Málinec http://www.malinec.sk/ Sat, 23 Jun 2018 16:02:28 GMT FeedCreator 1.8.0-dev (info@mypapit.net) Informácia o spracúvaní osobných údajov http://www.malinec.sk/samosprava-vnutorne-predpisy/676-informacia-o-spracuvani-osobnych-udajov-  

/§ 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov/


1. Prevádzkovateľ :

a/ Obec: Málinec, sídlo: Málinec, Námestie SNP 474/1 PSČ 985 26 , tel/fax: 047/4291121/ 047/4291121, webové sídlo obce: www.malinec.sk, štatutárny orgán: Ing. Igor Čepko , starosta obce.
b/ Obec Málinec je prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov zamestnancov obce, poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného zastupiteľstva, obyvateľov obce v rozsahu vyplývajúcom zo zamestnávania zamestnancov, odmeňovania zamestnancov, poslancov a členov komisií, samosprávnej činnosti obce a preneseného výkonu štátnej správy.

2. Zodpovedná osoba :

a/ Obec Málinec podľa § 44 ods. 1 písm. a/ zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, určila zodpovednú osobu : Milota Kupcová, tel/fax: 047/4291120/047/4291121, emailová adresa: malinec@stonline.sk, ktorý/á/ zabezpečuje úlohy v oblasti ochrany osobných údajov, najmä :
- poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, o ich povinnostiach podľa zákona č. 18/2018 Z.z. a osobitných predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov,
- plní úlohy kontaktného miesta pre dotknuté osoby v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb,
- plní úlohy v oblasti ochrany osobných údajov aj vo vzťahu k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám zriadeným obcou, základným a materským školám bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

b/ Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky :
Sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, IČO: 36064220, telefón: 02/3231 3214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Zodpovedná osoba: zodpovednaosoba@pdp.gov.sk, 02/3231 3235

3. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov :

Obec ako prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje dotknutých osôb – zamestnancov obce, poslancov obecného zastupiteľstva, členov komisií obecného zastupiteľstva, starostu obce, zamestnancov príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených obcou, základných škôl a materských škôl bez právnej subjektivity zriadených obcou, obyvateľov obcí a vlastníkov vecí nachádzajúcich sa na území obce, vykonáva spracovanie získaných osobných údajov výlučne len na základe zmocnenia príslušného zákona upravujúceho oblasť úloh zamestnávateľa, orgánu samosprávy a orgánu vykonávajúceho úlohy preneseného výkonu štátnej správy. Jedná sa o nasledovné oblasti :

a/ oblasť zamestnávania zamestnancov obce, odmeňovania zamestnancov, zdaňovanie príjmov zamestnancov, odvody poistného na sociálne, dôchodkové, zdravotné a nemocenské poistenie, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.
Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :
- Zákonník práce č. 311/2001 Z.z. v platnom znení,
- Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení,
- Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení,
- Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení,
- Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení,
- Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v platnom znení,
- Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v platnom znení,
- Zákon č. 124/2006 Z.z. o ochrane a bezpečnosti zdravia pri práci v platnom znení.

b/ oblasť činnosti orgánov obce – poslancov obecného zastupiteľstva, starostu obce, členov komisií obce, hlavného kontrolóra, odmeňovania poslancov OZ, členov komisií OZ, právneho postavenia starostu obce, odmeňovania starostu obce.
Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
- Zákon č. 180/2015 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení,
- Zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení.

c/ samosprávna činnosť obce – obyvatelia obce – trvalý pobyt – evidencia pobytu, evidencia miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podnikateľská činnosť, sociálna oblasť – práva a povinnosti, osvedčovanie listín a podpisov na listinách.
Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
- Zákon č. 293/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, v platnom znení,
- Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení,
- Zákon č. 563/2008 Z.z. o správe daní /daňový poriadok/ v platnom znení,
- Zákon č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v platnom znení.

d/ prenesený výkon štátnej správy – voľby – trvalý zoznam voličov, matričná agenda, agenda ochrany životného prostredia, sociálna starostlivosť, stavebný úrad, kamerový systém – priestor prístupný verejnosti, vybavovanie sťažnosti, súdne spory, správa registratúry, nahlasovanie protispoločenskej činnosti, slobodný prístup k informáciám, petičné právo, zmluvné vzťahy obce s fyzickými osobami, základná a materská škola, školský úrad, evidencia žiakov, školská jedáleň.
Právnym základom spracúvania osobných údajov v uvedenej oblasti sú :
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
- Zákon č. 180/2015 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení,
- Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v platnom znení,
- Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v platnom znení,
- Zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení,
- Zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení,
- Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení,
- Zákon č. 160/2015 Z.z. civilný sporový poriadok v platnom znení,
- Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v platnom znení,
- Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v platnom znení,
- Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v platnom znení,
- Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám /zákon o slobode informácií/ v platnom znení,
- Zákon č. 85/1990 Z. o petičnom práve v platnom znení,
- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,
- Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ v platnom znení,
- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej školskej správe a školskej samospráve v platnom znení,
- Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, /ďalej len „zákon“/,

4. Kategórie spracúvaných osobných údajov :

a/ Základné osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom – obcou sú : meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia a rodné číslo, ktoré už od účinnosti zákona č. 18/2018 Z.z. t.j. od 25.05.2018 nebude osobitnou kategóriou osobného údaja, ale bežným osobným údajom (§ 78 ods. 4 zákona č. 18/2018 Z. z.) Zákon súčasne rozširuje okruh základných osobných údajov o IP adresa alebo súbory cookies.

b/ Osobitné kategórie osobných údajov (§ 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.) : osobitnými kategóriami osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby. Osobitné kategórie osobných údajov je zakázané spracúvať.
Zákaz spracúvania osobitných kategórií osobných údajov neplatí, ak (§ 16 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z.) :
- dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
- spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia, alebo podľa kolektívnej zmluvy, ak poskytujú primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej osoby,
- spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, ak dotknutá osoba nie je fyzicky spôsobilá alebo právne spôsobilá vyjadriť svoj súhlas,
- spracúvanie sa týka osobných údajov, ktoré dotknutá osoba preukázateľne zverejnila,
- spracúvanie je nevyhnutné na uplatnenie právneho nároku, g)
- spracúvanie je nevyhnutné z dôvodu verejného záujmu na základe tohto zákona, osobitného predpisu, ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, rešpektujú podstatu práva na ochranu osobných údajov a ustanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie základných práv a záujmov dotknutej osoby,
- spracúvanie je nevyhnutné na účel poskytovania sociálnych služieb obcou, poskytovania pomoci v hmotnej núdzi,


5. Zásady spracúvania osobných údajov :
Obec ako prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb uvedených v bode 3., dodržiava nasledovné zásady :
a/
- osobné údaje spracúva len na základe platných právnych predpisov, zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby,
- pri spracúvaní osobných údajov minimalizuje ich rozsah, musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný zákonným účelom, na ktorý sa spracúvajú,
- spracúvané osobné údaje musia byť správne, podľa potreby aktualizované; osobné údaje, ktoré sú zmenené alebo nesprávne sa musia vymazať alebo opraviť,
- osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú,
- osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov,
- prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov s uvedenými zákonnými zásadami,
b/
- spracúvanie osobných údajov je zákonné, pretože sa vykonáva na základe platných právnych predpisov prijatých na splnenie úloh realizovaných pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
- dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, /napr. v zmluve uzavretej s prevádzkovateľom/,
- spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.

6. Práva dotknutej osoby :

Prevádzkovateľ – obec je povinný poskytovať dotknutej osobe informácie a prístup k osobným údajom :

- o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
- identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
- kontaktné údaje zodpovednej osoby,
- o práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
- o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
- účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,
- kategórie spracúvaných osobných údajov,
- identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,
- o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona, vo veci porušenie práv dotknutej osoby prevádzkovateľom, v oblasti ochrany osobných údajov dotknutej osoby. Návrh sa podáva Úradu na ochranu osobných údajov.
- o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
- o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,
- prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby,
- práva dotknutej osoby vyplývajú z ustanovení § 59 až § 66 zákona.

7. Porušenie ochrany osobných údajov :

a/ Prevádzkovateľ – obec je povinný oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov porušenie ochrany osobných údajov do 72 hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel; to neplatí, ak nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva fyzickej osoby.
b/ Oznámenie musí obsahovať najmä opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch,
c/ kontaktné údaje zodpovednej osoby, c)
d/ opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,
d/ opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajov,
e/ Prevádzkovateľ – obec je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
f/ Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a informácie a opatrenia na nápravu.


Informácia o spracúvaní osobných údajov je zverejnená na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce. Tiež je dostupná v úradných hodinách obce na obecnom úrade a u zodpovednej osoby, ktorá plní úlohy kontaktného miesta pre dotknuté osoby v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

V Málinci, dňa 25.5.2018


Ing. Igor Čepko
starosta obce

 

]]>
Wed, 20 Jun 2018 09:35:41 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-vnutorne-predpisy/676-informacia-o-spracuvani-osobnych-udajov-
Rádio REGINA - O pôvode názvu obce Málinec http://www.malinec.sk/kultura-blog/675-radio-regina-o-povode-nazvu-obce-malinec  Docent J. Krško - jazykovedec, objasňuje pôvod názvu obce Málinec. Reláciu si môžete vypočuť po kliknutí na tento odkaz: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11290/631765

]]>
Fri, 15 Jun 2018 09:11:24 GMT http://www.malinec.sk/kultura-blog/675-radio-regina-o-povode-nazvu-obce-malinec
Málinský spravodajca 1/2018 http://www.malinec.sk/malinsky-spravodajca/674-malinsky-spravodajca-12018 ]]> Fri, 08 Jun 2018 08:48:10 GMT http://www.malinec.sk/malinsky-spravodajca/674-malinsky-spravodajca-12018 Podporte našu Základnú školu Málinec - HLASUJTE! http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/673-podporte-nau-zakladnu-kolu-malinec-hlasujte

Hlasovať môžete po kliknutí na link:

https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/1243

]]> Wed, 06 Jun 2018 11:34:50 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/673-podporte-nau-zakladnu-kolu-malinec-hlasujte Pozvánka http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/672-pozvanka

]]>
Wed, 06 Jun 2018 11:27:04 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/672-pozvanka
Štatút obce Málinec http://www.malinec.sk/samosprava-vnutorne-predpisy/671-tatut-obce-malinec  

Štatút obce Málinec

 

]]>
Mon, 04 Jun 2018 07:18:03 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-vnutorne-predpisy/671-tatut-obce-malinec
Uznesenie č.3/2018 http://www.malinec.sk/samosprava-oz/669-uznesenie-32018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 21. mája 2018

]]>
Tue, 22 May 2018 11:55:40 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-oz/669-uznesenie-32018
Uznesenie č. 2/2018 http://www.malinec.sk/samosprava-oz/667-uznesenie--22018  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 10. mája 2018
 
]]> Thu, 17 May 2018 12:46:39 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-oz/667-uznesenie--22018 Dodatok č.3 k VZN 6/2010 http://www.malinec.sk/samosprava-vzn/661-dodatok-3-k-vzn-62010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec

]]>
Mon, 09 Apr 2018 12:07:03 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-vzn/661-dodatok-3-k-vzn-62010
VZN 1/2018 http://www.malinec.sk/samosprava-vzn/660-vzn-12018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2018

]]>
Mon, 09 Apr 2018 12:00:28 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-vzn/660-vzn-12018
Uznesenie č.1/2018 http://www.malinec.sk/samosprava-oz/659-uznesenie-12018 zo zasadnutia Obecného Zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 14. marca 2018

]]> Wed, 21 Mar 2018 10:38:04 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-oz/659-uznesenie-12018 Zámer o predaji obecného majetku z dňa 16.3.2018 parcela č.795/1 http://www.malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/658-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-1632018-parcela-7951 Obec Málinec , v zmysle § 9a, ods.9, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 14.3.2018 č. 1/2018, bod 2/v , vyhlasuje zámer na prenájom nehnuteľnosti z majetku obce.


Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, zapísaná na LV č. 742, parcela č. 795/1, o výmere cca 28 m2.
Výšku nájomného za prenájom nehnuteľnosti stanoví Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením.

Záujemcovia o prenájom vyššie uvedenej nehnuteľností, môžu svoje žiadosti o prenájom, spolu s navrhovanou výškou nájomného predložiť na Obecný úrad v Málinci v úradných hodinách, v termíne do 30.4.2018.


Zámer o prenájme sa zverejňuje:
1. na úradnej tabuli obce Málinec
2. na internetovej stránke obce Málinec

V Málinci, 16.3.2018

Ing. Igor Čepko
starosta obce 

]]>
Wed, 21 Mar 2018 10:23:46 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/658-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-1632018-parcela-7951
Zámer o predaji obecného majetku z dňa 16.3.2018 parcela č.789/4 http://www.malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/657-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-1632018-parcela-7894 Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 14.3.2018, č. 1/2018, bod 2/m , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.

Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, je zapísaná na LV č.742, parcela č. 789/4, zastavaná plocha o výmere 150 m2.

Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017 nasledovne:
Jednotková hodnota pozemku - 0,90 €/m2


Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti, môžu svoje cenové ponuky doručiť
na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 30.4. 2018 do 15.00 hod.


V Málinci, 16.3.2018

Ing. Igor Čepko
starosta obce 

]]>
Wed, 21 Mar 2018 10:20:46 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/657-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-1632018-parcela-7894
Zámer o predaji obecného majetku z dňa 16.3.2018 parcela č.784/6 http://www.malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/656-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-1632018-parcela-7846
Obec Málinec , v zmysle § 9a, písm. c, zákona 258/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci zo dňa 14.3.2018, č. 1/2018, bod 2/n , zverejňuje zámer o odpredaji nehnuteľnosti z majetku obce.

Popis nehnuteľnosti:
Nehnuteľnosť sa nachádza v k.ú. obce Málinec, je zapísaná na LV č.742, parcela č. 784/6, zastavaná plocha o výmere 11 m2.

Minimálna cena nehnuteľnosti bola stanovená v zmysle Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, znaleckým posudkom na stanovenie všeobecnej hodnoty majetku číslo 03/2017 znalkyne v odbore stavebníctva Ing. Boženy Hadadovej , zo dňa 19.1.2017 nasledovne:
Jednotková hodnota pozemku - 0,90 €/m2

Záujemcovia o odkúpenie vyššie uvedenej nehnuteľnosti, môžu svoje cenové ponuky doručiť na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 30.4. 2018 do 15.00 hod.

V Málinci, 16.3.2018

Ing. Igor Čepko
starosta obce 

]]>
Wed, 21 Mar 2018 10:15:14 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/29-zamer-o-predaji-a-prenajme-obecneho-majetku/656-zamer-o-predaji-obecneho-majetku-z-da-1632018-parcela-7846
Aktualizácia rozpočtu 2018 http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/654-aktualizacia-rozpotu-2018  

Rozpočtové opatrenie č.1/2018 - Aktualizácia rozpočtu k 14.3.2018

 

]]>
Thu, 15 Mar 2018 09:09:42 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/654-aktualizacia-rozpotu-2018
Oznam: Informácia o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona o ochrane prírody http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/651-oznam-informacia-o-povinnostiach-vyplyvajucich-zo-zakona-o-ochrane-prirody  

Informácia o niektorých povinnostich vyplývajúcich zo zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskoršých predpisov, adresovaná užívateľom a vlastníkom poľnohospodárskych pozemkov

 

]]>
Thu, 01 Feb 2018 14:14:49 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/1-aktuality/651-oznam-informacia-o-povinnostiach-vyplyvajucich-zo-zakona-o-ochrane-prirody
Plnenie rozpočtu 2017 http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/650-plnenie-rozpotu-2017  

Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.12.2017

 

]]>
Mon, 29 Jan 2018 07:21:41 GMT http://www.malinec.sk/samosprava-aktuality/650-plnenie-rozpotu-2017
Rádio REGINA - Spomienky Štefana Urbašíka na vojnový január 1945 http://www.malinec.sk/kultura-blog/649-radio-regina-spomienky-tefana-urbaika-na-vojnovy-januar-1945

Rozhovor si môžete vypočuť po kliknutí na link: https://reginastred.rtvs.sk/clanky/historia/152754/spomienky-na-vojnovy-januar-1945

]]>
Fri, 19 Jan 2018 10:10:25 GMT http://www.malinec.sk/kultura-blog/649-radio-regina-spomienky-tefana-urbaika-na-vojnovy-januar-1945
Zmluvy 2018 http://www.malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/648-zmluvy-2018

ZMLUVY 2018

Číslo zmluvy

Popis predmetu zmluvy

Cena v Eur

Identifikačné údaje zmluvnej strany

Dátum zv06.06.2018erejnenia zmluvy

- Kúpna zmluva  135,00 Urbárska lesná spoločnosť p.s. Málinec, zast.p.  Ing. Michalove Dušanom 20.06.2018 493/18 Dodatok č. 1 k zmluve o kúpe nehnuteľnosti - Mgr. Andrea a Ján Melichovci, Málinec a  Denisa Hroncová, Málinec 20.06.2018 6300140941 Dodatok č. 5 k zmluve o dodávke plynu - SPP a.s. Bratislava 15.6.2018 - Dodatok č.2 k zmluve o nájme pozemku - M. Kancko, Družstevná 455/5, Málinec 15.6.2018 PHZ-OPK1-2018-000618-003 Zmluva o poskytnutí dotácie - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Málinec 30 000,00 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 08.06.2018 tz2018-05-15jv1 Zmluva o poverení spracovaním os. údajov - TOPSET Solutions s.r.o. , Stupava 06.06.2018 - Zmluva o podaní umeleckého výkonu - atrakcie MDD 250,00 František Vocásek, Jelšovec 04.06.2018 - Zmluva o podaní umeleckého výkonu - hudba MDD 100,00 Gúgľava Branislav, Mýtna 04.06.2018 - Zmluva o spracovaní osobných údajov v informačn. systéme. - Remek s.r.o. Nitra 29.5.2018 18/29/50j/18 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu miestnej zamestnanosti 9327,60 ÚPSVaR Lučenec 29.5.2018 - Kúpna zmluva -výzdoba domu smútku 700,00 Ľubomír Schlosár 28.5.2018 - Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 4,20 / rok Július Trčan, Málinec 23.05.2018 - Kúpna zmluva - nehnuteľný majetok 29,70 a 9,90 Mgr. Andrea a Ján Melichovci, Málinec a  Denisa Hroncová, Málinec 18.05.2018 - Zmluva o dielo - spracovanie KPSS 500,00 PRODEM, zast. P. Uhrin, Hradište 15.05.2018 - Zmluva o spolupráci -rekonštrukcia futbalového ihriska - Slovenský futbalový zväz, Bratislava 15.05.2018 - Zmluva o podaní umelec. výkonu - divadlo DM 190,00 OZ Opona, Poltár zast.:V. Kojnoková 14.5.2018 - Zmluva audítorské služby - audit účtovnej závierky 2017 1680,00 A.K.I. AUDIT s.r.o., Lučenec 09.05.2018 18/29/50J/10 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu reg. zamestnanosti podľa § 50j 4663,80 UPSVaR Lučenec 04.05.2018 tz2018-04-30vs1 Zmluva o aktualizácii programov 72,00 TOPSET Solutions s.r.o. , Stupava 04.05.2018 - Zmluva o podaní umeleckého výkonu - účinkovanie na stavaní mája 200,00 DIAMONT, zast. J. Kminiak , Hradište 30.04.2018 - Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 486,90 Jana Findrová, Málinec 30.04.2018 č.z 38 468 Zmluva o poskytnutí dotácie - materálno technické vybavenie DHZO 3000,00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 24.04.2018 18/29/052/1 Dohoda o zabezpečení aktivačnej činnosti 4771,80 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Lučenec 05.04.2018 18/29/52A/22 Dohoda o zabezpečení a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľ. služby 300,12 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Lučenec 03.04.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť pre deti a žiakov do 15 rokov 810,00/rok Teleovýchovná jednota Málinec, zastúpená: Ing. Turicom P.  23.3.2018 - Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie  1000,00 DHZ, zastúpený:  Mgr. Zákopčanová Helena 23.3.2018 4300084959 Zmluva o pripojení zariadenia -zníženie MRK - Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina 23.3.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie - navýšenie 200,00 ZO SZPB 23.3.2018 - Kúpno predajná zmluva -palivové drevo 300,00 Roman Kovaľančík, Málinec 23.3.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť detí a žiakov do 15 rokov 2460,00/rok ZŠ Málinec , zast. Mgr. K. Čonka 23.3.2018 - Kúpna zmluva - predaj bytu 362,15 M. Balog a A. Kapurová, Málinec 1.3.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie projektu "Dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie v MRK obci Málinec 5 000,00 Ministerstvo vnútra SR 7.02.2018 - Dohoda o ukončení prenájmu nebytových priestorov - Towercom a.s. , Bratislava 30.1.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie  - TJ Jednota 15 600,00/rok Telovýchovná Jednota-Jednota, zstúpený: Peter Melich 23.1.2018 - Kúpna zmluva - nehnuteľnosť 246,60  Ing. R. Pastva, B. Bystrica, a Mgr. R. Pastvová, Málinec 22.1.2018 - Dohoda o splátkovom kalendáry 40 921,00 TESLUX s.r.o. 17.1.2018 - Dodatky k zmluve o poskytovaní verejných služieb - telefónne linky OÚ - Slovak Telekom a.s., Bratislava 16.1.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie - ZO SZPB 600,00 ZO SZPB, zastúpený: Mgr. Tokár Ján 12.1. 2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie  - DHZ 7 000,00 DHZ, zastúpený:  Mgr. Zákopčanová Helena 12.1.2018 - Zmluva o poskytnutí dotácie - Klub dôchodcov 300,00 Klub dôchodcov, zastúpený: Fodorová Zdenka 12.1.2018 - Dodatok č.5 o prenájme nebytových priestorov k zmluve č.2/2007/08 - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 11.1.2018 17/29/054/250 Dohoda o poskytnutí fin. prostriedkov na podporu vytvárania prac. miest. 5 372,00 UPSVaR Lučenec 10.1.2018 - Protokol o odovzdaní a prevzatí - nasávacie hadice: Hasičský zbor - Ministerstvo vnútra SR  10.1.,2017 - Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 26,20 / rok Ján Urda, Školská 215, Málinec 2.1.2018 ]]>
Tue, 09 Jan 2018 07:44:55 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/648-zmluvy-2018
Faktúry 2018 http://www.malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/647-faktury-2018

FAKTÚRY 2018

Január 2018

Február 2018

Marec 2018

Apríl 2018

Máj 2018

Jún 2018

Júl 2018

August 2018

September 2018

Október 2018

November 2018

December 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
Tue, 09 Jan 2018 07:40:56 GMT http://www.malinec.sk/component/content/article/26-zmluvy-faktury-objednavky/647-faktury-2018