Zriadenie poriadku a pokoja občianskymi hliadkami v obci Málinec PDF Tlačiť E-mail

TLAČOVÁ SPRÁVA k ukončeniu projektu: o realizácii projektu a jeho výsledkoch

 

Názov projektu:

Zriadenie poriadku a pokoja občianskymi hliadkami v obci Málinec

Žiadateľ o NFP:

Obec Málinec

Poskytovateľ NFP:

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Bratislava

ITMS: 27120130694

Dĺžka realizácie aktivít projektu: 10/2014 – 09/2015

Ciele projektu:

Hlavný cieľ: Skvalitnenie spolunažívania a životných podmienok obyvateľstva prostredníctvom občianskych hliadok členmi MRK v obci Málinec.

Špecifické ciele:

Z výšenie zapojenia členov MRK na tvorbe poriadku a pokoja zamestnaním pracovníkov občianskej hliadky z radov MRK. Skvalitnenie pracovnej činnosti občianskej hliadky vzdelávaním a prípravou zamestnancov.

Cieľové skupiny:

Na základe uvedených zistení sa obec Málinec v spolupráci s členmi MRK v obci rozhodli riešiť identifikované problémy realizáciou všeobecnej osvety o spolunažívaní a poriadku, realizáciou občianskych hliadok členmi MRK.

Podrobnejší popis cieľovej skupiny:

Celkový počet členov MRK v obci – 221

Počet členov MRK zahrnutých do projektu priamo:

  • Počet členov MRK z obce Málinec, ktorí sú zamestnaní – 2 osoby (2x pracovná zmluva – občianska hliadka – 2 muži – všetko zmluvy na plný úväzok)

Počet ďalších členov MRK zahrnutých do projektu priamo – 200 problémových, ktorí vyžadujú zvýšenú pozornosť občianskej hliadky pre časté krádeže, výtržnosti a priestupky.

Plánované aktivity:

Aktivita č. 1 - Vytvorenie pracovných miest a výkon práce občianskej hliadky – výber 2 zamestnancov do projektu aj z radov miestnych členov MRK obci Málinec, Organizačno-technické zabezpečenie aktivít občianskej hliadky, zabezpečenie odevu, ochranných a reflexných prvkov, tvorba záznamov z šetrení a zásahov, vyhodnotenia situácii na poradách a stretnutiach s občanmi, prijatie opatrení pre elimináciu priestupkov, spolupráca s inými inštitúciami verejného života, ap.

Aktivita č. 2 - Vzdelávanie a príprava zamestnancov na výkon práce – príprava a realizácia odborných školení na témy: Práva a povinnosti člena rómskej občianskej hliadky. Základy trestného práva a trestný poriadok. Zákon NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke. Tímová práca a komunikácia. Praktické školenie priamo v teréne.

Podporné aktivity:

Riadenie projektu, Publicita a informovanosť

Rozpočet projektu:

Celkový rozpočet: 21 569,60  EUR, Z toho nenávratný finančný príspevok: 20 491,12 EUR

Z toho vlastné zdroje obce: 1 078,48 EUR

Projekt je realizovaný z finančných zdrojov Európskeho sociálneho fondu


Fotodokumentácia: