POZVÁNKA na rokovanie riadneho zhromaždenia Urbárskej lesnej spoločnosti p.s. Málinec Tlačiť

 

na rokovanie riadneho zhromaždenia Urbárskej lesnej spoločnosti - pozemkové spoločenstvo Málinec, ktoré sa uskutoční v sobotu, dňa 30.03.2019 v kinosále Spoločenského domu v Málinci so začiatkom - prezentáciou o 9:00 hodine a jednanín od 10:00 hodiny.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľby pracovných komisií a overovateľov zápisnice
3. Správy výboru a dozornej rady za rok 2018
4. Výsledky hosp. za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019, návrh rozdelenia podielu na zisku
5. Diskusia k výsledkom hospodárenia a predloženým návrhom
6. Správa mandátovej komisie o účasti a uznášania schopnosti zhromaždenia
7. Návrh a schválenie uznesenia
8. Záver zhromaždenia
Veríme, že svojou účasťou, prípadne splnomocnením inou osobou zúčastnenou na zhromaždení, prispejete k funkčnosti a uznášaniaschopnosti nášho najvyššieho orgánu. 
Po ukončení zhromaždenia budú členom ULS vyplácané dividendy za rok 2018 osobne oproti občianskemu preukazu. Neprítomným budú dividendy poslané poštovou poukážkou, resp. 
na osobný účet.

V Málinci dňa 11. februára  2019

Ing. Dušan MICHALOVE v. r.
predseda výboru ULS