Projekt: Spolu pre tvorbu komunitných aktivít, ochranu zdravia a životného prostredia v MRK obce Málinec PDF Tlačiť E-mail

TLAČOVÁ SPRÁVA k ukončeniu projektu:  o realizácii projketu a jeho výsledkoch 

 

Názov projektu: Spolu pre tvorbu komunitných aktivít, ochranu zdravia a životného prostredia v MRK obce Málinec

Žiadateľ o NFP: Obec Málinec

Poskytovateľ NFP: Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Bratislava

ITMS: 27120130645

Dĺžka realizácie aktivít projektu: 10/2014 – 09/2015

Ciele projektu: Hlavný cieľ: Rozvoj MRK v oblasti komunitného života prostredníctvom osvety, komunitných aktivít a budovania životného prostredia v blízkosti MRK obce Málinec.

Špecifické ciele: Z lepšenie kvality komunitného života osvetou a vzdelávaním v oblasti starostlivosti o rodinu, ochrany a budovania životného prostredia v prostredí MRK. Zvýšenie zodpovedností za zverené životné prostredie v blízkosti obydlí MRK pracovnými aktivitami ich členov v oblasti budovania a ochrany ich prostredia.

Cieľové skupiny: Obec Málinec s počtom obyvateľov viac ako 1450 patrí medzi obce s viac ako 25% nezamestnanosťou v okrese Poltár, s viac ako 15 % podielom Rómov na obyvateľstve. Obec je zaradená do Atlasu rómskych komunít. Sú tu slabé možnosti uplatnenia sa tejto nekvalifikovanej, resp. nízko kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce. Počet cieľových skupín zahrnutých do projektu priamo 30

  1. Celkový počet zamestnaných v projekte – 5 osôb
  1. Počet členov MRK z obce Málinec, ktorí budú zamestnaní ako pracovníci pre ochranu a budovanie životného prostredia v blízkosti obydlí MRK – 4 osoby (4x pracovná zmluva – 4x obec Málinec),
  2. Člen CS – inak sociálne znevýhodnený z obce Málinec, ktorý bude zamestnaný ako pracovník zabezpečovacích a organizačných aktivít – 1 osoba (1x pracovná zmluva)

Počet členov MRK z obce Málinec, ktorí sa budú podieľať na aktivitách projektu – 25 osôb podieľajúcich sa na prípravu a realizácii komunitných a projektových aktivít. Ostatné nepriame cieľové skupiny pre užívanie výsledkov projektu v počte 100.

Plánované aktivity:

Aktivita č. 1 - Výber cieľovej skupiny, prijatie zamestnancov a realizácia verejného obstarávania –výber 5 zamestnancov do projektu, hlavne z radov miestnych členov MRK obci Málinec, kurz BOZP.

 Aktivita č. 2 - Vzdelávacie, osvetové a organizačné aktivity - – v rámci aktivizácie komunity sa bude 25 členov MRK zúčastňovať vzdelávacích a osvetových aktivít, 1 zamestnanec bude zabezpečovať výkon aktivít v teréne

Aktivita č. 3 - Realizácia prác v oblasti obnovy a budovania životného prostredia v blízkosti obydlí MRK – zamestnávanie 5 zamestnancov a spolupráca ďalších 25 členov MRK ako CS projektu pre osvetu, vzdelávanie a poradenstvo počas 23 mesiacov, ktorí budú tiež zabezpečovať výpomocné práce na zlepšenie životného prostredia v okolí MRK.

Podporné aktivity: Riadenie projektu, Publicita a informovanosť

Rozpočet projektu: Celkový rozpočet: 66 504,71  EUR, z toho nenávratný finančný príspevok: 63 179,48 EUR, vlastné zdroje obce: 3 325,24 EUR

Projekt je realizovaný z finančných zdrojov Európskeho sociálneho fondu

Fotodokumentácia: