Základna škola Málinec

Bližšie informácie nájdete na web stránke Základnej školy Málinec : www.zsmalinec.sk 

Rok 2009

 V tomto roku bolo výberové konanie na riaditeľa školy, ktoré opäť vyhral Karol Čonka. Predpokladané náklady na výmenu okien, vchodvých dverí, zateplenie budovy, výmena krovu a krytiny strechy, výmena všetkých klampiarskych výrobkov, osadenie strešných okien pre podkrovné miestnosti a oprava vnútorných omietok sú 242.316.000,-sk (804.341.76,- € ) Bola nám odsúhlasená dotácia z eurofondov Ministerstva výstavby a RR SR vo výške 230.956,65,- €. Žiadosť vybavila a výber dodávateľa formou verejného obstarávania previedla firma ARDE s.r.o. Bardejov. V mesiaci jún sa začalo s opravami  celej budovy školy, takže deti sa učia v spoločenskom dome a v budove poštového úradu.

  Rok 2008

 Vpersonálnom obsadení školy nastali zmeny, do dôchodku odišiel Mgr.Milan Hrnčiar, ktorého nahradila mgr. Petra Ridzoňová s aprobáciou Slovenský jazyk-Etická výchova (externe študuje špeciálnu pedagogiku). Za zástupkyňu bola menovaná Mgr. Zákopčanová Helena. Od 1.4.2008 je práceneschopný Mgr.Tokár Ján (počas PN bude dejepis vyučovať Mgr.Hrnčiar. Počet žiakov k 30.8.2008 bolo 179. Školu navštevuje 165 žiakov, 5 žiakov úspešne absolvovalo opravnú skúšku, neprešiel 1 žiak a bude opakovať ročník. K 3.9.2008 bol schválený Školský vzdelávací program na základe pokynov Ministerstva školstva SR. Škola nemá neuhradené záväzky školský rok je zabezpečený i po materiálnej stránke. Počas prázdnin sa nerobili žiadne stavebné úpravy, pretože v schvaľovacom konaní je projekt na generálnu rekonštrukciu celej budovy. Vzhľadom na predmet Informatika je potrebné doplniť počítače, keramickú tabuľu a iné príslušenstvo (objednávky sú potvrdené ). Čerpanie rozpočtu v tomto roku  k 31.6.2008. bolo 4.872.614,-sk. 14.5.2008 boli prevedené práce na vypracovaní  žiadosti z fondov EÚ žiadosť bola neúspešná preto sa so stavebnými prácami nezačalo. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2008 bolo 9.756.405,-sk.

Rok 2007

 V tomto roku nastali personálne preobsadenie- odišiel Mgr. Víťazoslav Zákopčan , ktorého nahradila PaedDr. Silvia Vitoslavská s aprobáciou Biológia-Chémia. Z pozície vedúcej jedálne odišla Anna Lénardová a nastúpila Anna Farkašová, kuchárky ostali v nezmenenom obsadení Anna Čepková , Jolana Detvanová a Elena Vaclaviková z Rovnian. Počet žiakov v roku k 15.9.2007 bolo 181. 28.8.2007 bola opravná skúška 1 žiak postúpil do ďalšieho ročníka. Škola nemá neuhradené záväzky, počas prázdnin boli vykonané menšie stavebné úpravy vo vestibule školy, vďaka pomoci z obecného úradu bola vymaľovaná jedna trieda i časť fasády. Čerpanie rozpočtu v tomto roku bolo 5.154.369,-sk k 30.9.2007

Rok 2006

 Návrh rozpočtu na tento rok je 5.896.000,-sk. Školský klub detí má návrh 482.000,-sk, školská jedáleň 712.000,-sk. Počet žiakov je 195. V porovnaní s vlaňajším rokom nedošlo k žiadnym personálnym zmenám. Celkový počet žiakov je 186.  28. a 30.8.2006 absolvovalo opravné skúšky 5 žiaci, traja úspešne, dvaja  neúspešne, ďalší dvaja sa nedostavili. Škola nemá neuhradené záväzky. Počas prázdnin bol vďaka pomoci z obecného úradu vymaľovaný vestibul a chodby budovy školy .Budova má vyše 40 rokov a je potrebná modernizácia aj oprava školy.

Rok 2005

Návrh rozpočtu na rok 2005 bol 5.110.000,-sk. V porovnaní s minulým rokom došlo k nasledovným zmenám – do dôchodku odišli vyučujúci učiteľ Pavol Račko a vychovávateľka  Jolana Králiková. Nastúpili Miriama Vyhňarová ( aprobácia Matematika- Chémia) a Víťazoslav Zákopčan ( aprobácia Geografia- Prírodopis) Počet žiakov je 201.  30.a 31.8.2005 absolvovalo opravné skúšky 5 žiakov- traja úspešne, dvaja neúspešne. Škola nemá neuhradené záväzky. Počas prázdnin bola vykonaná generálna oprava vstupnej časti budovy, dverí, schodišťa z dotácií školského úradu 130.000,-sk. Budova starej ZŠ už nie je potrebná pre účely školy je tam sklad nábytku, fitnes a brusičská dielňa .Táto budova je neperspektívna preto ju prevezme do správy a inventára obec.

Rok 2004

Riditel školy je aj naďalej  Mgr. Karol Čonka , zmena nastala v obsadení školskej jedálne z dôvodu  znižovania stavu ostali robiť vedúca  Anna Lénardová a 3 kuchárky Jolana Detvanová, Anna Čepková, Elena Václavíková. V tomto školskom roku bol návrh rozpočtu 5.753.000,-sk. Rodiny v hmotnej núdzi dostali dotáciu na stravu pre svoje deti navštevujúce školské zariadenia. Rodičia budú doplácať. Od 1sk do 5sk najviac. Od septembra sa bude z dotácií vyplácať cestovné pre všetky dochádzajúce deti. V tomto školskom roku navštevovalo ZŠ 217 žiakov prvý stupeň 90 a druhý stupeň 127. Dotácia od obce bola 6.260.000,-sk, vlastné príjmy mala 36.462,-sk, čerpané bolo 6.297.012,-sk. Zakúpil sa videoprojektor za 60.000,-sk a natrelo sa oplotenie za 4.000,-sk.

Rok 2003

Vporovnaní s minulým rokom došlo len k jednej zmene v rámci personálneho obsadenia odišla vyučujúca matematiky Mgr. Michaliková Alžbeta a na jej miesto nastúpil Mgr. Jablonský Ľubomír. Kvôli zmenám počtu žiakov v ročníkoch došlo k redukcii počtu tried z 10 na 9 tried. Naďalej sa počíta s tromi oddeleniami ŠKD. 6 žiakov v termíne 26 a 27.8.2003 absolvovalo opravné skúšky 5 úspešne a 1 neúspešne. Do 30.6.2003 boli vyplatené všetky faktúry, od tohto termínu len niektoré podľa prostriedkov. Dostali sme oznámenie o odpojení plynu a elektriny čakáme na financie z ministerstva financií a ministerstva školstva.

Rok 2002

Základná deväťročná škola mala toho času právnu subjektivitu. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v budove školy a v budove telocvične ktoré sa nachádzajú v jednom areáli spoločne so školskou jedálňou. V budove sa nachádza učebňa pre fyziku a chémiu, dielňa a počítačová učebňa. Riaditeľ školy je Karol Čonka, zástupcom Milan Hrnčiar v učitľskom zbore sú Pavol Račko, Anna Chovancová, Katarína Chrastinová, Lívia Lysičanová, Mária Kancková. Helena Zákopčanová, Ján Tokár, Alžbeta Michalíková, Ondrej Hadbavný, Marta Čepková, Mgr. Anna Kmeťová. Vychovávateľky sú Jolana Králiková, Ľubica Kačániová, Mária Strašková. Hospodársky pracovníci sú ekonómka Jana Čániová,  školník Július Morháč, upratovačky Mária Vrábľová, Mária Čániová, Mária Paprnáková, Dorota Schlencová, kurič Ján Starove. V Školskej jedálni pracujú vedúca Anna Lénardová, Jolana Detvanová, Martina Detvanová, Elena Václavíková, Anna Čepková. Navštevuje ju 227 žiakov prvý stupeň 86 a druhý 141. Cez letné prázdniny sa opravili chlapčenské záchody, kotolňa v škole a kotolňa v telocvični. Strechy v starej i novej škole sú v havarijnom stave. Kvôli bocianiemu hniezdu je prehnitá konštrukcia okolo komína na streche novej školy. Na opravu strechy starej školy len na materiál treba 200.000,-sk. Na opravu a prestavbu strechy a podkrovia novej školy treba podľa projektu 5.000.000,-sk.