Poľnohospodárstvo

2009

Obhospodárovala sa pôda na 751 ha. V živočíšnej výrobe bolo 310 oviec.Keďže sa zvýšil počet oviec začala sa rekonštrukcia existujúcej budovy, ktorá v minulosti slúžila na výkrm býkov /bykovňa/ upravila sa pre ovce /ovčín/. Táto rekonštrukcia sa robila cez projekty Európskej únie na čo firma dostala aj finančný príspevok . Bol zakúpený aj 1 ks traktor JONN  DEAR  na zásobovanie zvierat na ktorom pracoval P. Jozef Vrábeľ. Počas roka sa prijali 3 pracovníci a to 2 do živočíšnej výroby a 1 traktorista. V tomto poku sa dokúpil aj pluh, disky a kombinátor na prípravu pôdy. V rastlinnej výrobe sa pestovali zemiaky na 1,5 ha, repka olejná na 26 ha, 26,5 ha pšenica ozimná, 6 ha jačmeň jarný, 10 ha ovos a 150 ha lahôdková kukurica

2008

Pôda sa zvýšila o nových prihlásených vlastníkov na 751 ha. Živočíšna výroba  dokúpila 70 ks jahničiek typu Cigája a 1 ks plemenný baran Safolk. Z roku 2007 sa ponechalo 26 ks jahničiek na ďalší chov, takže v roku 2008firma mala 250 ks. Rastlinná výroba na 30 ha, repka olejná,1,5 ha zemiaky, 6 ha, ovos, 6 ha kukurica na zrno, 11 ha jačmeň jarný , 28 ha pšenica ozimná a 137,5 kukurica lahôdková. V ruku 2008 bol podaný projekt na zakúpenie strojového parku, pretože do tohto roku sa všetky práce robili v službách s poľnohos. Družstvom Poltár. Nakoľko firma pracuje v AGROEINVIROMENTE má  povinnosť dodržiavať termíny najmä na kosby ale i chemické ošetrenie plodín. Smie používať osivá, ktoré sú chemicky ošetrené len štátom uznanými prípravkami a tiež kosiť lúky môžu len po odkvitnutí. Bol zakúpený traktor od firmy NEW HOLAND a zhrňovač a obracač sena, nabaľovač sena, fóliovač senáže, sejačka, rozmetávadlo umelého hnojiva. Firma pracovala i v tomto roku so ziskom.

2007

Agrojas s.r.o. Látky prevádzka Málinec.Konateľka Katarína Chromeková, spoločníčka Marta Findrová. Spoločnosť vznikla vo februári r. 2002. V roku 2007 obhospodárovala 700 ha poľnohospodárskej pôdy z toho 220 ha ornej pôdy, 15 ha lúky a 330 ha pasienky. Zameranie sa rozšírilo o živočíšnu výrobu konkrétne  chov oviec. Zakúpilo sa 150 ks bahníc plemeno – Berisony a IL de Franz. Sú to bahnice bez trhovej produkcie mlieka, čiže dochovávali sa len  jahňatá. Tieto bahnice sa kúpili v mesiaci máj 2007 s tým že v auguste sa zakúpili  3 ks plemenné barany Prvé jahňatá boli už v decembri vrhnutých bolo 112 pripravených na predaj do Talianska. V rastlinnej výrobe sa pestovala repka olejná na výmere 25 ha,  pšenica 40 ha, jačmeň jarný 10 ha, ovos 6 ha, kukurica na zrno 6 ha, zemiaky 1,5 ha, lahôdková kukurica 133 ha. V roku 2007 spoločnosť vykázala zisk.

2006

Hospodárilo sa na 737,2664.Orná pôda 224,23 ha  a trvalé trávne porasty 485,71 ha. Ovos – pšenica 29,46 ha, jačmeň 7,94 ha,  ovos 2,37 ha, zemiaky 9,03 ha, triticale6,93 ha lahôdková kukurica 112,63 ha, lucerka 55,87 ha. Zisk v tomto roku bol 650 tis. Sk. V roku 2006 firma Agrojas zamestnávala 7 osôb. V jeseň sa zasiali obilniny na výmere 27,5 ha

2005

Firma Agrojas Látky v tomto roku  hospodárila na 737,2664 ha .Z toho  224,23 orná pôda, 485,71 ha trvalé trávne porasty. Polia sa obsiali ovos – pšenica 25 ha, jačmeň 2,5 ha, ovos 33 ha, zemiaky 9 ha, Triticale 20,51 ha, lucerka 32,22 ha, lahôdková kukurica 102 ha. Zisk bol tento rok 800 tis. Sk. V roku 2005 bolo zamestnaných 5 osôb.

2004

Firma Agrojas – Látky začala hospodáriť na 709,9400 ha avšak znovu táto firma vypustila  AGRO – Rátke 68,9406 ha   - Chladnú studňu. Firme zostalo  737,2664 ha  z toho 224,2300 ha ornej pôdy a 485,71 trvalé trávne porasty. Zasialo sa pšenica 27 ha, ovos 17 hs, raž 4 ha, jačmeň 13 ha, triticále 13,50 ha, lahôdková kukurica 115,0 ha, zemiaky 8,26 ha, lucerka 6,47 ha. Tento rok firma hospodárila  so ziskom  700 tisíc Sk. V roku 2004 bolo zamestnaných 6 osôb.

2003

Uzatvorené nájomné zmluvy na 924,67 ha   museli  odstúpiť firme AGRO –Rátka  vo výmere 118,4630 ha, pretože vzali z Pozemkového fondu všetku nedokázanú pôdu t.j. pôdu neznámych vlastníkov. V jeseň 2003 boli obsiate polia a to pšenica 55,83 ha, kukurica na zrno32 ha, raž 3,50ha tritikál 13,45 ha, ovos 40,08 ha, zemiaky 11,58 ha. Už  tento rok sa na hospodárskom stredisku  Málinec začali  chovať ošípané 430 ks. Nízka výkupná cena nedovolila urobiť druhý turnus.  Nakoľko si firma robila všetko svojpomocne vyšiel zisk 102 tis. Sk. V roku 2003 bolo zamestnaných 15 osôb.

2002

Firma Agrojas Látky začala pracovať od 1.2.2002. Prevzala časť pôdy od firmy Agromal, ktorá sa dostala do exekúcie. Uzatvorila s prenajímateľmi pôdy nájomné zmluvy od februára 2002 vo výmere 632,4261 ha. Z toho ornej pôdy 141,6711 ha  a trvalé trávne porasty 490,7565 ha. V roku 2002 boli pozemky značne zdevastované, pretože firma Agromal tieto neobrobila a neošetrila  ani v roku 2001. V tomto roku sa pokosili všetky trvalé trávne porasty a krmoviny na ornej pôde. V júli sa nakúpili  obilniny z poľnohospodárskeho družstva Hronovce, aby sa mohol pokryť nájom pre obyvateľov. Zrekonštruoval sa kravín na výkrm ošípaných v hodnote 1.200 mil. Sk.V roku 2002 poľnohospodárska firma Agrojas Látky zamestnávala 6 osôb.