Poľovnícky zväz

Rok  -  2009

Stav členskej základne ku 31.12.2009 bol 40 členov. Z toho sa počas roka vzdal členstva 1 člen Kleffler Jozef st . Za nového člena bol prijatý Sliacky Viliam. Predsedom poľ. združenia bol JUDr Ján Gasper. Podpredseda Tibor Urbašík, tajomník Ivan Mucha st Cinobaňa,. poľovný hospodár Ing. Dušan Michalove, finančný hospodár Štefan Haas, kynológia Michal Kancko st. I. Potok  strelecký a technik  Michal Findra. Výmera poľovného revíru je 2515 ha. Medzi nepoľovné pozemky patrí aj 1. ochranné pásmo Vodárenskej nádrže Málinec. Na základe požiadavky poľ. Združenia Povodie Hrona bola udelená výnimka prehnania zvery za účelom prepoľovania a vyhnania zvery  spomínanej lokality. Združenie vykonalo 3 brigády za účelom opráv a údržby poľov. zariadení. V danej lokalite sa vyskytuje : jelenia zver, srnčia, diviačia, ale aj líška, vlk, rys, medveď. Pravidelne každý mesiac sa  prevádzalo prikrmovanie zvery. Do revíru bolo vyvezených viac ako 450 m jadrového krmiva. Jedna nákladná súprava / kamión/  cukrovej repy  a v priebehu celého roka sa vyvážal chlieb na kŕmne účely. Prikrmovalo sa i kukuricou.Sponzormi  PZ boli p. Ján Gasper, Ernest Hariš z Nových Zámkov a Ivan Kamenský z Boľkoviec.V roku 2009 bolo ulovených :  jelenia zver 13 ks, srnčia zver, diviačia zver 71 ks. PZ sa stará aj o 3 vybudované chatky v časti u Bahledov, u Melichov a v časti Dubina.Každý člen združenia má pridelený 1 posed a solisko o ktorý sa počas roka stará.                                                          

Rok 2008

Výbor od poslednej VČS konanej 23.2.2008 zasadal 14 krát, riadnych schôdzi bolo 12 a 2 mimoriadne zasadnutia. Výborové schôdze sa konajú pravidelne prvý týždeň v mesiaci. Účasť na výborových  a členskej schôdzi členovia PZ potvrdili podpisom prezenčnej listiny.Výbor udelil dve kárne opatrenia – porušenie stanov a domáceho poriadku, jedno vylúčenie. Výbor jednohlasne vylúčil Jaroslava Kocku za neplnenie si základných povinností člena  PZ. Maximálna pozornosť bola zameraná na rozvoz krmiva. Štedrú ruku podali sponzori JUDr. Ján Gasper, Ing. Eugen Jurášek, Ing. Ernest Hariš , Ing. Ivan Kamenský. Stav  členskej základne je 41 členov. Ulovená bola  diviačia, srnčia a jelenia zver

V roku 2007

Výmera poľovného revíru je 2.515 ha .Medzi nepoľovné pozemky patrí 1. ochranné pásmo Vodárenskej nádrže Málinec. Boli prevedené dve brigády ktoré mali charakter oprava, údržba, stavba nových poľovníckych zariadení a to krmidla, soliská, posedy, chatky, studničky, čistenie chodníkov. Mimoriadna pozornosť bola venovaná prikrmovaniu zveri. Pri tejto príležitosti nesmieme zabudnúť na našich sponzorov, ktorým vďačíme za to, že máme dobré stavy diviačej a jelenej zvery,  pomaly sa spamätáva aj srnčia hojné zastúpenie má rys, vlk a v neposlednom rade i medveď, občas líška Najaktívnejšími sponzormi sú ľudia združení okolo predsedu JUDr. Ing. Jána Gaspera – Ing. Eugen Jurášek, Ing. Ernest Hariš, Ivan Kamenský. Najmenej dva krát do týždňa je zabezpečovaný rozvoz krmiva. Tiež treba spomenúť najaktívnejších – rodina Kancková – hospodár, Martin Kancko, Ján Semerák, Jozef Kleffler ml., Stanislav Švéda, Michal Findra, rodina Jakubová. Toto všetko za spoluúčasti p. Tibora Urbašíka. V roku 2007 bolo ulovených:diviačia zver – 66 ks, srnčia zver    – 17 ks, jelenia zver   – 11 ks. Vyššie uvedené počty kusov ulovenej zveri jasne hovoria o tom, že starostlivosti a prikrmovaniu zveri je venovaná maximálna pozornosť zo strany poľovníkov Málinca.Stav členskej základne ku 31. 12. 2007 je 41 členov. P. Ján Kocka starší požiadal výbor PZ o prerušenie členstva v PZ Málinec na obdobie dvoch rokov – Výbor PZ jeho žiadosti vyhovel.Na slávnostnej členskej schôdzi dňa 30. 06. 2007 bol tajným hlasovaním na návrh výboru PZ vylúčený p. Pavol Grexa – dôvod vylúčenia: opakované porušovanie Stanov PZ Málinec.

2000 – 2006

Poľovnícke združenie Málinec bolo založené ustanovujúcou schôdzou v septembri 1994. Naviazalo tak na rok 1963, kedy pôvodné, teda prvé združenie zaniklo v súvislosti inak vytvorenými revírmi, v ktorých sa takto poľovalo 21 rokov. Občania Málinca ako poľovníci boli nútene svoje poľovnícke práva uplatňovať v PZ Cinobaňa a Uhorské, do ktorých sa vtedajší členovia dobrovoľne "umiestnili". Poľovnícke združenie Málinec sa nachádza v Slovenskom Rudohorí. Hranice revíru tvoria hranice katastrálneho územia obce Málinec. Vznik PZ sa inicioval v súvislosti s prípravou a vznikom novovytvoreného poľovného revíru s menom MÁLINEC s výmerou poľovnej plochy 2 515 ha rozkladajúceho sa po oboch stranách toku Ipľa s východiskovým bodom Bystrička východnou stranou cez Diel po Brložno a západnou cez Hrad ne Čerchľu až na Tehlovňu. Medzi nepoľovné pozemka patrí I. ochranné pásmo Vodárenskej nádrže Málinec.  Výbor a revíznu komiciu, orgány, ktoré mali riadiť PZ sme zvolili, na spomínanej ustanovujúcej členskej schôdzi. Výbor mal 7 a RK 3 členov. Predsedom výboru sa stal p. Tibor Urbašík a poľovníckym hospodárom p. Ján Michalove st. Predsedom RK sa stal p. Ivan Mucha. Keďže sa už v prípravnom výbore prijala zásada, nikoho ako člena pri vstupe nediskriminovať, že nemá evidentný majetok na zastúpení výmerou z plochy revíru, všetci, ktorí sa prihlásili sa stali plnoprávnymi členmi a podpísali pripravené Stanovy PZ. Tiež súhlasili s Poľovníckym poriadkom. Všetkých bolo v tom čase 41 členov a pochádzali z viacerých miest. Boli prakticky Málinčania okrem Málinca aj z iných (BB, PT, LC.........). Poľovnícky sa obhospodaroval revír zastúpený tu trvalo usadenou zverou ako: jeleňou, srnčou, diviačou, z drobnej zveri zajac, bažant, sluka,.......... a tiež šelmami počnúc medveďom, vlkom, rysom, líškou atď. Plán lovu sa vypracúva na zver jeleniu, srnčiu a diviačiu, drobnú už desiatky rokov nelovíme pre jej výrazné zníženie stavov v minulosti. Úplne sa z revíru stratila jarabica, ktorej stavy boli niekedy odhadom aj 300 ks. Boli roky, keď sa lovilo cca po 100 ks zajaca a bažanta. Najväčší predátor medveď sa zatiaľ nelovil, hoci PZ malo už viackrát povolenie na mimoriadny lov z príslušných ministerstiev a to pre mimoriadne tvrdé kritériá. Stav spomínanej raticovej zveri je v združení na dobrej úrovni. Starostlivosť o zver je t.č. osobitne priaznivá hlavne vďaka sponzorom PZ. Poľovnícke zariadenia ako krmelce, zásypy, soľníky, posedy, studničky slúžia v revíry svojmu účelu. PZ vlastní a využíva aj 4 poľovnícke chatky, bez ktorých je v dnešnej dobe už "poľovanie" ťažko predstaviteľné.Všetko toto udržiavať a revír celkovo zveľaďovať je na pleciach členov združenia, ktorú prácu organizuje výbor, ktorý je vlastne riadiaci orgán. Doprava je riešená motorovými vozidlami, ktoré okrem prepravy poľovníkov na jednotlivé akcie slúžia sústavne aj na vyvážanie krmiva do revíru. Spoločenský význam PZ, jeho činnosť a hlavne pracovná aktivita v revíri sú hmatateľné a iste ich vníma aj nepoľovnícka verejnosť. PZ udržiava priaznivé vzťahy s ULS, OÚ, kde ich akcie dotuje obyčajne zdravou zverinou. Tiež sa to týka miestneho športu, či hasičského zboru. Najstarším členom PZ je p. Štefan Kubiš (1922) za ktorým nasledujú p. Ján Michalove st. (1937) a p. Tibor Urbašík (1937). T.č. výbor vedie p. JUDR. Ing. Ján Gasper, podpredsedom je p. T. Urbašík, poľovným hospodárom p. M. Kancko, finančným hospodárom p. Š. Haas a členmi sú p. M. Findra, Ing. D. Michalove a Ivan Mucha z Cinobane. Podmienky existencie a chodu PZ sú v porovnaní s rokmi dozadu diametrálne odlišné a vyžadujú si nemálo námahy v riadiacej a organizátorskej práci. Poľovnícke využitie má každý člen v dostatočnom rozsahu len je treba toto podložiť individuálnym prístupom samozrejme k práci v revíri, čo pre niektorých žiaľ býva aj problém. Relax v prírode je pri troche snahy a aktivite nepochybný a podporuje a ozdravuje ducha každého člena PZ