Vznik, poslanie, ciele komunitného centra PDF Tlačiť E-mail

Komunitné centrum (ďalej KC) vzniklo 1.1.2015 v rámci Národného projektu Komunitné centrá (NP KC - ITMS27120130533) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Prevádzkovateľom KC je Obec Málinec v zastúpení starostom Ing. Igorom Čepkom. Svoju činnosť malo od 1.1.2015 do 31.10.2015. Svoju činnosť ako NP KC obnovilo od 1.5.2016 s novým obsadením pracovníkov. V medziobdobí fungovalo na dobrovoľníckej báze. 

 

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IA MPSVR SR“) začala dňa 01.10.2015 s prípravnou fázou realizácie národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ďalej len „NP PVSSKIKÚ). Zámerom NP PVSSKIKÚ je zlepšenie sociálnej situácie skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom: podpory profesionalizácie vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (Komunitných centier, Nízkoprahových denných centier a Nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu). Cieľom tejto podpory je zvýšenie aktivity, zamestnanosti a zlepšenie možností vstupu na trh práce a integrácie do spoločnosti skupín sociálne vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením.

Poslaním komunitného centra je poskytovať komplexné sociálne a komunitné služby bez rezidencie a prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej, ako aj na lokálnej úrovni. Prostredníctvom komplexných sociálnych a komunitných služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu marginalizovaných rómskych komunít ( MRK), ako aj pre vzájomnú interakciu a spoločné aktivity príslušníkov MRK a ostatného obyvateľstva obce. Na individuálnej, ale i komunitnej úrovni hľadať vhodné formy a programy na riešenie sociálnych problémov a integrácie. Komunitné centrum je strešnou inštitúciou, v ktorej sa poskytujú sociálne a vzdelávacie služby, realizujú programy, zamerané na podporu zamestnanosti, programy komunitného rozvoja a voľnočasových aktivít. 

 Cieľom komunitného centra je:

 •  zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility
 • prevencia a predchádzanie sociálno-patologických javov a rizikového správania
 •   poskytovanie sociálnych poradenských služieb a činností pre potreby komunity a klienta
 • poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít
 •  poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie 
 •  včasná intervencia
 •  prevencia sociálnej exklúzie

 

Klientmi komunitného centra sú:

 • ·         deti a žiaci MŠ, ZŠ, SŠ, dospievajúci a dospelí aj seniori
 • ·         fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii, ťažkej životnej situácii
 • ·         príslušníci marginalizovaných skupín obyvateľov

 

Pracovníci komunitného centra:

V KC pracujú 3 pracovníci, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príp. záväzných predpisov pri realizácii schválených projektov (napr. IA ZaSI- Národné komunitné centrá ), morálne a odborné kritériá pre činnosti, ktoré v KC vykonávajú. Od 1.5. 2016 do 30.6. 2019 budú zamestnanci KC finančne podporení z projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (1 osoba odborný garant KC , 1 osoba odborný pracovník KC , 1 osoba pracovník KC na základe zmluvy č. N 20160302007).

 

Sídlo komunitného centra:

Komunitné centrum v Málinci sídli v zrekonštruovaných priestoroch bývalej starej školy na adrese: Školská č. 199/29, Málinec. V blízkosti sa nachádza MŠ, ZŠ, ISC Málinec a iné inštitúcie, čo zabezpečuje prístupnosť pre poskytovanie služieb a aktivít klientom a cieľovej skupine pre ktorú sú predovšetkým určené. 

Aktivity komunitného centra:

Na základe analýzy stavu, existujúcich problémov a následne potrieb a záujmov
občanov je spracovaný plán na odborné a iné činnosti a aktivity KC. Aktivity smerujú k zmene sociálnych podmienok komunity ambulantnou vo výnimočných prípadoch terénnou farmou. Sú zamerané na:

 • ·         poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcii
 • ·         prevenciu sociálnej exklúzie, preventívne aktivity
 • ·         základné sociálne poradenstvo, 
 • ·         záujmová činnosť a voľnočasové aktivity pre deti, mládež, rodinu, seniorov 
 • ·         výchovno – vzdelávacie a aktivizačné služby pre deti, mládež, rodinu a nezamestnaných
 • ·         prípravu na vyučovanie, doučovanie detí
 • ·         pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • ·         pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, 
 • ·         podporu pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života,
 • ·         podporu rozvoja osobných záujmov mladých nezamestnaných.

Aktivity sú prispôsobené potrebám klientov počas celej realizácie projektu. KC slúži pre všetky vyššie uvedené skupiny obyvateľov obce Málinec. Vstup je voľný a zdarma. Zakázaný vstup majú občania pod vplyvom návykových látok, s agresívnym chovaním, pretože z KC chceme vybudovať bezpečné miesto. KC spolupracuje aj s týmito subjektmi: ÚPSVaR Poltár, rôzne mimovládne organizácie, MŠ, ZŠ, ISC Málinec. KC sa rôznou činnosťou, aktivitami, službami snaží zapojiť deti, rodičov a ostatných občanov do aktívneho prístupu podieľania sa na dianí obce, odstraňovania bariér a vytvárania komunikačných kanálov.