Národný projekt TSP PDF Tlačiť E-mail

CIEĽ PROJEKTU:

Cieľom projektu Terénnej sociálnej práce (ďalej len TSP) je poskytnúť odbornú pomoc a pomocnú ruku všetkým obyvateľom obce, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní nájsť riešenie svojho sociálneho problému.     

OKRUH AKTIVÍT TSP: 

 • Vysvetlenia rozhodnutí, uznesení, výziev, návrhov, predvolaní, upovedomení, žiadostí, potvrdení, rozsudkov a pod. Sociálne  poradenstvo a základné informácie pre klienta (rozvoj sociálnych kompetencií klienta):

-  poradenstvo v oblasti zamestnania, (hľadanie vhodných pracovných ponúk, písanie životopisov, motivačných listov, príprava na pracovný pohovor)

- poradenstvo v oblasti vzdelávania (napr. poradenstvo rodičom pri plnení školských povinností ich detí a pod.),

- poradenstvo v oblasti zabezpečenia základných životných potrieb, (napr. pri zabezpečení stravy, odevu, krízové centrá, útulok a pod.),

- poradenstvo v oblasti zdravia (napr. poradenstvo pri zabezpečení základnej hygieny, povinného očkovania, prevencii užívania drog a zdravotných následkov užívania drog, osveta v oblasti sexuálneho života a pod.), 

- poradenstvo v oblasti financií (napr. poradenstvo pri hospodárení s rodinným rozpočtom, poradenstvo pri zostavovaní splátkového kalendára, poradenstvo pri riešení finančných problémov vyplývajúcich z úžery a pod.) 

poradenstvo v oblasti sociálnych služieb (odkázanosť klienta na sociálne služby napr. Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, Opatrovateľská služba a pod.)

-  iné

 • Pomoc a poradenstvo pri vyplňovaní tlačív a písaní žiadostí : napr. žiadosť o dávku v hmotnej núdzi, príspevky na bývanie, prídavky na deti, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie, žiadosť o dávku v nezamestnanosti, žiadosť o poskytnutie štátnej dotácie na samozamestnanie, žiadosť o absolventskú prax, kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia,  štipendiá a dotácie pre deti, potvrdenia o poberaní materského príspevku, žiadosti o invalidný dôchodok,  žiadosť o splátková kalendár, žiadosť o odpustenie súdnych trov, žiadosti o pridelenie bytu,  a pod. Pomoc pri spísaní návrhov, čestných prehlásení, splnomocnení:   napr. návrh na náhradné výživné pre maloleté deti, návrh na zverenie dieťaťa do starostlivosti, návrh na určenie rodičovských práv, návrh na  určenie otcovstva, rozvody a pod.
 • Spolupracovanie a sprostredkovanie kontaktov s oficiálnymi inštitúciami v lokalite, konzultácie s odborníkmi, uľahčovanie komunikácie medzi klientom a inými subjektmi: napr. Obecný úrad, Základná škola, Špeciálna základná škola, Materská škola, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa, Policajný zbor SR, zdravotné zariadenia,  súdy, Krízové strediská, detské domovy, Zariadenia pre seniorov, Domovy sociálnych služieb, exekútori,  spoločnosti na vymáhanie dlhov a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie, pomoc pri riešení konfliktov medzi klientom a inými subjektmi a pod. 
 • Sprevádzanie klienta  pri riešení jeho sociálnej situácie z dôvodov napr. zlého zdravotného stavu, neschopnosti vybavovať úradné záležitosti , komunikačná bariéra
 • Individuálna sociálna práca s klientom, jeho rodinou, pri riešení jeho osobných problémoch, krízovej intervencie v ťažkých životných situáciách, po dohode s klientom navrhnutie  formy sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému, poskytnutie individuálnych  alebo  skupinových konzultácií v jeho prirodzenom prostredí.
 • Preventívne aktivity zamerané na sociálno-patologické javy  a ochrany práv detí a mládeže: napr. riešenie podozrenia zo zanedbávania, zneužívanie, týranie dieťaťa, látkové a nelátkové závislosti a pod.
 • Ochrany základných ľudských práv a slobôd : napr. domáce násilie, obchodovanie s ľuďmi a pod.


INÉ AKTIVITY TSP:

 • Príprava projektov samosprávy sociálneho zamerania
 • V prípade potreby vykonávanie šetrení rodinných a sociálnych pomerov za účelom riešenia napr. zanedbávania starostlivosti o deti, podozrenie zo zneužívania sociálneho systému,  prešetrenie majetkových pomerov pri posudzovaní žiadostí o príspevky
 • Mapovanie lokality, zber demografických údajov, analyzovanie potrieb cieľových skupín a lokality, vytýčenie cieľov svojej práce v dlhodobejšom horizonte.
 • Vedenie spisovej dokumentáciu klientov, zaznamenanie osobnej, rodinnej a sociálnej anamnézy