Výstavba VN Málinec

Kameňolom a predpolie hrádze

Kameňolom - príprava odstrelu

Kameňolom

Trhacie práce v kameňolome

Trhacie práce v kameňolome

Kameňolom - vrtné práce

Vrtné práce na hrádzi, v pozadí drvička kameňa

Sypanie stabilizačného násypu hrádze

Hutnenie stabilizačného násypu hrádze

Rozpracovaná hrádza

Vpravo združený funkèný objekt s lievikovitým nehradeným prepadom povodòovej vody

Násyp hrádzke

Takmer dokončená hrádza

V popredí prevádzkové zariadenie

Združený funkčný objekt

Pohľad na hrádzu z nádrže

Pohľad na hrádzu zo zátopového územia

Dokončená hrádza

Pohľad na dokončenú vodárenskú nádrž Málinec

Zemné práce na preložke cesty

Preložka cesty Málinec - Látky

Opevnenie svahu lesnej cesty ekokošmi

Preložka cesty

Preložka cesty Málinec - Látky

Úpravňa vody - hala filtrov

Úpravňa vody - hala filtrov

detail usadzovacej nádrže

Úpravňa vody - detail usadzovacích nádrží

Úpravňa vody - budova chémie - interiér

Úpravňa vody