Dodatok č. 1 k VZN 1/2016
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Málinec
Čítať celý článok...
 
Dodatok č.4 k VZN č.6/2010

o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec

Čítať celý článok...
 
VZN 2/2019

o prideľovaní obecných bytov 

Čítať celý článok...
 
VZN 1/2019
o  určení výšky dotácie na prevádzku a  mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2019 
Čítať celý článok...
 
Dodatok č.3 k VZN 6/2010

o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec

Čítať celý článok...
 
VZN 1/2018

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2018

Čítať celý článok...
 
VZN 2/2017

o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Málinec

Čítať celý článok...
 
VZN 1/2017

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2017

Čítať celý článok...
 
VZN 1/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Málinec

Čítať celý článok...
 
VZN 7/2015

 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole   v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec

Čítať celý článok...
 
VZN 6/2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce č.  6/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy

Čítať celý článok...
 
VZN 5/2015

  podmienky prenajímania bytov

Čítať celý článok...
 
VZN 4/2015

o vyhradení miest na umiestňovanie  volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Málinec 

Čítať celý článok...
 
VZN 3/2015

ktorým sa schvaľuje Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Málinec

Čítať celý článok...
 
VZN 2/2015
o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci Málinec
Čítať celý článok...
 
VZN-6/2014

daniach a miestnych poplatkoch

Čítať celý článok...
 
VZN-5/2014

o určení miest na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014

Čítať celý článok...
 
VZN-4/2014

o držaní a vodení psov

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 3