Vodná nádrž Málinec


 

 

Už v roku 1977 sa vyskytli problémy s pitnou vodou. 1. apríla 1986 sa začalo s prvými prácami na stavbe vodného diela. V dôsledku tejto výstavby úplne zanikla osada Hámor, nachádzajúca sa priamo v zátope nádrže, ako i okolité usadlosti Hrozinovo, Chmelná, Šťavica. Dielo pozostáva z dvoch stavieb: vlastná vodárenská nádrž na hornom toku Ipľa a úpravňa vody. Výška hrádze je 53  m a celkový objem nádrže je 26 620 mil. metrov kubických. Dňa 21. januára 1994 boli uvedené kapacity do prevádzky. Náklady na stavbu predstavovali cca 1,7 mld. Sk.

Technické údaje:

Nádrž:

 • Plocha povodia nádrže: 82,3 km2
 • Plocha nádrže: 1,38 km2
 • Objem vody v nádrži: 26,7 mil. m3
 • Množstvo odoberanej vody: 500 l/sec

Hrádza:

 • sypaná z kameňa so stredovým hlinitým tesnením
 • Dĺžka koruny: 620 m
 • Výška hrádze: 48 m
 • Objem násypu hrádze: 2,2 mil. m3

Ostatné hlavné objekty diela:

 • Združený funkčný objekt (odbery, dnové výpuste, nehradený prepad povodňovej vody)
 • Odpadová a komunikačná štôlňa z malej vodnej elektrárne
 • Injekčná chodba
 • Injekčná clona
 • Preložky komunikácií
 • Zariadenia prevádzkovateľa nádrže

Hlavnou funkciou Vodárenskej nádrže Málinec je odstránenie deficitov zdrojov vody v Novohrade, čím sa utvorili priaznivé podmienky na postupné zásobovanie pitnou vodou okresov Poltár, Lučenec, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš.

Priehrada v leteVN MálinecÚpravňa vodyÚpravňa vody