Zámer o prenájme z dňa 1.6.2017 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 06 Jún 2017 09:46

Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.9,  zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 01.06.2017 č. 2/2017, bod 2/e , vyhlasuje zámer na prenájom nehnuteľnosti z majetku obce.

Popis nehnuteľnosti:

Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú.  obce Málinec, zapísaná na LV č. 742, parcela č. 474/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2.

 Výšku nájomného za prenájom nehnuteľnosti stanoví Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením.

 Záujemcovia o prenájom  vyššie uvedenej   nehnuteľností, môžu svoje žiadosti o prenájom, spolu s navrhovanou výškou nájomného predložiť na Obecný úrad v Málinci v úradných hodinách, v termíne do 23.6.2017 do 15:00hod v zapečatenej obálke s označením " Prenájom nehnuteľnosti - neotvárať". 

 Zámer o prenájme sa zverejňuje: 

1. na úradnej tabuli obce Málinec

2. na internetovej  stránke obce Málinec

 

V Málinci, 2.6.2017

Ing. Igor Čepko- starosta obce