Bezplatná linka nahlasovania zneužitia sociálneho systému PDF Tlačiť E-mail

Bezplatná linka, na ktorú môžu občania nahlasovať zneužívanie sociálneho systému, sa rozšíri o oblasti, ktorým sa venujú úrady práce sociálnych vecí a rodiny napr. občania budú môcť na linku hlásiť aj podozrenia zo zanedbávania starostlivosti o deti.

Okrem bezplatného telefónneho čísla  0800 191 222 občania môžu naďalej 
oznamovať prípady zneužívania sociálneho systému aj e-mailom na adresu 
ústredia Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , alebo priamo na emailové adresy sprístupnené na 
internetovej stránke www.upsvar.sk.
 
Ľudia, ktorí na linku zavolajú, preto dostanú v privítaní presnejšie informácie 
o tom, aké údaje je dôležité nahlásiť, aby bolo možné podnet úspešne prešetriť. 
 Volajúci totiž  zabudnú či nepovažujú za dôležité 
nahlásiť podstatné skutočnosti. Ak hlásia informáciu o nelegálnej práci, zabudnú 
napríklad uviesť presný údaj o zamestnávateľovi. Ak nahlasujú zneužitie 
príspevku, nepovedia presné meno či adresu poberateľa dávky. 

Podnety, ktoré občania hlásia na linke sa týkajú najmä oblasti štátnych sociálnych dávok, kompenzácii pre zdravotne postihnutých, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, ale aj nelegálneho zamestnávania, predovšetkým uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencií úradov práce. Tieto podnety prešetruje Ústredie práce, prípadne ich odstupuje na prešetrenie úradom práce, inšpektorátom práce a Sociálnej poisťovni.

Príklady nahlásených zneužívaní systému:
Neposkytnutie stravných lístkov, podozrenie na nelegálnu prácu – súbeh práce a evidencie, neoprávnené poberanie príspevku na opatrovanie poberanie dávok, napriek tomu, že dieťa je v starostlivosti inej osoby práca napriek poberaniu nemocenského(počas „PNky“) práca popri aktivačnej činnosti, opatrovateľ ZŤP občana sa zdržiava v zahraničí , rodič dostáva dávky súbežne v SR aj v inej krajine EÚ,odcestovanie napriek poberaniu nemocenského, nevyplácanie mzdy, fiktívne fungovanie chránených dielní, zneužívaniepríspevku na úpravu domu a bytu, neplatenie odvodov za zamestnanca, 

- Anonymná pani nahlásila, že pani A. M., poberá rodinné dávky na syna Dávida, ktorý 
býva u otca v inom meste. Matka sa nestará o dieťa. Otec dieťaťa potvrdil skutočnosť, že 
maloletý syn je v jeho osobnej starostlivosti po súhlase a po vzájomnej dohode s matkou 
dieťaťa. Pani A. M. bolo zastavené vyplácanie prídavku na dieťa, dostáva ho otec.
- Anonymný pán nahlásil, že pani Z. V. poberá opatrovateľský príspevok, ktorý je však 
napísaný na jej dcéru. Tá však už viac ako rok a pol  žije v zahraničí a nestará sa o svoju 
mamu.  Pri kontrole sa preukázalo, že dcéra sa nezdržiava doma, opatrovateľský príspevok jej 
bol odňatý.      
-   Anonymný pán nahlásil, že v bufete v Spišskej Novej Vsi pracujú 12 hodín denne ženy, 
ktoré sú evidované na úrade práce ako nezamestnané. Podnet sa potvrdil, ženy 
zamestnávateľ nenahlásil ani do Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľovi bola uložená pokuta, 
ženy boli dočasne vyradené z evidencie.