POZVÁNKA na rokovanie riadneho zhromaždenia Urbárskej lesnej spoločnosti p.s. Málinec PDF Tlačiť E-mail
P O Z V Á N K A

na rokovanie riadneho zhromaždenia Urbárskej lesnej spoločnosti - pozemkové spoločenstvo Málinec, ktoré sa uskutoční v sobotu, dňa 24.02.2018 v kinosále Spoločenského domu v Málinci so začiatkom - prezentáciou o 9:00 hodine a jednanín od 10:00 hodiny.
Program:
 1.Otvorenie
 2.Voľby pracovných komisií a overovateľov zápisnice
 3.Správy výboru a dozornej rady za rok 2017
 4. Výsledky hosp. za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018, návrh rozdelenia podielu na zisku
 5. Správa mandátovej komisie o účasti a uznášaniaschopnosti zhromaždenia
 6. Návrh na zloženie orgánov ULS výboru a DR, predstavenie kandidátov
 7. Voľby orgánov
 8. Diskusia
 9. Schválenie výsledkov hospodárenia, rozpočtu a rozdelenia podielu na zisku
10. Vyhlásenie výsledkov tajných volieb
11. Návrh a schválenie uznesenia
12. Záver zhromaždenia

Veríme, že svojou účasťou, prípadne splnomocnením inou osobou zúčastnenou na zhromaždení, prispejete k funkčnosti a uznášaniaschopnosti nášho najvyššieho orgánu. Po ukončení zhromaždenia budú členom ULS vyplácané dividendy za rok 2017 osobne oproti občianskemu preukazu. Neprítomným budú dividendy poslané poštovou poukážkou, resp. na osobný účet.

V Málinci dňa 22. januára 2018
 Ing. Dušan MICHALOVE v. r. - predseda výboru ULS