Zberný dvor biologicky rozložiteľného odpadu - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Obsah článku
Zberný dvor biologicky rozložiteľného odpadu - PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
PROJEKT Zberný dvor Málinec
Celý článok

Ako kompostovať ??? / brožúry s informáciami

    

                            Viac informácii o kompostovaní a narábaní s odpadmi nájdete na www.kompost.sk alebo www.priateliazeme.sk

Prevádzková doba: 

APRÍL - SEPTEMBER

Pondelok

10:00 – 12:00 hod

14:00 – 18:00 hod

Streda

10:00 – 12:00 hod

14:00 – 18:00 hod

Piatok

10:00 – 12:00 hod

14:00 – 18:00 hod

Sobota

10:00 – 16:00 hod

-

OKTÓBER - MAREC

Pondelok

10:00 – 12:00 hod

14:00 – 16:00 hod

Streda

10:00 – 12:00 hod

14:00 – 16:00 hod

Piatok

10:00 – 12:00 hod

14:00 – 16:00 hod

Sobota

10:00 – 14:00 hod

 

Prevádzkový poriadok zberného dvora na biologicky rozložiteľný

odpad rastlinného pôvodu v lokalite Stupník v obci Málinec zriadeného Obcou Málinec, Námestie SNP 474/1

 Zberný dvor (ďalej len ZD) je zriadený výhradne pre obyvateľov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území obce Málinec alebo vlastnia rodinný dom, byt alebo chatu v obci Málinec. Zberný dvor je zriadený na legálne uloženie biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu.

Špecifikácia odpadu: Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu najmä zo záhrad a to tráva, kvety, lístie a konáre.

Ostatné ustanovenia:

  1. Návštevník ZD je oprávnený uložiť na ZD len odpad súhlasný s vyššie uvedenou špecifikáciou odpadu.
  2. Podmienkou prevzatia odpadu je preukázanie sa identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý, alebo prechodný pobyt na území obce Málinec alebo doklad o vlastníctve domu, bytu alebo chaty na území obce Málinec.
  3. Zodpovedný pracovník ZD následne zapíše do knihy odpadov meno odovzdávajúceho, dátum, množstvo a druh odpadu.

Prevádzkovateľ ZD si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je na základe samostatného posúdenia prítomného zodpovedného pracovníka obce Málinec :

  • znečistený inými zložkami biologicky nerozložiteľného odpadu,
  • obsahuje materiál, ktorý nie je predmetom uskladnenia
  • presahuje aktuálne kapacitné možnosti ZD.

 4.    Odpad sa ukladá do betónových boxov, v prípade ich naplnenia na miesto podľa pokynov zodpovedného pracovníka ZD. Pri naplnení   kapacity má právo poverená osoba pre daný deň alebo dobu nevyhnutnú z prevádzkových dôvodov ZD uzatvoriť.

5.     ZD nie je určený na odovzdávanie odpadu z podnikateľskej činnosti.

6.     V prípade ak na deň otvorenia ZD pripadá štátny sviatok, ZD bude uzatvorený.

Tento prevádzkový poriadok ZD nadobúda účinnosť' dňom 1.12.2014. 


Informácie o projekte Zberný dvor Málinec

Zberný dvor na BRKO - obec Málinec

Informácie o žiadosti o NFP.

Žiadateľ: Obec Málinec

Operačný program: OP Životné prostredie
Prioritná os: Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo
Opatrenie: 4.1 Podpora aktivít oblasti separovaného zberu
Kód výzvy: OPZP-PO4-13-2 LSKxP
Celkové výdavky projektu: 313 950,11 €
Požadovaná výška NFP: 298 252,60 €
Spolufinancovanie obce: 15 697,51 €

Cieľom projektu je vybudovanie zberného miesta a zavedenie komplexného a efektívneho systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov v obci Málinec. Realizáciou projektu sa
-vybuduje zberné miesto, kde budú dočasne uložené zložky BRO v rámci separovaného zberu v súlade s legislatívnymi požiadavkami
-zavedie komplexný systém separovaného zberu BRO v obci Málinec využívaním zakúpených technológii
-upravia zložky separovaného zberu BRO pred jeho zhodnotením v obci Málinec využívaním zakúpeného mulčovača

K naplneniu cieľa má dopomôcť zakúpenie mobilnej techniky(kolesový traktor s príslušenstvom, univerzálny nakladač) a zberných nádob na BRO.

Zberný dvor bude vybudovaný na pozemku za objektom bývalej sklárne. Na akciu je vypracovaná projektová dokumentácia, kladné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie.

Obec Málinec prostredníctvom EU projekty s.r.o. Zvolenská Slatina podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Podpora separácie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Málinec“ pre OP ŽP, ktorým je Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky.
Dňa 8.11.2013 bola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 298 252,60€. 

Posledná úprava Streda, 04 Január 2017 11:44