Zámer o predaji obecného majetku z dňa 04.07.2017, parcela 854/1 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   

Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.1 písm.c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 30.6.2017 č. 3/2017, bod 2/k , zverejňuje zámer o odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce.
Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. Málinec, vedená na LV 742, parcela č. 854/1 o výmere 274 m2, vedená ako záhrady, podľa geometrického plánu číslo: 46545077-34/2017, vyhotoveného dňa 13.6.2017 Ing. Martinom Falťanom.
Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017 nasledovne:

Jednotková hodnota pozemku - 0,90 €/m2

Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedených nehnuteľností, môžu svoje cenové ponuky doručiť
na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 21.8.2017 do 15.00 hod.


Zámer o odpredaji sa zverejňuje:
1. na úradnej tabuli obce Málinec
2. na internetovej stránke obce Málinec


V Málinci, 4.7.2017
Ing. Igor Čepko