Lesná správa Málinec

 

2008

1.1.2008 sa stal významným medzníkom v histórii LS Málinec tým, že vedenie OZ Kriváň pochopilo, že spojenie s LS Poltár nebolo šťastné riešenie a rozhodlo o obnovení činnosti samostatnej LS Málinec. Negatívom rozhodnutia bolo, že z dôvodu úspor prevádzkových prostriedkov sídlo LS Málinec bude Poltár.

Personálne obsadenie LS Málinec so sídlom v Poltári:

vedúci LS: Ing. Marian Rogožník

technik pre ťažbu dreva: Ing. Dušan Michalove

technik pre pestovanie lesa: Ing. Marian Slobodník

lesník obvod Málinec: Ing. Pavel Micháľ, od 1.8.2008 Pavel Baran

lesnícky obvod Smolné: Ján Gonda

lesnícky obvod Ipeľský Potok : Ján Uhrín

lesnícky obvod Vlčovo: Juraj Janšto

lesnícky obvod Látky : Štefan Malček

lesnícky obvod Hrnčiarky : Pavol Karásek

lesnícky obvod Ráztoky : Ján Michlove

lesnícky obvod Ozdín:  Milan Kret

Z hľadiska výkonov bol rok 2008 priemerný. Vyťažilo sa 22 000 m3 dreva, z toho 8 000  m3 dreva kalamitného. Pokračujúce suché a teplé počasie má negatívny vplyv hlavne na smrekové porasty, ktoré sú vplyvom klimatických podmienok oslabované a následne menej odolnejšie voči podkôrnemu hmyzu.V rámci ochranných opatrení proti podkôrnemu hmyzu bola v oblasti Bykova použitá technológia zahmlievania insekticídom Fury. Ide o modernú technológiu, ale finančne veľmi zaťažujúcu. Jej realizácia vrátane insekticídu stála 1,1 mil. Sk. Z hlavných pestovných výkonov sa realizovala umelá obnova lesa na ploche 43 ha a vykonali sa prerezávky na ploche 87 ha.Koncom roka sa začínajú prejavovať negatívne dôsledky hospodárskej a finančnej krízy horším odbytom dreva, ale hlavne radikálnym znížením cien dreva. Ku koncu roka LS Málinec obhospodarovala 5 800 ha lesa. Prvýkrát sa vo väčšom rozsahu začala realizovať výroba štiepky do kotolní určených na spaľovanie biomasy. Prácu ústredia LS Málinec značne komplikovalo sídlo v Poltári. Preto zamestnancova potešilo menovanie nového riaditeľa OZ Kriváň, ktorým sa stal Ing. Ivan Gallo, ktorý má "korene" z Málinca. Po dôslednej ekonomickej analýze sa vedenie OZ Kriváň rozhodlo, že negatíva sídla v Poltári prevažujú nad pozitívami a preto sa LS Málinec presťahuje začiatkom roka 2009 do pôvodnej budovy v Málinci.

 

2007

Tento rok sa dá z výrobného hľadiska charakterizovať ako priemerný, predpoklad premnoženia podkôrneho hmyzu sa začína prejavovať vo zvýšenom výskyte tzv. živých chrobačiarov. Z investičných prostriedkov boli vybudované 2 priepusty cez tok Iplík, ktoré nádherne zapadli do prostredia a umožnia približovanie drevnej hmoty bez porušenia hygienických opatrení platných na VN Málinec. Na chate Vyšný potok sa vymenila strešná krytina, obnovilo sa vybavenie chaty, v projekte je úprava protipožiarnych nádrží a tak vzhľadom na bezproblémový prístup sa dá v budúcnosti predpokladať väčšie využívanie tejto chaty. K 1. 1. 2008 bola obnovená organizačná jednotka Lesná správa Málinec, ale z "ekonomických" dôvodov ostalo sídlo správy v Poltári.

 

2006

Zima 2005 – 2006 bola opäť silná na snehovú pokrývku a v oblasti Bykova narušené porasty z predchádzajúcich kalamít postihla vrcholcová kalamita v objeme cca 10 000 m3. Z dôvodu roztrúsenosti, zmeny organizačnej štruktúry ako i z dôvodu bránenia bývalých vlastníkov nebola všetka kalamita dôsledne spracovaná a v najbližších rokoch hrozí, že sa silne premnoží podkôrny hmyz. Pre dodržiavanie hygienických opatrení na VN Málinec sa vybudovali priepusty na hlavnom toku Ipľa, v časti Vlčovo – Turoň. Budova LS sa nepredala a tak ostala prázdna a nevyužívaná.

 

2005

Od počiatku roka vládla na LS neistota z budúcnosti, čo na napokon potvrdilo na jar rozhodnutím riaditeľa OZ Kriváň o zlúčení LS Málinec s LS Poltár so sídlom v Poltári     k 31. 6. 2005. Sídlo LS sa nepodarilo zachrániť aj napriek tomu, že výsledky práce boli pozitívne a so budovy LS bolo v posledných rokoch investovaných cca 1,4 mil. Sk.

Na LS Poltár odišli:Ing. Marian Rogožník, Ing. Marian Slobodník, Ing. Dušan Michalove, Pavel Karásek, st., Juraj Janšto, Ján Michalove, Ján Gonda. Pracovný pomer bol ukončený s Jozefom Segečom a Pavlom Karásekom ml., preradený na LS Lučenec bol Ondrej Kamenský.

 

2004

Po dôsledných ekonomických rozboroch na OZ Kriváň rozhodol vykonávať pestovné i ťažobné práce dodávateľským spôsobom a na LS Málinec tak ostali iba 3 zamestnanci v kategórií R. Zo zdravotných dôvodov odišiel na vlastnú žiadosť vedúci lesníckeho obvodu Čechánky Ján Kamenský. Ťažby v tomto roku ovplyvnila vetrová kalamita, ktorej sa spracovalo 9 800 m3, pričom celková ťažba za LS bola 27 200 m3. V rámci investícií sa podarilo ukončiť výstavbu asfaltovej cesty Bykovo poslednou etapou do Ipeľského Potoka, čím sa skončilo budovanie tvrdej odvoznej cesty Mláky-Bykovo-Ipeľský Potok v celkovej dĺžke 15 m (náklad 41 mil. Sk). Po veľkých problémoch sa podarilo predĺžiť zmluvy na výkon práva poľovníctva v poľovnom revíri Bykovo na celkovej výmere 2 362 ha do konca roka 2013. V priebehu roka boli vrátené pozemky na výmere 55 ha (Urda, Melichová) a k 31. 12. 2003 LS obhospodarovala 6 202 ha lesa.

 

2003

1.1.2003 v dôsledku transformácie Lesov SR š. p. zanikla LS Kalinovo, čím sa LS Málinec zväčšila o pôvodné lesné obvody a výmera obhospodarovanej plochy stúpla na 6 257 ha. Pribudli obvody Ozdín – lesník Milan Kret, obvod Ráztoky – lesník Pavel Karásek ml. a obvod Hrnčiarky – lesník Pavel Karásek st. Za rok 2003 sa vyťažilo 30 000 m3 dreva, zalesnilo 43 ha, vykonali sa prerezávky na ploche 171 ha. V letných mesiacoch bola vykonaná previerka plnenia predpisov LHP za roky 1993 – 2002, ktoré zvolal KÚ BB, pričom bolo konštatované dobré hospodárenie bez zistenia závažných nedostatkov a vykonanie prebierok do 50 rokov na ploche 2 350 ha za výnimočné i v rámci Slovenska. V rámci opráv sa podarilo zrekonštruovať strechu na lesnej správe (náklad 850 tis. Sk).       LS Málinec v priebehu roka zamestnávala 26 robotníkov.

 

2002

Rok sa dá charakterizovať dokončením spracovania námrazovej kalamity v objeme 4 700 m3, zalesňovaním kalamitných plôch a vykonávaním plánovaných prác v LHP, ktoré v roku 2002 končilo platnosť. V rámci investícií bolo na lesných cestách vybudovaných cca 80 priepustov a premostenie toku Ipľa na Ľubienku v časti Vlčovo (náklad 1,1 mil. Sk) V procese revitalizácie bolo vrátené 26 ha lesa pôvodným vlastníkom (Čániovci). Personálne obsadenie THZ sa nezmenilo a za rok 2002 LS Málinec zamestnávala 29 robotníkov.

 

2001

Začiatok roka bol charakterizovaný námrazovou kalamitou veľkého rozsahu. V dňoch 25.01. – 28.01. padal dážď, ktorý v nadmorských výškach 400 - 900 m n. m. namŕzal na vetvy a stromy pod ťarchou ľadu boli vyvrátené. Postihnuté boli najmä dreviny a oblasti Pod Hrad, Prieraz, Kamenité, Kuricka, Šandrov Járok, Petrová, Hradiské vrchy, Závada, pričom v mnohých prípadoch išlo o porasty nedostupné, ochranného rázu. Hlavnou úlohou LS a jej pracovníkov bolo spracovať námrazovú kalamitu čím najskôr, čo si vyžadovalo veľké úsilie pri budovaní dočasných približovacích ciest a pri zabezpečovaní približovania dreva lanovými systémami. Za rok 2001 bolo vyťažených 13 000 m3 dreva, z toho až 80% bolo drevo kalamitné. Keďže kalamita postihla celé Slovensko situácia v odbyte dreva bola veľmi nepriaznivá, charakterizovaná nezáujmom hlavne o tenšiu bukovú hmotu. Počas roka sa podarilo vybudovať na LS vodovodnú prípojku a splynofikovalo sa kúrenie, zamestnávali sme 42 robotníkov v pestovnej a ťažbovej činnosti.

 

2000

Od 1.1.200 došlo u Lesov SR š.p. k organizačným zmenám. LS Málinec sa táto zmena dotkla v 2 bodoch:

1) zanikol Lesný závod Lučenec a LS pripadla organizačne pod OZ Kriváň

2) časť územia LS Málinec bola odčlenená a bola vytvorená nová LS Kalinovo

Personálne obsadenie LS Málinec: vedúci:  Ing. Marian Rogožník

                                                   ťažbár: Jozef Segeč

                                                   pestovateľ: Ing. Dušan Michalove

                                                   ekonóm Ing. Marian Slobodník

                                                   Obvod Málinec: Ján Gonda

                                                   Obvod Ipeľský potok: Ondrej Kamenský

                                                   Obvod Látky: Ján Uhrín

                                                   Obvod Smolné: Ján Michalove

                                                   Obvod Vlčovo : Juraj Janšto

                                                   Obvod Čechánky: Ján Kamenský

 

Po celoživotnej práci v lesníctve odišiel do dôchodku k 31. 12. 1999 bývalý vedúci LS p. Fógl František. Rok sa dá charakterizovať ako priemerný z hľadiska úloh vo výrobe, náročný bol len z hľadiska prechodu na nový počítačový systém evidencie výroby – LHKE. Proces odovzdávania lesov pokračoval vrátením užívacích práv pôvodným vlastníkom (82 ha) a k 31.12.2000 LS Málinec obhospodarovala 4 316 ha lesa. Z hľadiska investícií sa zrealizovala II. Etapa asfaltovej cesty Bykovo v dĺžke 4,3 km v hodnote 13 mil. Sk. Za rok 2000 LS zamestnávala 41 pracovníkov v kategórií R.