Málinec http://www.malinec.sk/ Thu, 27 Jun 2019 05:55:40 GMT FeedCreator 1.8.0-dev (info@mypapit.net) Nadácia Veolia Slovensko http://www.malinec.sk/component/content/article/38-projekty-obce-malinec/739-2019-06-07-08-47-58 ]]> Fri, 07 Jun 2019 08:37:39 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/38-projekty-obce-malinec/739-2019-06-07-08-47-58 VZN 2/2019 http://www.malinec.sk/samosprava-vzn/738-vzn-22019 o prideľovaní obecných bytov  - NÁVRH

]]>
Thu, 06 Jun 2019 07:11:02 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-vzn/738-vzn-22019
Dražba rodinného domu v Málinci http://www.malinec.sk/component/content/article/43-2019-04-26-09-17-05/737-2019-05-31-10-55-13 Oznámenie o dražbe

Infromácie o predmete dražby

]]>
Fri, 31 May 2019 10:46:01 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/43-2019-04-26-09-17-05/737-2019-05-31-10-55-13
Zmluvy 2019 http://www.malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/704-zmluvy-2018

ZMLUVY 2019

Číslo zmluvy

Popis predmetu zmluvy

Cena v Eur

Identifikačné údaje zmluvnej strany

Dátum zverejnenia zmluvy

- Kúpna zmluva - drevo 400,00 A. Lepeška, Ružomberok 12.06.2019 - Darovacia zmluva - oprava športového ihriska 1000,00 Nadácia Veolia Slovensko, Bratislava 07.06.2019 N20160202001D01 Dodatok k zmluve o spolupráci-TSP - IA MPSVaR SR, Bratislava 30.5.2019 N20160302007D04 Dodatok k zmluve o spolupráci -KC - IA MPSVaR SR, Bratislava 30.05.2019 ZM_SEP-IMRK3-2019-002371 Zmluva o poskytnutí NFP - MOPS 41 415,14 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 24.5.2019 - Zmluva o poskytovaní audítorských služieb  1680,00 A.K.I. AUDIT s.r.o.,  Lučenec 17.5.2019 345/2019/ODDF Zmluva o poskytnutí dotácie 1100,00 Banskobystrický samosprávny kraj 17.5.2019 - Zmluva o dielo - okná 6340,00 Realtherm Slovakia plus s.r.o. Lučenec 16.5.2019 39 741 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO 3000,00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 9.5.2019 - Zmluva o pripojení do distribučnej siete - Dobrý Potok - SSD a.s. Žilina 9.5.2019 - Zmluva o združenej dodávke elektriky - MŠ - SSE a.s. Žilina 9.5.2019 - Zmluva o poskytnutí dotácie  na záujmovú činnosť detí 60,00 Mesto Poltár 6.5.2019 - Zmluva o združenej dodávke elektriny  - SSE a.s., Žilina  6.5.2019 - Dodatok č. 1 k zmluveo o archivárskych  95,00 Anna Čížová, Hliník nad Hronom 30.4.2019 - Zmluva o podaní umeleckého výkonu - stavanie mája  100,00 Miroslava Balogová, Málinec 30.4.2019 - Kúpna zmluva - nehnuteľnosť/zahrada 88,65 P. Kret a M. Šmejkal, Málinec 29.4.2019 19/29/060/24 Dohoda o poskytnutí príspevkov na prevádzku chráneného pracoviska 1662,94 UPSVR, Lučenec 23.4.2019 - Kúpno-predajná zmluva na hnuteľné veci 2170,38 Kalypso n.o., Košice 5.4.2019 -  Zmluva o poskytnutí archivačných služieb 1225,00 Anna Čížová, Hlinník nad Hronom 1.4.2019 19/29/054/46 Dohoda o zabezpečení zapracovania UoZ v rámci NP Reštart - UPSVR, Lučenec 1.4.2019 5190046709 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 13,28 Komunálna poisťovňa, Bratislava 1.3.2019 - Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť detí 780,00 FO -TJ Málinec, zast. P. Melichom 12.3.2019 - Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť  2670,00 Základná škola , zast. K. Čonkom 12.3.2019 19/29/52A/26 Dohoda - dobrovoľnícka služba - UPSVR, Lučenec 5.3.2019 077685 Dodatok  k zmluve o poskytovaní verejných služieb 85,50 Orange Slovensko a.s. 1.3.2019 - Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie USVRK - Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 1.3.2019 - Kúpna zmluva - dom smútku 210,00 Jarmila Schlosárová, Betliar 25.2.2019 5190046702 Urazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 29,25 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava 18.2.2019 - Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy 240,00 Media informačná inštitúcia s.r.o., Bratislava 11.2.2019 19/29/50J/3 Dohoda o pokyt. príspevku na rozvoj miestnej zamestnanosti 10 105,02 UPSVR Lučenec 11.2.2019 - Zmluva o účinkovaní - divadelné predstavenie Zurabája 110,00 OZ Timrava, Lučenec 4.2.2019 - Povinná kontrola multifunkčného ihriska  184,00 EKOTEC s.r.o. Bratislava 4.2.2019 443 9003033 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu 150,87 Komunálna poisťovňa, Bratislava 31.1.2019 19/29/052/1 Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších ob. služ. 4163,40 UPSVR Lučenec 31.1.2019 - Dodatok č.2 k zmluve o ochrane pred požiarmi a BOZP z dňa 26.3.2018 26,00 / mesiac Ján Kulich - TPO,  Poltár 25.1.2019 18/29/52A/183 Dodatok č.1 k zmluve č.18/29/52A/183 z dňa 24.8.2018 - UPSVR Lučenec 25.1.2019 - Kúpna zmluv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 1160,28 Ing. Janette Imreová 25.1.2019 - Zmluva o reklame 240,00 Profesionalnyregister s.r.o. Bratislava 24.1.2019 - Dohoda o doplnení knižného fondu 300,00 Novohradská knižnica, Lučenec 17.1.2019 - Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019 800,00 ZO SZPB, zast. Mgr. J. Tokár 16.1.2019 - Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019 8000,00 Dobrovoľný hasičský zbor, zast. Mgr.H. Zákopčanová 16.1.2019 - Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019 20 000,00 Telovýchovná jednota Málinec, zast. P. Melich 16.1.2019 - Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019 300,00 Klub dôchodcov, zast. Z. Fodorová 16.1.2019 - Kúpna zmluva - nehnuteľný majetok - orná pôda 1300,92 Jozef Semerák, Málinec 16.1.2019 - Školenie a preskúšanie zváračov 60,00 Ing. Ján Bakič, Lučenec 10.1.2019 - Kúpna zmluva - návleky na stoličky 230,44 Monika Jenčová,Rabča 10.1.2019 - Zmluva o poskytnutí dotácie pre riešenie soc. a kult. potireb a riešenie nepriaz. sit. rómskej komunity - oprava soc. byt. domu 6000,00 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 4.1.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
Wed, 22 May 2019 23:00:00 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/704-zmluvy-2018
Individuálna výročná správa 2018 http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/734-2019-05-10-07-10-03  

Inividuálna výročná správa 2018

 

]]>
Fri, 10 May 2019 07:06:55 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/734-2019-05-10-07-10-03
Oznam: Málinský pivatlón http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/733-2019-05-10-06-22-53 Vážení občania "Málinský pivatlón" plánovaný dňa 11.mája 2019 sa z organizačných dôvodov ruší! O náhradneom termíne Vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie! 

Organizátor akcie

]]>
Fri, 10 May 2019 06:15:05 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/733-2019-05-10-06-22-53
Zámer o prenájme obecného majetku z dňa 25.4.2019 - parcela 474/1 http://www.malinec.sk/zamer-o-predaji-a-prenajme/730-2019-04-26-12-16-17 Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.9,  zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 25.4.2019 č. 3/2019, bod 5 , zverejňuje zámer na prenájom nehnuteľnosti z majetku obce.

Popis nehnuteľnosti:

Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú.  obce Málinec,  vedená na LV č. 742, parc.č. 474/1, druh pozemku:  zastavané plochy a nádvoria, o výmere 25 m2.
 
Výšku nájomného za prenájom nehnuteľnosti stanoví Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením. 
 
Záujemcovia o prenájom  vyššie uvedenej   nehnuteľnosti, môžu svoje žiadosti o prenájom, spolu s navrhovanou výškou nájomného predložiť na Obecný úrad v Málinci v úradných hodinách, v termíne do 31.5.2019 do 12.00 hod. v zapečatenej obálke s označením „Prenájom nehnuteľnosti –neotvárať“ .
 
Zámer o prenájme sa zverejňuje:  
1. na úradnej tabuli obce Málinec 
2. na internetovej  stránke obce Málinec
 
 
V Málinci, 26.4.2019                                                                            Ing. Igor Lacko
                                                                                                            starosta obce 
]]>
Fri, 26 Apr 2019 12:12:57 GMT http://www.malinec.sk/zamer-o-predaji-a-prenajme/730-2019-04-26-12-16-17
Uznesenie č. 3/2019 http://www.malinec.sk/samosprava-oz/729-uznesenie-32019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 25. apríla 2019

]]>
Fri, 26 Apr 2019 10:53:32 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-oz/729-uznesenie-32019
ÚRADNÁ TABUĽA http://www.malinec.sk/2019-04-26-09-14-26 OZNAMY: 

Odvolanie proti rozhodnutiu Okr. úradu Lučenec - OU-LC-PLO-2019/004956-1 ( poľovnícky revír)

VZN č.2/2019 o prideľovaní obecných bytov - NÁVRH

Zámer o predaji majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa z dňa 4.6.2019

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Málinci

Zámer o prenájme obecného majetku z dňa 25.4.2019 - parcela 474/1

Štandardy kvality voda - odpadová - URSO

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov - 2018

Infromácia o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovanie pohrebísk obce Málinec

]]>
Fri, 26 Apr 2019 09:17:16 GMT http://www.malinec.sk/2019-04-26-09-14-26
Plnenie rozpočtu 2019 http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/726-plnenie-rozpotu-2019  

Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.3.2019

 

]]>
Tue, 16 Apr 2019 09:30:29 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/726-plnenie-rozpotu-2019
Málinský hlásnik 1/2019 http://www.malinec.sk/malinsky-spravodajca/725-2019-04-15-09-26-15 ]]> Mon, 15 Apr 2019 09:21:38 GMT http://www.malinec.sk/malinsky-spravodajca/725-2019-04-15-09-26-15 Aktualizácia rozpočtu 2019 http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/724-2019-04-11-12-56-06 Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 NÁVRH

Rozpočtové opatrenie starostu obce Málinec č.: 1/2019

]]> Thu, 11 Apr 2019 12:54:30 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/724-2019-04-11-12-56-06 Uznesenie č. 2/2019 http://www.malinec.sk/samosprava-oz/722-uznesenie-22019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci , konaného dňa 3. apríla 2019
]]> Thu, 04 Apr 2019 13:11:25 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-oz/722-uznesenie-22019 Štandardy kvality voda - odpadová - URSO http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/721-2019-03-22-07-06-37  

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová 2018

]]>
Fri, 22 Mar 2019 07:02:06 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/721-2019-03-22-07-06-37
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov- 2018 http://www.malinec.sk/samosprava-vnutorne-predpisy/719-2019-03-14-06-58-51  

Obec Málinec v zastúpení starostom obce Ing. Igorom Lackom oznamuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Málinec za rok 2018 nasledovne:

 

Pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady v zmysle Prílohy č. 1 Tabuľka č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z. k zákonu č. 329/2018 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa Obec Málinec zaraďuje do príslušnej sadzby za rok 2019, v zmysle výpočtu podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.,  za účelom platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov:
 
 

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x (%)

Sadzba za príslušný rok v eurách . t

2019

1

X ≤ 10

17

2

10 < x ≤ 20

12

3

20 < x ≤ 30

10

4

30 < x ≤ 40

8

5

40 < x ≤ 50

7

6

50 < x ≤ 60

7

7

x > 60

7

Výpočet vzorca:

                        93,232 t

ÚVko = --------------------------------x 100%  = 30,63 % miera vytriedenia komunálneho odpadu

                     304,352 t

 

 V Málinci  dňa  26.2.2019

 Ing. Igor Lacko - starosta obce

]]>
Thu, 14 Mar 2019 06:50:43 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-vnutorne-predpisy/719-2019-03-14-06-58-51
Informácia: Voľné pracovné miesto - vedúci/a prevádzky v textilnej výrobe - Utekáč http://www.malinec.sk/component/content/article/43-2019-04-26-09-17-05/718-2019-03-05-07-19-34 Pracovná ponuka

Firma APJ Automotive Protection J, s.r.o. Marcheggská 63, Stupava – prevádzka Utekáč, pôsobiaca v medzinárodnom automobilovom priemysle zameraná na výrobu textilných ochranných návlekov pre transport áut hľadá pracovníka/čku na pozíciu: 

vedúci/a prevádzky v  textilnej výrobe
 
Mzda: nástupný plat 800,-€/mesačne 
 
Náplň práce:
- Kontaktný partner pre spolupracovníkov v technických otázkach a otázkach pracovných postupov
-Zabezpečovanie a dodržiavanie stanovených konečných termínov výroby
-Optimalizácia liniek a výrobných priebehov a formovanie pracovného miesta
-Dodržanie dohodnutých termínov
-Kontrola kvality a zlepšovania
-Vyrábať za konkurencieschopných nákladov
-Príprava materiálu pre výrobu
-Presadzovanie plynulého toku výroby
-Riadi a koordinuje činnost oddelenia šijacej dielne
-Vyjadruje sa k výrobnému plánu z hľadiska kapacity
-V spolupráci s oddelením technológie a kvality riadi nábeh nových modelov a zmien
-Koordinuje zavedenie takých zmien, ktoré vedú k zlepšeniu kvality, produktivity práce, celkovej efektivite dielne, prípadne sám takéto zmeny iniciuje
-Zabezpečuje uloženie a registratúru dokladov o výrobnom procese
-Vytvára predpoklady pre tímovú prácu a dobrú pracovnú atmosféru na zverenom úseku
-Riadi, kontroluje, koordinuje a motivuje činnosť podriadených
-Prispieva k dosahovanou Politiky kvality a Cieľov kvality
-Zabezpečuje plnenie úloh v spolupráci s bezpečnostním technikom BOZP a PO
-Vykonáva ďalšie potrebné práce podľa pokynov nadriadeného
-Zavádza a riadi nápravné opatrenia vo výrobe

Požiadavky:
- stredná odevná škola,
- organizačné schopnosti
- skúsenosti s vedením pracovníkom
 
Zamestnanecké výhody:
- stravné lístky hradené v plnej výške zamestnávateľom
- príjemný kolektív
- bezplatné profesionálne zaškolenie
 
Kontakt:
0918 875 593 – personálne oddelenie
]]>
Tue, 05 Mar 2019 07:13:25 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/43-2019-04-26-09-17-05/718-2019-03-05-07-19-34
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Málinec http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/717-2019-03-01-13-43-37

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1130

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 142

]]>
Fri, 01 Mar 2019 13:42:12 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/717-2019-03-01-13-43-37
Vnútorný predpis č.1/2019 - Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa obce Málinec http://www.malinec.sk/samosprava-vnutorne-predpisy/716-2019-03-01-10-32-26  

 Vnútorný predpis č.1/2019 - Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa obce Málinec

 

]]>
Fri, 01 Mar 2019 10:26:14 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-vnutorne-predpisy/716-2019-03-01-10-32-26
Uznesenie č. 1/2019 http://www.malinec.sk/samosprava-oz/715-uznesenie-12019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci,  konaného dňa 21. februára 2019

]]>
Fri, 01 Mar 2019 09:54:51 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-oz/715-uznesenie-12019
Plnenie rozpočtu 2018 http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/714-plnenie-rozpotu-2018  

Plnenie rozpočtu Obce Málinec k 31.12.2019

 

]]>
Mon, 25 Feb 2019 07:31:09 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/714-plnenie-rozpotu-2018