Komunitný plán sociálnych služieb

Podľa Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z., má obec povinnosť:

- podľa § 80 vypracovať a schváliť komunitný plán soc. služieb vo svojom územnom obvode. 
- pričom podľa § 83 ods. 2, obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán soc. služieb na základe národných priorít rozvoja soc. služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb , určuje potreby rozvoja soc. služieb, určuje personálne, finančné, prevádzkové podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie.

Aby sa ciele stali realitou, je potrebné vytvoriť primerané nástroje. Predovšetkým je potrebné urobiť serióznu analýzu potrieb, ktoré treba uspokojiť u jednotlivých znevýhodnených skupín. Analýza potrieb má byť východiskom pre plánovanie sociálnych služieb na úrovni komunity a regiónu. Komunitné plánovanie nám dá odpoveď na otázku ako veľa a aké sociálne služby treba vytvoriť, ako by mali byť v území rozmiestnené a aké ľudské, materiálne a finančné zdroje máme k dispozícii.

Podľa Zákona o soc. službách č. 448/2008 Z.z. podľa § 80 musí obec poskytovať alebo zabezpečovať:
1. základné sociálne poradenstvo
2. sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb v zariadení, ktorým je
a.) nocľaháreň,
b.) nízkoprahové denné centrum,

3. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
4. sociálnu službu v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu,
5. sociálnu službu v zariadení, ktorým je
a.) zariadenie pre seniorov,
b.) zariadenie opatrovateľskej služby,
c.) denný stacionár,

6. opatrovateľskú službu,
7. prepravnú službu,
8. odľahčovaciu službu.

Obec môže poskytovať alebo zabezpečovať / podporný a preventívny charakter/ :
1. podpornú sociálnu službu v zariadení, ktorým je
a.) denné centrum,
b.) jedáleň,
c.) práčovňa,
d.) stredisko osobnej hygieny,
2. sprostredkovanie tlmočníckej služby,
3. sprostredkovanie osobnej asistencie,
4. sprievodcovskú a predčitateľskú službu,
5. požičiavanie pomôcok,
6. monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci,
7. krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomunikačných technológií, 
8. pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,

Poskytovanie každej z vyššie uvedených služieb sa považuje za sociálnu službu poskytovanú vo verejnom záujme, ak sú splnené nasledovné podmienky:
• v obci sú obyvatelia, ktorí sú na danú službu odkázaní
• sociálna služba chýba alebo je nedostatková
• sociálna služba je v súlade s komunitným plánom obce.

So strategickým dokumentom Komunitného plánovania sociálnych služieb obce Málinec 2011 - 2015 sa môžete oboznámiť po kliknutí na odkaz:

Komunitný plán sociálnych služieb obce Málinec 2011 - 2015 / Dokument /formát súboru PDF veľkosť 7,09 MB/

    

Komunitné plánovanie sociálnych služieb je:

  • jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov,
  • metóda, pomocou ktorej môžeme plánovať sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov;
  • otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadanie najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb.  

Komunitné plánovanie je dobrý spôsob ako začať spoluprácu a vytvárať trvalejšie partnerstvá. V porovnaní s inými metódami výrazne posilňuje princípy zastupiteľskej demokracie, pretože zapája všetkých, ktorých sa daná oblasť týka. V procese prevažuje dialóg a vyjednávanie, dosiahnutý výsledok je prijatý a podporovaný väčšinou účastníkov.


Čo obsahuje komunitný plán?

 Popis a analýzu existujúcich zdrojov – súpis a popis verejných (štátnych, obecných a samosprávnych) a súkromných poskytovateľov sociálnych služieb, rovnako profesionálnych ako aj dobrovoľníckych; súpis súvisiacich služieb najmä z oblasti zdravotníctva, školstva, pracovných príležitostí, voľného času, susedskej výpomoce, či svojpomocných skupín.
 Štatistické, sociologické, demografické údaje – napr. vekové zloženie obyvateľov regiónu, pôrodnosť, úmrtnosť, prognózy demografického vývoja.
 Popis a analýzu existujúcich potrieb a želaní obyvateľov v oblasti sociálnych služieb.
 Predstavu budúcnosti sociálnych služieb – stanovenie priorít a cieľov rozvoja služieb.
 Časový plán postupu prác, zásady, ktoré je treba pri spracovávaní a naplňovaní plánu dodržať.
 Spôsob, akým budú jednotliví účastníci na miestnej úrovni zapojení do vytvárania a uskutočňovania komunitného plánu – stanovenie podielov zodpovedností a záväzkov jednotlivých účastníkov.
 Spôsob, akým bude KP sledovaný, vyhodnocovaný a prípadne menený. 

Dobre spracovaný komunitný plán:

 je výsledkom vyjednávania medzi všetkými účastníkmi procesu,
 je naplňovaný v rámci širokého partnerstva v komunite, 
 zodpovedá miestnym podmienkam a potrebám,
 stanoví krátkodobé aj dlhodobé ciele a priority rozvoja sociálnych služieb,
 mapuje všetky verejné, súkromné aj dobrovoľné subjekty z hľadiska aktivít, ktoré smerujú k naplneniu vytýčených cieľov,
 obsahuje systém sledovania a hodnotenia postupu a priebežného informovania verejnosti.