zapísaná na LV č. 749 vo vlastníctve obce Málinec, vedená ako poľnohospodárska pôda,  parcela číslo  1564/1 v polovici t.j. 3,6054 ha. 

 Výšku nájomného za prenájom nehnuteľnosti stanoví Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením.

 Záujemcovia o prenájom  vyššie uvedenej   nehnuteľností, môžu svoje žiadosti o prenájom, spolu s navrhovanou výškou nájomného predložiť na Obecný úrad v Málinci v úradných hodinách, v termíne do 31.5.2017. 

 Zámer o prenájme sa zverejňuje: 

1. na úradnej tabuli obce Málinec

2. na internetovej  stránke obce Málinec

 

V Málinci, 21.3.2017

 Ing. Igor Čepko - starosta obce