Súčasnosť DHZ

 

 

volejballDobrovoľný hasičský zbor Málinec

 

 

 

2009

 

Dobrovoľný hasičšký zbor mal v roku 2009 60.členov. Z toho 40.činných a ostatní sú prispievajúci a čestní členovia .Zložene výboru DHZ : Drahomír Melich, Ivan Karlík, Ján Kovalančík, Jana Kovalančíková, Mgr. Helena Zákopčanová, Ing. Víťazoslav Zákopčan, Štefan Melich, Stanislava Geľhošová, Ing Igor Čepko, Dušan Kminiak  a Bc. Jozef Starove. Naša práca je rozdelená na odbornú prípravu, preventívnu činnosť a činnosť pri požiaroch a živelných pohromách. Taktiež do našej činnosti patrí aj príprava mladých hasičov, z ktorých si pripravujeme nasledovníkov pre ďalšiu prácu v DHZ. Spolupracujeme s Obecným úradom, Kultúrnym strediskom, Telovýchovnou jednotou a Základnou školou pri organizačnom zabezpečení podujatí konaných v obci. Do našej práce patrí aj starostlivosť o požiarnu techniku, T 815 CAS, Ávia 30, ako aj dve striekačky PPS 12. Ani v tomto roku sme nezabudli na prácu z mládežou V požiarnickom krúžku, pracovalo doposiaľ najmenej žiakov ZŠ od 10.rokov, len 12 žiačok. S prípravou na previerky pripravenosti sme začali koncom januára v telocvični ZŠ a pokračovali praktickou prípravou na športovom areáli. 15.3.2009 sme v spolupráci s Obecným úradom zorganizovali 3.ročník turnaja v sálovom futbale na ktorom sa zúčastnili družstvá Poltára, Pitelovej, Málinca, Tureckej a DHZ Málinec naše družstvo skončilo na 1.mieste.Dobrovoľný hasičský zbor Málinec sa 13.6.2009 zúčastnil z družstvom dorasteniek, žien a mužov na Územnom kole previerok pripravenosti DHZ, Okresov Lučenec a Poltár v Radzovciach. Družstvo dorasteniek obsadilo 1.miesto, muži obsadili 2.miesto, ženy obsadili 1.miesto a zároveň postúpili na krajské kolo. Na týchto úspechoch, ktoré naši hasiči na tomto podujatí dosiahli sa podieľali: Karlík Ivan, Starove Jozef, Bitala Miroslav, Schlenc Július, Zaťko Tomáš, Kovaľančík Ján, Juriček Peter, Karlíková Ivana, Kochaníková Zuzana, Schlencová Jana, Jakubová Patrícia,  Geľhošová Stanislava, Schlencová Erika, Karľíková Erika, Kovaľančíková Stanislava, Starove Dominika, Kovaľančíková Stanislava, Karina Kancková, Machalová Vladimíra, Zaťková Veronika, Klefflerová Lenka, Fodorová Romana, Kovaľančíková Stanislava,Sliacka Dominika .  19.6.2009 sa na ihrisku TJ Málinec konalo Územné kolo Mladých hasičov Plameň 2009 na ktorom sa zúčastnilo 8.kolektívov mladých hasičov. Aj tu družstvo našich mladých hasičiek   po peknom výkone obsadilo 1.miesto.Na týchto výsledkoch sa podieľali : Karina Kancková, Machalová Vladimíra, Zaťková Veronika, Klefflerová Lenka, Fodorová Romana, Kovaľančíková  Stanislava,  Sliacka Dominika, Štofová Soňa,Karľíková Erika, Trčanová Michaela ,vedúca Geľhošová Stanislava, tréner Drahomír Melich.4.7.2009 sme sa s družstvom žien a mužov zúčastnili na pohárovej súťaži na Teplom Vrchu, kde muži skončili na 10.mieste a ženy na 2.mieste.

 

11.7.2009 sa naše ženy zúčastnili na Krajskom kole PP DHZ, v Krupine. V kategórii sa zúčastnilo 9. hasičských družstiev žien, víťaziek územných kôl Banskobystrického kraja .Naše ženy po peknom výkone skončili na 3.mieste. Na tomto úspechu sa podieľali ,Kochaníková Zuzana, Geľhošová Stanislava, Sclencová Erika, Schlencová Jana, Kovaľančíková Stanislava, Karlíková Erika, Kancková Karina, Jakubová Patrícia, Starove Dominika, Štofová Soňa.18.7.sme sa z družstvom žien zúčastnili na pohárovej súťaži v Šálkovej naše ženy obsadili 4:miesto

 

25.7.2009 sa konali oslavy 110.výročia založenia DHZ,  ktorých súčasťou bola aj pohárová súťaž na ktorej sme sa zúčastnili na s 2.družstvami žien a družstvom mužov, ženy skončili na 3. a 5. mieste a muži na 7.mieste. Po športovej časti pokračovali oslavy kultúrnym programom na ktorom boli účastníci osláv oboznámení z históriou, súčasnosťou a úspechmi ktoré sa nášmu DHZ podarilo dosiahnuť počas 110 rokov. Na oslavách sa zúčastil Riaditeľ Úv DPO v Lučenci Ján Kepeňa ,člen predsedníctva Úv DPO Ján Kulich, člen predsedníctva Úv Pavol Pokorádi, ktorý predviedol aj niektoré exponáty hasičských prilieb a viceprezident DPOSR  prof. Ing. Anton Osvald, CSc. Za výsledky, ktoré DHZ počas svojho trvania dosiahol, mu bola DPO SR udelená Čestná zástava, ktorú odovzdal viceprezident DPO SR pán. prof. Ing Anton Osvald, CSc. Ďalej boli odovzdané vyznamenania za príkladnú prácu  Jurajovi Janštovi , Dušanovi Čepkovi ,Ing Igorovi Čepkovi a Štefanovi Melichovi a za mimoriadne zásluhy Drahomírovi Melichovi. Tiež boli odovzdané ďakovné listy hasičkám, ktoré nás v rokoch 1996 a 1999 veľmi úspešne reprezentovali na republikových kolách: Melichovej Andrei rod.Matulovej, Kalafúsovej Edite, Čániovej Dane, Kretovej Miroslave r.Schlencovej , Kalafúsovej Edite ,Kančovej Martine ,Kindeľovej Veronike, Faťarovej Michaele r.Valentýniovej, Tóčikovej Lucii, Gabľasovej Eve r.Šulekovej, Královej Marcele r.Králikovej, Výberčiovej Vladimíre r. Obročníkovej, Melicherovej Dane r.Rizikovej, Ľuptákovej Lucii, Nociarovej Eve, ktoré sa stali v roku 1996 vicemajsterkami a v roku 1999 majsterkami Slovenska dorastu v požiarnom športe.8.8.2009 sa naše ženy zúčastnili na memoriáli Jozefa Porubiaka v Kružne obsadili 2.miesto.22.8.2009 sa ženy zúčastnili na pohári predsedu OHZ v Rimavskom Brezove a skončili na 3.mieste29.8.2009 sa ženy zúčastnili na pohári Starostky Utekáča skončili na 1.mieste.5.9.2009 sme sa z družstvom žien zúčastnili na pohári Milana Haviernika v Rimavských Zalužanoch, kde skončili na 4.mieste .

 

25.9.2009 sa mladé požiarničky zúčastnili na Memoriále Júliusa Krňana v Poltári,  skončili na 1:mieste.

 

V októbri bola zakúpená požiarna striekačka PPS 12 dvoj  liter, ktorá by mala prispieť k lepším výsledkom našich požiarnych družstiev.

 

2008

 

Rok 2008 -  Zložene výboru DHZ : Drahomír Melich, Ivan Karlík, Ján Kovalančík, Jana Kovalančíková, Mgr. Helena Zákopčanová, Ing. Víťazoslav Zákopčan, Štefan Melich, Geľhošová Stanislava, Ing Čepko Igor, Kminiak Dušan a Bc.Jozef Starove. Celý DHZ má 60 členov.  Zúčastnili na futbalovom turnaji na počesť Oslobodenia obce Málinec, ktorý sa konal v januári, naše družstvo skončilo na  3 .mieste a  zúčastnili sme sa aj turnaja vo volejbale, kde sme skončili na 3 .mieste. Usporiadali sme 3.ročník turnaja v sálovom futbale na ktorom sa zúčastnili družstvá Tureckej, Vlkanovej, Poltára a naše družstvo , ktoré turnaj už tretí krát vyhralo . 4.5.2008 sa v Haliči konal pohár primátora na ktorom sme sa zúčastnili s družstvom mužov, ktorý skončili na 5.mieste a družstvom žien, ktoré skončili na 3.mieste.Družstvo mužov :Starove Jozef, Karlík Ivan, Bitala Miroslav, Zaťko Milan, Schlenc Erik Sojka Michal, Kovaľančík Ján, Šimon Barnabáš, Kminiak Dušan. Družstvo žien : Geľhošová Stanislava, Kochaníková Zuzana, Schlencová Jana, Starove Dominika, Urdová Kamila, Schlencová Erika, Oršulová Ivana, Kancková Patrícia. Beniková Zuzana. 6.6.2008 sa mladé hasičky zúčastnili na Okresnom kole Plameň, kde sa svojim výkonom dokázali zvíťaziť a postúpiť na Krajské kolo.  7.6.2008,sa v Č.Brezove  konali previerky pripravenosti DHZ na ktorých sme sa zúčastnili s dvomi družstvami a to družstvom žien ktoré skončili na 2.mieste a družstvom mužov, ktorý previerky vyhrali. Po dvoch týždňoch  prípravy sa mladé hasičky zúčastnili na Krajskom kole v Detve. Aj tu dokázali že postup nebol náhodný a krajské kolo vyhrali a tým postúpili na Celoštátne kolo v Topoľčanoch. 28.6.2008 sme sa zúčastnili na pohárovej súťaži v Hrušove , kde sa nám   nedarilo a skončili sme zo zmiešaným družstvom na 8.mieste. 5.7.2008 sa muži zúčastnili na pohárovej súťaži v Č.Brezove , ktorá sa konala v rámci výročia založenia dobrovoľného zboru na ktorej skončili na 2.mieste. Mladé hasičky sa zúčastnili na Celoštátnom kole , po prvý krát v histórii  mladých požiarnikov Málinca. Aj keď sa snažili podať čo najlepší výkon, prejavila sa tréma , neskúsenosť  a skončili na 8. mieste, ktoré je pekným výkonom. Na tomto úspechu sa podieľali: Kovalančíková Stanislava, Karliková Erika, Trčanová Michaela, Fízerová Michaela, Machalová Vladka, Klefflerová Lenka, Fodorová Romana, Fačková Gabriela,  Kancková Karina, Zaťková Veronika, vedúca družstva Stanislava Geľhošová  a tréner Drahomír Melich. 12.7.2008 sa ženy zúčastnili na pohárovej súťaži v Šálkovej ,kde pre zranenie túto súťaž družstvo nedokončilo. 30.8.2008 sa konal pohár starostu Málinca   na ktorom sa zúčastnilo 10 družstiev mužov a 2.družstvá žien. Víťazom v kategórii mužov sa stalo DHZ z Rimavských Zalužian  a v kategórii žien  DHZ z Málinca. 6.9.2008 sa naše družstvo žien a mladé hasičky na pohárovej súťaži v Hrnčiarskych Zalužanoch kde aj ženy aj mladé hasičky obsadili 2.miesta. 3.10.2008 sa mladé hasičky zúčastnili na pohári Júliusa Krňana, ktorú organizuje DHZ Poltár. Aj tu dokázali svoju zručnosť  a kvalitnú prípravu a skončili na 1.mieste  . Poslednou súťažou v roku 2008, je už tradične pohár primátora Lučenca na ktorej sme sa zúčastnili s družstvom mužov a žien . Ženy obsadili 1.miesto , muži skončili na 2.mieste a tak  sa dôstojne rozlúčili z rokom 2008.

 

2007

 

 V roku 2007 -  vo výbore DHZ pracovali Drahomír Melich, Miroslav Bitala, Barnabáš Šimon, Katarína Šuleková, Jaroslav Kocka, Jozef Starove, Mgr. Helena Zákopčanová, Ivan Karlík, Ján Kovaľančík, Ing. Zákopčan Víťazoslav, Kovaľančíková Jana. Súťaže začali mladý požíarnici 8.6.2007 na okresnom kole Plameň na  ktorom dievčatá doplnené chlapcami v kategórii chlapcov skončili  na  3.mieste. 16.6.2007 sa  PP DHZ SR , ktoré sa konali v Lučenci.

 

Napriek rôznym prieťahom a problémom, ktoré túto súťaž sprevádzali sa družstvo mužov umiestnilo na 2.mieste a ženy na 1.mieste.družstvo žien zároveň postúpilo na KK PP DHZ SR v Polomke. 23. 6.2007 sa konala pohárová súťaž o pohár starostu Málinca, kde sa zúčastnili družstvá z Hranolnice, Poltára Rimavských Zalužian, Kružna, Teplého Vrchu Šálkovej, Radzoviec, Lučenca, Tomašoviec, Brezničky, Ružinej a samozrejme Málinca. Na pohári sa zúčastnili 4.ženské družstvá medzi ktorými sa nestratili ani naše ženy, ktoré skončili na 3.mieste a v súťaži všestrannosti na 1.mieste, muži na 7. mieste a v súťaži všestrannosti na 3.mieste. 30.6:2007 sme sa zúčastnili s družstvom žien na Pohárovej súťaži  na Teplom Vrchu ,kde ženy skončili na 2.mieste. 7.7.2007 sa v obci Polomka konalo Krajské kolo PP DHZ SR na ktoré sa prebojovalo z Okresného kola aj naše družstvo žien. Aj napriek počiatočným problémom na požiarnom útoku sa druhov najlepšou štafetou umiestnili na peknom 3.mieste, za ktoré patrí všetkým poďakovanie. Ďalšou súťažou na ktorej sa zúčastnili naše ženy, bol putovný pohár primátora mesta Banská Bystrica, kde po peknom výkone ktorý predviedli obsadili 1.miesto. 2.9.2007 sme sa s družstvom žien zúčastnili na  14.ročníku pohára primátora Liptovského Mikuláša .na ktorom sa zúčastnilo 78.požiarnych družstiev medzi ktorými boli aj družstvá z Čiech ,Moravy a Slieska. Naše ženy sa umiestnili medzi ženami na 8.mieste a celkovo na 38.mieste. 25.8.2007 sa pri príležitosti výročia založenia DHZ Radzovce konala pohárová súťaž bez rozdielu kategórií, naše ženy skončili na 1.mieste. 8.9.2007 sa ženy zúčastnili na Memoriále Milana Haviernika v Rimavských Zalužanoch, obsadili 2.miesto. Poslednou súťažou v roku 2007 bol Memoriál Júliusa Krňana,  kde mladý požiarnici skončili na 4.mieste.  Poďakovanie patrí všetkým, ktorý venujú svoj voľný čas práci v DHZ. Sú to nasledovný členovia: Bc. Starove Jozef, Kovaľančík Ján, Karlík Ivan, Bitala Miroslav, Urda Ján, Zaťko Tomáš, Dibaľa Miroslav, Melich Drahomír, Juriček Peter, Juriček Milan, Trčan Miroslav, Ing. Zákopčan Víťazoslav, Mgr. Zákopčanová Helna, Kovaľančíková Jana, Kochaníková Zuzana, Geľhošová Stanislava, Starove Dominika, Fodorová Helena, Schlencová Erika, Beniková Zuzana, Jakubová Patrícia, Detvanová Gabriela, Urdová Kamila, Novodomská Miroslava, Jakuba Ľubomir, Štefan Melich, Ing Čepko Igor. Poďakovanie patrí aj kolektívu mladých požiarnikov Kupcovej Norike, Vajsovej Lenke, Karlíkovej Erike, Kovaľančíkovej Stanislave, Fodorovej Romane,Kanckovej Karine, Králikovi Jánovi, Králikovi Michalovi, Sihelskému  Martinovi, Kovaľančíkovi Marekovi, Valentýnimu Filipovi, Sliackému Martinovi . 

2006

 

Rok 2006

 

Zložene výboru DHZ : Drahomír Melich, Ivan Karlík, Ján Kovalančík, Jana Kovalančíková, Mgr. Helena Zákopčanová, Ing. Víťazoslav Zákopčan, Štefan Melich, Barnabáš Šimon, Katarína Šuleková, Miroslav Bitala a Jozef Starove. Celý zbor mal 58 členov. V januári sme sa zúčastnili na futbalovom a volejbalovom turnaji na počesť Oslobodenia Málinca, kde naše družstvo futbalistov skončilo na 4. mieste a volejbalistov na 1. mieste. Dňa 11.3.2006 DHZ v spolupráci s Obecným úradom usporiadal po prvýkrát turnaj v sálovom futbale o Pohár DHZ a obecného úradu Málinec, na ktorom sa zúčastnili družstvá DHZ Vlkanovej, Pitelovej, Tureckej, Poltára a naše družstvo. Naše družstvo sa stalo víťazom turnaja a najlepším strelcom turnaja sa stal Miroslav Dibaľa. Tak, ako aj po iné roky sme nezabudli ani na prácu s mládežou, prípravu požiarnych družstiev mužov, dorasteniek a požiarnej techniky.Dňa 7.5.2006 sa dorastenky zúčastnili na pohári starostu Haliče ,kde skončili na 2.mieste. Dorastenky: Helena Fodorová, Zuzana Beniková, Erika Schlencová, Stanislava Geľhošová, Ivana Karlíková, Ivana Oršulová, Katarína Šuleková, Zuzana Kochaníková, Jana Schlencová, Dominika Starove a Mirka Novodomská.

2005

 

Rok 2005

 

V roku 2005 mal DHZ 63 členov a 25 mladých požiarnikov. Vo výbore DHZ pracovali Drahomír Melich, Miroslav Bitala, Barnabáš Šimon, Katarína Šuleková, Jaroslav Kocka, Jozef Starove, Mgr. Helena Zákopčanová, Ivan Karlík, Ján Kovaľančík, Radomír Šajgál a Jana Kovaľančíková. Aj v roku 2005 naša organizácia pracovala už od začiatku roka na odbornej príprave svojich členov, ako aj na fyzickej príprave. Športovú činnosť sme začali účasťou na futbalovom a volejbalovom turnaji, ktorý sa konal pri príležitosti Oslobodenia našej obce. Začiatkom mesiaca apríl sa naša činnosť začala zameriavať na prípravu súťažných družstiev dospelých, dorastu, ako aj žiakov na súťaže, ktoré nás čakali v tomto roku. Dňa 8.5.2005 sa konal pohár starostu Haliče, kde sme sa zúčastnili s družstvom mužov a dorasteniek. Muži skončili na 4. mieste a dorastenky na 2. mieste. Dňa 3.6.2005 sme sa s mladými požiarnikmi zúčastnili na hre Plameň s družstvom chlapcov a dievčat. Dievčatá skončili na 2. mieste a chlapci tiež na 2. mieste. Dňa 18.6.2005 sme sa s družstvom mužov, dorastencov a dorasteniek zúčastnili PP DPZ v Haliči. Tu muži skončili na 3. mieste, dorastenky na 2. mieste a dorastenci na 1. mieste. Dňa 25.6.2005 sa konal pohár starostu Málinca, na ktorom dorastenci skončili na 8. mieste, muži na 4. mieste a dorastenky na 2. mieste. Dňa 3.7.2005 sme sa s družstvom dorasteniek zúčastnili na pohárovej súťaži v Čereňanoch, kde naše dorastenky skončili na 1. mieste. Dňa 16.7.2005 sme sa s družstvom mužov a dorasteniek zúčastnili na pohári primátora Banskej Bystrice v Šálkovej, kde muži skončili na 3. mieste a dorastenky na 1. mieste. Dňa 23.7.2005 sa družstvo dorasteniek a mužov zúčastnilo na pohári Pitelovej, kde dorastenky skončili na 2. mieste a muži na 4. mieste. Dňa 6.8.2005 sa družstvo mužov zúčastnilo na pohári starostu Vlkanovej, kde obsadili 4. miesto a v súťaži zručnosti 2. miesto. Dňa 20.8. 2005 sa dorastenky zúčastnili na pohári starostu Braväcova. Aj napriek tomu, že boli v novej zostave, skončili na 1. mieste. Poslednou pohárovou súťažou už ako tradične bol pohár primátora Lučenca, kde dorastenky po problémoch s technikou obsadili 2. miesto. Poďakovanie za výsledky v tomto roku patrí.  Muži: Barnabáš Šimon, Ján Kovaľančík, Jozef Starove, Ivan Karlík, Ján Urda, Miroslav Bitala, Drahomír Melich, Peter Gabľas, Miroslav Trčan a Peter Juriček. Dorastenky: Helena Fodorová, Zuzana Beniková, Erika Schlencová, Stanislava Geľhošová, Ivana Karlíková, Ivana Oršulová, Katarína Šuleková, Zuzana Kochaníková, Jana Schlencová a Dominika Starove. Žiačky: Nora Kupcová, Ivana Sliacka, Stanislava Geľhošová, Zuzana Beniková, Stanislava Findrová, Michaela Turcajová, Andrea Ďurišková, Bibiana Kancková, Ivana Starove, Dominika Starove a Miroslava Novodomská. Žiaci: Martin Sliacky, Martina Sihelský, Ján Králik, Michal Králik, Juraj Detvan, Martin Slávik, Erik Schlenc, Július Schlenc a Martin Kancko. Dorastenci: Miroslav Urda, Ján Urda, Jaroslav Sihelský, Róbert Starove, Tomáš Zaťko, Milan Zaťko, Lukáš Kupec, Erik Schlenc, Július Schlenc, Michal Sojka a Peter Karlík.

 

Rok 2004

 

V roku 2004 mal požiarny zbor 62 členov a 30 mladých požiarnikov. Vo výbore DHZ pracovali Drahomír Melich, Dušan Kminiak, Barnabáš Šimon, Štefan Melich, Jaroslav Kocka, Jozef Starove, Veronika Kindeľová, Ivan Karlík, Ján Kovaľančík, Radomír Šajgál a Jana Kovaľančíková. Rovnako, ako aj po iné roky sme pokračovali v celoročnej činnosti, a to hlavne v odbornej príprave členov, ako aj vo fyzickej príprave. Nezabudli sme ani na našich mladých požiarnikov, ktorí sa pripravovali na svoju činnosť v telocvični Základnej školy. Venovali sme sa aj preventívnej činnosti, ktorá zahŕňala prehliadky rodinných domov a objektov spadajúcich do pôsobnosti obce. Zapojili sme sa aj do športovej aktivity a zúčastnili sme sa na turnaji v halovom futbale kde sme skončili na 3. mieste a na volejbalovom turnaji kde sme skončili na 1. mieste. Nezabudli sme ani na prípravu požiarnych družstiev a požiarnej techniky T 815 CAS, Ávie 30 a troch PPS12. Dňa 9.5.2004 sme sa zúčastnili na súťaži o pohár starostu Haliče s družstvom mužov a dorasteniek. Dorastenky skončili na 1. mieste a muži na 5. mieste. Dňa 4.6.2004 sme sa s družstvom dievčat zúčastnili  hry Plameň  pod vedením V. Kindeľovej a tu skončili na 3. mieste. Dňa 5.6.2004 sa uskutočnila PP DHZ, ktorá sa konala vo Veľkej Vsi, kde sme sa zúčastnili s družstvom mužov a dorasteniek. Dorastenky sa umiestnili na 1. mieste a muži na 2. mieste. Dňa 24.6.2004 sme sa zúčastnili na pohárovej súťaži o pohár starostu Málinca s družstvom mužov a dorasteniek. Na súťaži sa zúčastnili aj družstvá z iných okresov a krajov. Dorastenky skončili na 2. mieste a muži na 6. mieste. Dňa 17.7.2004 sme sa zúčastnili na súťaži o pohár starostu Pitelovej s družstvami mužov a dorasteniek, kde dorastenky skončili na 1. mieste a muži na 5. mieste. Dňa 24.7.2004 sa dorastenky zúčastnili na súťaži o pohár starostu Čereňany, kde dorastenky skončili na 3. mieste. Dňa 7.8.2004 sme sa zúčastnili na súťaži o pohár starostu Vlkanovej, kde dorastenky obsadili 3. miesto a muži 6. miesto. Dňa 21.8.2004 sa konala súťaž o pohár starostu Braväcova, na ktorom sa zúčastnilo družstvo mužov, ktorí skončili na 5. mieste a družstvo dorasteniek, ktoré skončili na 1. mieste. Dňa 18.9.2004 sme sa s mladými požiarnikmi zúčastnili na memoriáli Jozefa Páchnika v Pitelovej, kde dievčatá skončili na 4. mieste. Ďalej dňa  1.10.2004 sa mladí požiarnici zúčastnili na pohári Júliusa Krňana, kde dievčatá skončili na 4. mieste a chlapci na 2. mieste. Muži: Barnabáš Šimon, Ján Kovaľančík, Jozef Starove, Ivna Karlík, Jaroslav Kocka, Miroslav Bitala, Drahomír Melich, Radomír Šajgál, Miroslav Trčan a Peter Juriček. Dorastenky: Helena Fodorová, Zuzana Beniková, Erika Schlencová, Stanislava Geľhošová, Ivana Karlíková, Ivana Oršulová, Katarína Šuleková, Zuzana Kochaníková a Jana Schlencová. Žiačky: Nora Kupcová, Ivana Sliacka, Zlatica Sojková, Stanislava Geľhošová, Zuzana Beniková, Zdena Šuleková, Stanislava Findrová, Michaela Turcajová, Andrea Ďurišková a Miroslava Novodomská. Žiaci: Martin Sliacky, Martin Sihelský, Ján Králik, Michal Králik, Juraj Detvan, Martin Slávik, Zdeno Zelina, Mužík Ondrej, Erik Schlenc, Július Schlenc a Martin Kancko. V tomto roku sme sa zúčastnili na hasení požiaru na Ozdínskej pastve, skládky odpadu pri sklárňach a previedli sa preventívne prehliadky obytných domov a prevádzok v našej obci.

2003

 

V roku 2003 mal hasičský zbor 62 členov a 25 mladých požiarnikov. Vo výbore DHZ pracovali Drahomír Melich, Dušan Kminiak, Barnabáš Šimon, Štefan Melich, Jaroslav Kocka, Jozef Starove, Veronika Kindeľová, Ivan Karlík, Ján Kovaľančík a Radomír Šajgál. Rovnako, ako aj po iné roky sme pokračovali v celoročnej činnosti, a to hlavne v odbornej príprave členov, ako aj fyzickej príprave. Nezabudli sme ani na našich mladých požiarnikov, ktorí sa pripravovali na svoju činnosť v telocvični Základnej školy. Venovali sme sa aj preventívnej činnosti, ktorá zahŕňala prehliadky rodinných domov a objektov spadajúcich do pôsobnosti obce. Zapojili sme sa aj do športovej aktivity a zúčastnili sme sa na turnaji v halovom futbale kde sme skončili na 4. mieste a na volejbalovom turnaji kde sme skončili na 3. mieste. Nezabudli sme ani na prípravu požiarnych družstiev a požiarnej techniky. Prvou previerkou našich schopností bola 4.5.2003 pohárová súťaž  o pohár starostu Haliče, kde sme sa zúčastnili s družstvom mužov a dorasteniek. Muži obsadili 2. miesto a dorastenky v kategórii žien skončili na 1. mieste. Dňa 24.5.2003 sa konala  PPDHZ v našej obci,  na ktorých sa zúčastnilo 20 DHZ.

Naše kolektívy dokázali dobrú pripravenosť, ženy skončili na 2. mieste, dorastenky skončili na 1. mieste a muži skončili na 1. mieste. Dňa 30.5.2003 sa uskutočnilo okresné kolo hry Plameň v Poltári, kde sme sa zúčastnili s družstvom dievčat pod vedením Veroniky Kindeľovej a družstvo chlapcov pod vedením Michaely Valentýniovej. Družstvo dievčat skončilo na 3. mieste a družstvo chlapcov na 2. mieste. Po týchto súťažiach sme sa venovali príprave na Krajské kolo PP DHZ, ktoré sa konalo 6.7.2003 v Revúcej. Tu sme mali družstvo dorasteniek a mužov, ktorí i napriek tomu, že súťaž nebola organizačne zvládnutá, ukázali, že sú pripravení na dobrej úrovni. Družstvo dorasteniek skončilo na 2. mieste a družstvo mužov na 3. mieste. Dňa 26.7.2003 sa družstvo mužov a dorasteniek zúčastnilo na súťaži o pohár obce Braväcovo, kde muži skončili na 3. mieste a dorastenky medzi ženami na 4. mieste. Dňa 9.8.2003 sme sa zúčastnili na pohári starostu Vlkanovej, kde dorastenky spomedzi 8 družstiev skončili na 2. mieste a muži, ktorým sa tentoraz nedarilo, skončili  z 15 družstiev s časom 23,55 na 11. mieste. Dňa 17.8.2003 sa dorastenky zúčastnili na súťaži o pohár starostu Ružinej, kde skončili na 1. mieste. Dňa 29.8.2003 sme sa s dorastenkami zúčastnili na pohárovej súťaži pri príležitosti 100. výročia DHZ v Hronskej Dúbrave, kde dorastenky obsadili s časom 21,28 1. miesto. Dňa 20.9.2003 sa konala pohárová súťaž o pohár starostu Brezničky, kde sme sa stretli s 2 družstvami. Na tejto súťaži nás sprevádzali problémy s technikou, čo sa prejavilo aj na výsledkoch. Tu muži skončili na 6. mieste a dorastenky na 3. mieste. V tomto roku sme sa zúčastnili aj na súťaži mladých požiarnikov, Memoriálu Júliusa Krňana, kde dievčatá obsadili 3. miesto a chlapci skončili na 1. mieste. Poslednou súťažou v roku bol pohár starostu Lučenca, kde sme sa aj toho roku zúčastnili s dvomi družstvami. Muži skončili na 3. mieste a dorastenky v kategórii žien na 1.mieste. Na výsledkoch, ktoré boli dosiahnuté v tomto roku, majú zásluhu: Muži: Barnabáš Šimon, Ján Kovaľančík, Jozef Starove, Ivan Karlík, Jaroslav Kocka, Miroslav Bitala, Drahomír Melich, Radomír Šajgál, Miroslav Trčan, Peter Juriček, Dušan Kminiak a Miroslav Dibaľa. Ženy: Martina Kančová, Edita Kalafúsová, Andrea Matulová, Dana Čániová, Lucia Tóčiková, Marcela Králiková, Veronika Kindeľová a Michaela Valentýniová. Dorastenky: Helena Fodorová, Zuzana Beniková, Erika Schlencová, Michaela Iléšová, Ivana Karlíková, Ivana Oršulová, Katarína Šuleková, Zuzana Kochaníková, Jana Schlencová a Diana Kačániová. Zúčastnili sme sa na likvidácii požiaru rodinného domu v Ipli, rozvodnej skrine obytného domu v Málinci a garáže v Ozdíne, ako aj na likvidácii 2 lesných požiarov.

 

Rok 2002

 

V roku 2002 bol počet členov DHZ 63 a mladých požiarnikov 25. V tomto roku sa uskutočnili aj voľby členov výboru, na ktorých boli zvolení Drahomír Melich,  Róber Rábik,  Štefan Melich,  Dušan Kminiak, Ivan Karlík, Barnabáš Šimon, Michaela Valentýniová, Jaroslav Kocka, Ján Kovaľančík, Radomír Šajgál a Dana Čániová. Aj v roku 2002 naša organizácia pracovala už od začiatku roka na odbornej príprave svojich členov, ako aj na fyzickej príprave. Športovú činnosť sme začali účasťou na futbalovom a volejbalovom turnaji, ktorý sa konal pri príležitosti Oslobodenia našej obce. Začiatkom mesiaca apríl sa naša činnosť začala zameriavať na prípravu súťažných družstiev dospelých, dorastu, ako aj žiakov na súťaže, ktoré nás čakali v tomto roku. Začali ich už ako zvyčajne naši najmladší, a to okresnou súťažou hry Plameň, ktorá sa konala dňa  29.5.2002. Chlapci skončili na 2. mieste a dievčatá súťaž pre zranenie nedokončili. Dospelí a dorastenky sa dňa 8.6.2002 zúčastnili na okresnej súťaži, ktorá sa konala v Brezničke. Tu muži aj dorastenky skončili na 2. miestach. V tomto roku sa začali problémy s dorastencami a ženami. Ďalšou súťažou bol 22.6.2002 Pohár starostu Málinca, kde muži obsadili 5. miesto a dorastenky 4. miesto. Dňa 29.6.2002 sme sa spolu s dorastenkami zúčastnili na súťaži o pohár primátora Devína, kde muži skončili na 3. mieste a dorastenky medzi ženami obsadili 1. miesto. Muži sa 21.7.2002 zúčastnili na pohári starostu Haliče, kde obsadili 3. miesto. Ďalšou pohárovou súťažou bol pohár starostu Ružinej, kde dorastenky skončili na 7. mieste a muži na 4. mieste. Dňa 8.9.2002 sa dorastenky a muži zúčastnili na pohárovej súťaži v Dobroči, kde muži skončili na 9. mieste a dorastenky na 2. mieste. Žiaci sa 27.9.2002 zúčastnili na pohári Júliusa Krňana, kde dievčatá skončili na 2. mieste a chlapci na 3. mieste. Dňa 31.9.2002 sa konala súťaž o pohár starostky Utekáča, kde muži skončili na 4. mieste a dorastenky na 1. mieste. Poslednou súťažou, na ktorej sme sa v roku 2002 zúčastnili, bola súťaž o pohár primátora Lučenca, kde sa zúčastnili družstvá mužov a dorasteniek. Aj muži aj dorastenky skončili na prvých miestach, čím dokázali, že patria medzi najlepších z okresov Poltár a Lučenec. Členovia súťažných družstiev: Muži: Ján Kovaľančík, Barnabáš Šimon, Ivan Karlík, Jozef Starove, Jaroslav Kocka, Miroslav Bitala, Radomír Šajgál, Dušan Kminiak, Drahomír Melich, Ján Urda, Peter Balko a Ján Sihelský. Dorastenky: Diana Kačániová, Helena Fodorová, Ivana Karlíková, Erika Schlencová, Katarína Šuleková, Zuzana Kochaníková, Jana Schlencová, Ivana Oršulová a Anna Balková. Žiačky: Jana Schlencová, Ivana Oršulová, Zuzana Beniková, Zdena Šuleková, Miroslava Novodonská, Dušana Kováčová, Dušana Tomaníková, Michala Marcineková a Veronika Ulická. Žiaci: Erik Schlenc, Július Schlenc, Ján Urda, Michal Králik, Ján Králik, Martin Sihelský, Jaroslav Sihelský, Andrej Gonda, Martin Kancko, Lukáš Jakuba, Ivan Karlík, Peter Karlík, Róbert Starove, Martin Drugda a vedúce žiakov: Michaela Valentýniová, Veronika Kyndeľová a Dana Čániová.

 

Rok 2001

 

V roku 2001 sa členovia výboru oproti predchádzajúcemu roku nemenili, pracovali v tej istej zostave  a neboli žiadne zmeny ani v počte členov DPZ ani mladých požiarnikov. K zmenám došlo v požiarnych družstvách, a to nasledovne. Družstvo dorasteniek prešlo do kategórie žien a pribudla k nim Lucia Luptáková z Kalinova. U mužov sa zmeny neuskutočnili, len prišiel ďalší člen Róbert Rábik. V družstve žien v tomto roku zostali len Jana Karlíková, Jana Kovaľančíková, Jaroslava Straková a Jana Čániová. Ostatné odišli z rodinných dôvodov. Družstvo dorastencov ostalo tiež bez zmien, len pribudol Roman Oláh. V tomto roku vzniklo nové družstvo dorasteniek. Členkami boli Katarína Šuleková, Zuzana Kochaníková, Anna Balková, Diana Kačániová, Ivana Karlíková, Erika Schlencová, Jana Schlencová, Helena Fodorová a Eva Šuleková. V kategórii žiakov – Ivan Karlík, Peter Karlík, Jaroslav Sihelský, Martin Sihelský, Tomáš Tóčik, Erik Schlenc, Miroslav Urda, Július Schlenc a Ľubomír Urda. Dievčatá – Katarína Šuleková, Zuzana Kochaníková, Erika Schlencová, Jana Schlencová, Diana Kačániová, Martina Kačániová, Ivana Oršulová a Ivana Karlíková. V roku 2001 sme začali s účasťou na  futbalovom turnaji Oslobodenie obce Málinec, na ktorom sme sa zúčastnili 27.1.2001 po prvýkrát a umiestnili sme sa na 2. mieste. Dňa 28.1.2001 sme sa zúčastnili aj volejbalového turnaja, kde sa nám už tak nedarilo a skončili sme na 4. mieste. Dňa 25.5.2001 sa mladí požiarnici zúčastnili na okresnom kole hry Plameň, kde  dievčatá obsadili 2. miesto a chlapci 3. miesto. Dňa 9.6.2001 sme sa zúčastnili na okresnej súťaži DPZ s piatimi družstvami a dosiahli sme výborné výsledky. Vo všetkých kategóriách sme obsadili 1. miesta, ženy II. obsadili 2. miesto. Muži, ženy, dorastenky a dorastenci postúpili na krajské kolo do Rimavskej Soboty. Muži sa 17.6.2001 zúčastnili na súťaži o Putovný pohár starostu mestskej časti Bratislava - Devín, na ktorej zvíťazili a získali putovný pohár. Dňa 23.6.2001 sa v našej obci konali Jánske dni, na ktorých  sa konala súťaž o Pohár Starostu. Zúčastnilo sa na nej 16 družstiev, muži obsadili 4. miesto, dorastenci 5. miesto, ženy 4. miesto a dorastenky 5. miesto. Dňa 7.7.2001 sme sa zúčastnili na krajskom kole v Rimavskej Sobote, kde muži obsadili 5. miesto, ženy 2. miesto, dorastenky a dorastenci obsadili 1. miesto a postúpili na republikové kolo. Ďalšej súťaže, ktorej sme sa zúčastnili, bola súťaž o Pohár starostu Veľkej Vsi, na ktorej ženy aj muži obsadili 3. miesto a dorastenci 5. miesto. V dňoch 11.-12.8.2001 sme sa s dorastencami a dorastenkami zúčastnili na  republikovom kole v Turanoch, kde sa dorastenky umiestnili na 7. mieste a dorastenci na 4. mieste.  Poďakovanie patrí dorastencom Miroslavovi Trčanovi, Miroslavovi Dibalovi, Miroslavovi Bitalovi, Romanovi Oláhovi, Petrovi Juríčkovi, Milanovi Juríčkovi, Štefanovi Mužíkovi, Jánovi Sihelskému, Michalovi Horanskému, Jaroslavovi Kojnokovi, dorastenkám Diane Kačániovej, Anne Balkovej, Eve Šulekovej, Helene Fodorovej, Erike Schlencovej, Kataríne Šulekovej, Ivane Karlíkovej, Zuzane Kochaníkovej, Jane Schlencovej a vedúcim Drahomírovi Melichovi, Ivanovi Karlíkovi a Jánovi Kovaľančíkovi. Dňa 18.8.2001 sa muži a dorastenky zúčastnili na pohári starostu Ružinej, kde muži skončili na 4. mieste a dorastenky na 3. mieste. Dňa 8.9.2001 sa muži zúčastnili na súťaži o Pohár Slovenskej televízie, na ktorej sa zúčastňujú ako na jedinej súťaži, kde sú dobrovoľníci spolu s profesionálmi, kde obsadili 10. miesto. Ďalšia súťaž bol Pohár starostu Brezničky, kde ženy obsadili 3. miesto a muži obsadili 2. miesto. Dňa 28.9.2001 sme sa so žiakmi zúčastnili na Pohári Júliusa Krňana, kde žiačky obsadili 2. miesto. Poslednou súťažou bol Pohár Primátora Lučenca, kde ženy obsadili 1. miesto a muži 1. miesto. Môžeme konštatovať, že rok 2001 bol, ako aj tie predchádzajúce roky úspešným. Zásluhu na tomto úspechu majú nielen dorastenci a dorastenky, ale aj muži: Ján Kovaľančík, Barnabáš Šimon, Ivan Karlík, Jozef Starove, Jaroslav Kocka, Miroslav  Bitala, Radomír Šajgál, Dušan Kminiak a Drahomír Melich. Ženy: Martina Kančová, Edita Kalafúsová, Andrea Matulová, Dana Čániová, Lucia Tóčiková, Marcela Králiková, Veronika Kindeľová, Michaela Valentýniová a Lucia Ľuptáková.  V tomto roku sme sa zúčastnili na likvidácii lesných požiarov, ktoré každoročne vznikajú z nepozornosti pri vypaľovaní starých porastov.

 

Rok 1999 –2000

 

V roku 1999-2000 vo výbore pracovali: Drahomír Melich, Ivan Karlík, Dušan Kminiak, Jaroslav Kocka, Barnabáš Šimon, Ing. Igor Čepko, Štefan Melich, Alexandra Starove, Ján Kovaľančík a Andrea Matulová.

DPZ mal aj v tomto období 60 členov a 27 mladých požiarnikov. V súťažných družstvách boli: Dorastenky – Andrea Matulová, Edita Kalafúsová, Dana Čániová, Miroslava Schlencová, Martina Kančová, Veronika Kindeľová, Michaela Valentýniová, Lucia Tóčiková a Eva Šuleková. Muži: Dušan Kminiak, Jaroslav Kocka, Jozef Šajgál, Drahomír Melich, Ján Novodonský, Ivan Karlík, Barnabáš Šimon a Ján Kovaľančík. Ženy – Mária Urdová, Zuzana Zábojníková, Gabriela Ulická, Alexandra Starove, Janka Karlíková, Helena Fodorová, Jaroslava Straková, Jana Kovaľančíková a Jana Čániová.Dorastenci – Miroslav Trčan, Milan Juriček, Miroslav Dibaľa, Peter Balko, Miroslav Bitala, Ján Sihelský, Peter Juriček, Štefan Mužík, /Králik Ján/. Žiačky – Diana Kačániová, Erika Schlencová, Ivana Karlíková, Zuzana Kochaníková, Katarína Šuleková, Jana Schlencová, Elena Fodorová, Jana Bakuľová, Ivana Oršulová, Danka Števove a Martina Kačániova. Chlapci – Miroslav Urda, Milan Zaťko, Ivan Karlík, Peter Karlík, Erik Schlenc, Tomáš Tóčik, Július Schlenc, Martin Sihelský a Jaromír Sihelský. Rok 1999 je významný tým, že naša organizácia oslávila 100 rokov od zaregistrovania, aj keď jej vznik sa datuje už od roku 1889. Sté výročie naša organizácia oslavovala 11.7.1999. Na oslavách sa zúčastnili: vedúci kancelárie prezidenta prof. Findra, prednosta OÚ v Poltári p. Zákopčan, predstavitelia OÚ Poltár Ján Kulich a Pavol Pokorádi, zástupcovia OÚ Lučenec Ján Kepeňa a Šaňo Michal a zástupcovia odboru P.O. v Poltári Jozef Kubík a Pavol Dirbák. Jánovi Novodomskému, Michalovi Kačánimu a Pavlovi Karlíkovi boli odovzdané medaily za Zásluhy. Na oslavách bola aj požiarna súťaž, na ktorej sa zúčastnilo 10 hasičských družstiev. Profesionálny požiarnici ukázali všetkým zúčastneným svoju zručnosť, skúsenosti pri záchrane materiálnych hodnôt a životov občanov. Pavol Pokorádi prezentoval svoju unikátnu historickú zbierku vyznamenaní a výstroje našich požiarnikov a požiarnikov ostatných krajín. Záver osláv sa ukončil kultúrnym programom a ľudovou veselicou. Žiaci sa zúčastnili okresnej súťaže Plameň, kde aj dievčatá aj chlapci obsadili 2. miesto. V obvodnom kole konanom v Málinci dňa 6.6.1999  družstvá mužov a dorasteniek obsadili 1. miesta a postúpili na krajské kolo, ktoré sa konalo v dňoch 3.-4.7.1999 v Hliníku nad Hronom. Tu  muži obsadili 4. miesto, dorastenky obsadili 1. miesto a dosiahli postup na republikové kolo. Na oslavách 100. výročia sa konala pohárová súťaž, kde družstvo dorasteniek obsadilo 5. miesto a družstvo mužov 3. miesto. Dňa 1.8.1999 sme sa zúčastnili na pohárovej súťaži v Ružinej, kde po prvý raz od mnohých rokov sa zúčastnilo družstvo žien a obsadili 2. miesto, družstvo mužov obsadilo 4. miesto a dorastenky sa v ženách umiestnili na 1. mieste. Najväčším úspechom však bola účasť na republikovom kole v Piešťanoch 14.8.1999, kde dorastenky obsadili 1. miesto a stali sa majsterkami Slovenska. Tento úspech je najkrajším darčekom k 100. výročiu a úspechom, ktorý je prvým za existencie DPZ Málinec. O tento úspech sa zaslúžili Veronika Kindeľová, Edita Kalafúsová, Martina Kančová, Michaela Valentýniová, Andrea Matulová, Dana Čániová, Lucia Tóčiková, Miroslava Schlencová, Eva Šuleková, Dana Riziková, vedúci Drahomír Melich, Jaroslav Kocka a Ivan Karlík. Poslednou pohárovou  súťažou bol pohár Primátora Lučenca, kde družstvo mužov obsadilo 2. miesto a dorastenky v kategórii žien 1. miesto. Rok 2000 sa takisto ako po iné roky začal súťažami mladých požiarnikov Plameň, na ktorej sa zúčastnilo družstvo chlapcov, ktorí obsadili 2. miesto a družstvo dievčat 3. miesto. Okresného kola previerky pripravenosti DPZ sa zúčastnili muži, ženy, dorastenci a dorastenky. Konalo sa  dňa 3.6.2000 v Utekáči a naše družstvá obsadili, muži 3. miesto, ženy 1. miesto, dorastenci 2. miesto a dorastenky 1. miesto. Dňa 25.6.2000 sme usporiadali pohár starostu Málinca, kde sme sa umiestnili, dorastenci 1. miesto, dorastenky 2. miesto, muži 3. miesto, ženy 7. miesto. Po tretíkrát sme sa zúčastnili na pohárovej súťaži v Čereňanoch, kde muži boli na 5. mieste a dorastenci na 6. mieste. Ďalšou súťažou bol Pohár starostu Vlkanovej, konaný dňa 5.8.2000, kde muži obsadili 6. miesto, dorastenci 5. miesto a dorastenky 2. miesto. Naši muži sa 19.8.2000 zúčastnili na súťaži o Pohár starostu Mestskej časti Bratislava - Devín, kde zvíťazili a priviezli aj putovný pohár. Dňa 25.8.2000 sa družstvá dorasteniek a mužov zúčastnili na súťaži o Pohár starostky Utekáča, kde dorastenky obsadili 1. miesto a muži 2. miesto. Žiaci sa 27.9.2000 zúčastnili na Pohári J. Krňana, kde dievčatá boli na 3. mieste a chlapci na 4. mieste. Poslednou súťažou aj v tomto roku bol Pohár primátora Lučenca, kde ženy obsadili 1. miesto, dorastenky 2. miesto a muži spolu s dorastencami 1. miesto. V tomto období sme sa zúčastnili na hasení dvoch rodinných domov a štyroch lesných požiarov.

 

Rok 1997 –1998

 

V rokoch 1997-98 boli členmi výboru: Drahomír Melich, Ján Valentíny, Miloš Starove, Ján Kret, Ivan Karlík, Jaroslav Kocka, Barnabáš Šimon, Peter Melich, Ing. Igor Čepko, Ivan Starove a Štefan Melich.. DPZ mal v tomto roku 61 členov a pracoval s 32 mladými požiarnikmi. V súťažných družstvách boli: Edita Kalafúsová, Andrea Matulová, Dana Čániová, Miroslava Schlencová, Martina Kančová, Marcela Králiková, Michaela Valentýniová, Veronika Kindeľová, Lucia Tóčiková a od roku 1998 Eva Šuleková. Muži: Ján Valentíny, Ivan Karlík, Ivan Starove, Jozef Starove, Roman Kovaľančík, Ján Urda, Ján Novodomský, Barnabáš Šimon a Jaroslav Kocka. Mladí požiarnici: Michal Vengrin, Ján Valentýni, Miroslav Bitala, Jaroslav Geľhoš, Ján Geľhoš, Andrej Kancko, Milan Zaťko, Daniel Faťara, Peter Juriček, Milan Juriček, Miroslav Dibaľa, Miroslav Trčan, Ján Sihelský, Ján Králik, Peter Balko a Štefan Harandza. Dievčatá: Anna Balková, Diana Kačániová, Zuzana Kochaníková, Tatiana Brémová, Katarína Šuleková, Elena Fodorová, Jana Bakuľová, Erika Schlencová, Barbora Tatranská a Tatiana Sihelská. V roku 1997 sa mladí požiarnici zúčastnili na okresnej súťaži hry Plameň, kde sa družstvo chlapcov umiestnilo na 2. mieste a družstvo dievčat obsadilo 1. miesto. Dňa 22.6.1997 sa konala obvodná súťaž DPZ v Poltári, kde muži obsadili 2.miesto a dorastenky obsadili 1. miesto. Družstvo dorasteniek sa 5.7.1997 zúčastnilo na pohárovej súťaži v Čereňanoch, kde v konkurencii 15 družstiev mužov obsadili 1. miesto a získali putovný pohár. Ďalším podujatím bola súťaž o pohár starostu Vlkanovej, kde dorastenky obsadili 2. miesto. Žiaci sa 27.9.1997 zúčastnili na Memoriáli J. Krňana, kde dievčatá obsadili 2. miesto a chlapci 5. miesto. Družstvá mužov a dorasteniek sa zúčastnili 20.9.1997 na Pohári primátora Lučenca, kde muži obsadili 5. miesto a dorastenky vyhrali v kategórii žien. V roku 1998 sa ako prví zúčastnili na súťažiach žiaci, a to na okresnom kole Plameň, kde dievčatá obsadili 1.miesto a chlapci 2. miesto. Muži a dorastenky sa zúčastnili na obvodnom kole v Českom Brezove, kde dorastenky obsadili 1. miesto a muži 3. miesto. Dorastenky sa zúčastnili aj na pohárovej súťaži v Čereňanoch, kde sa medzi mužmi umiestnili na 5. mieste a na súťaži o pohár starostu Vlkanovej obsadili 2. miesto. Muži sa zúčastnili na súťaži o pohár starostu Veľkej Vsi, kde obsadili 3. miesto. Poslednou akciou bola účasť na pohári primátora Lučenca, kde muži obsadili 5. miesto a dorastenky v ženskej kategórii 1. miesto. Žiačky na krajskom kole, ktoré sa konalo v Banskej Štiavnici, skončili na 3. mieste. Poslednou súťažou bol pohár Júliusa Krňana, kde dievčatá skončili na 2. mieste a chlapci na 2. mieste. Zúčastnili sme sa s T.815 CAS aj na zásahu pri hasení rodinného domu a trikrát sme zasahovali pri hasení lesných požiarov.

 

Rok 1995-1996.

 

Zloženie výboru a družstiev v roku 1995-1996: Vo výbore pracovali Drahomír Melich, Jaroslav Kocka, Miloš Starove, Ing. Igor Čepko, Ján Kret, Ivan Karlík, Ivan Starove, Štefan Melich, Igor Karlík, Igor Findra, Ján Tokár, Dušan Čepko. DPZ mal 62 členov a 24 mladých požiarnikov. V súťažných družstvách boli: Dorastenky - Andrea Matulová, Edita Kalafúsová, Miroslava Schlencová, Veronika Kindeľová, Michaela Valentýniová, Marcela Králiková, Martina Kančová, Eva Nociarová, Lucia Tóčiková, Vladimíra Obročníková. Muži - Drahomír Melich, Jaroslav Kocka, Barnabáš Šimon, Miloš Starove, Ivan Karlík, Roman Kovaľančík, Jozef Starove a Ján Valentýni, Ivan Starove. V roku 1995 sme sa zúčastňovali aj na súťažiach, ktoré organizoval OV DPZ, na okresných kolách s družstvom mužov a aj na niektorých pohárových súťažiach v Rovňanoch a v Lučenci. V tomto roku začali úspešne aj žiaci základnej školy, ktorí na súťaži Plameň, konanej 12.5.1995, vyhrali okresné kolo a postúpili na regionálne kolo, ktoré sa konalo 17.6.1995 na Teplom Vrchu, kde sa umiestnili na 8. mieste a zúčastnili sa aj na pohárovej súťaži Pyrostop v Trnovom pri Žiline, kde skončili na 4. mieste. V roku 1996 pokračovali v začatých úspechoch a dňa 10.5.1996 sa žiačky a žiaci v súťaži Plameň umiestnili na 1. miestach a staršie dievčatá postúpili na regionálne kolo konané dňa 25.5.1996 v Krupine, kde obsadili 9. miesto. Dňa 8.6.1996 sa dorastenky zúčastnili na okresnom kole v Lučenci a obsadili 1. miesto a tiež postúpili na regionálne kolo, ktoré sa konalo 7.7.1996 v Turanoch. Tu dokázali zvíťaziť a prvýkrát v histórii DPZ Málinca postúpili na republikové kolo do Košíc, ktoré sa konalo v dňoch 2.-4.8.1996, kde zúžitkovali svoju snahu a húževnatosť v príprave a umiestnili sa na 2. mieste, čím sa stali Vícemajsterkami Slovenska.  Na tomto úspechu majú zásluhu: Andrea Matulová, Edita Kalafúsová, Miroslava Schlencová, Veronika Kindeľová, Michaela Valentýniová, Marcela Králiková, Martina Kančová, Eva Nociarová, Lucia Tóčiková, Vladimíra Obročníková, a vedúci Drahomír Melich, Jaroslav Kocka , Ján Valentíny, Miloš Starove .Dňa 7.9.1996 sa dorastenky zúčastnili na súťaži o pohár primátora Lučenca, kde medzi ženami obsadili 2. miesto. Muži sa v tomto roku zúčastnili na okresnej súťaži a na pohárovej súťaži konanej v Málinci.  Dorastenkám bol na valnom zhromaždení odovzdaný „Ďakovný list“ od OV DPO za vzornú reprezentáciu okresu.

       

História DHZ

Umiestnenia

Fotogaléria

Kontakty