Kultúrne podujatia | Tlačiť |

 ROK  2009

 

Začiatok roka sme  privítali spoločne na námestí našej obce s ohňostrojom, ktorý odpálili málinskí požiarnici. Podávalo sa varené víno a zábava na námestí trvala približne do 1 hod. po polnoci, potom sa presunula  do spoločenského domu.

Počas roka sa priestory spol. domu využívali na krátkodobý prenájom. Firmy ponúkali rôzny textil, obuv, drobný priemyselný tovar. V januári sa pravidelne konajú v spol dome oslavy z príležitosti  - Oslobodenia obce teraz to bolo 64. výročie.  Po príhovoroch sa do programu  zapojili deti MŠ a žiaci ZŠ. Tieto oslavy boli sprevádzané turnajmi – futbalový, volejbalový, stolnotenisový. Bol položený aj veniec na námestí pri pomníku. Vo februári obec zorganizovala  - Obecný ples. Účasť bola 80 ľudí. Bol pripravený vo vyzdobenej sále SD, kde v programe vystúpili spoločenské tance z Lučenca. Občerstvenie bolo bohaté formou švédskych stolov. Tiež bola bohatá tombola.

Opäť sa počas roka konali v obci 4 jarmoky Ďúrský, Jánsky, Michalský, Mikulášsky.

30. apríla sa staval máj na námestí obce potom bola zábava na námestí do pol noci. V máji sme postavili s aktivačnými pracovníkmi vatru na ihrisku a 10.mája boli oslavy Dňa matiek.

V plnom prúde už boli prípravy na Stretnutie rodákov obce. V júni sa konali Jánske dni s kultúrnym programom, súťažami detí zábavou. Na druhý deň bol futbalový turnaj. Tieto oslavy od svojho počiatku sa konajú na športovom areáli.

25.júla 2009 sa konali veľkolepé oslavy obce Stretnutie rodákov obce, ale aj 110 výr. Dobrovoľného hasičského zboru v Málinci, kde bola hasičom odovzdaná aj zástava. V tento deň bol aj krst knihy Monografia obce Málinec. V tento deň boli prispôsobené aj kostoly svojimi kázňami. Všetko sa konalo na ihrisku. Boli tam kolotoče, stánky, cukrová vata, langoše, guľáše, poľovnícky guľáš, kapustnica, bufet. Pozvanie prijali aj vzácni hostia ako prof. Ján Findra, poslanec Národ. rady Jozef Líška Ing. Milan Murgaš predseda Vyššieho územného celku v B. Bystrici, starostovia okolitých obcí, predseda Hasičského zboru v LC Ján Kepeňa, prof. Anton  Osvald, Kveta Benková z Báčskeho Petrovca, predseda hasičov v Petrovci Ján Spevák a mnoho ďalších hostí napr. vydavateľ knihy p. Čižmár z B.Bystrice a mnoho autorov knihy. Oslavy boli pripravené na veľmi dobrej úrovni. Počas dňa bola pripravená výstava o Málinci  vo fotografii, minulosť a súčasnosť. Boli vystavované aj ručné práce málinských žien a hasičské prilby, ktoré nám zapožičal zo zbierky p. Pavel Pokorádi.  

Nezabudnuteľné ostalo vystúpenie humornej skupiny Ščamba, folk. skup. Poľana, Petrovská družina z Báčskeho Petrovca, ale aj Jožo Pročko medzi deťmi, lukostrelci a historické zbrane. Členovia Petrovskej skupiny boli 20ti. Ubytovaní boli po rodinách v obci. Toto podujatie bolo finančne podporené rôznymi sponzormi a VÚC B. Bystrica.

V auguste sa konal  2. ročník motorkárov,  tiež dobrá akcia. Bola na ihrisku dva dni aj s programom a striptízom. Z tejto akcie boli obavy že sa zničí trávnik a okolie, ale organizátori  to zvládli. Hlavným usporiadateľom bol Ján Gregor ml. so svojou priateľkou, Aladár Boroš, Milan Števove, Peter Morháč a iní priaznivci motoriek.

22. augusta bol výstup na  vrch Jaseninu z námestia obce. Tento rok išlo pomerne veľa účastníkov z Málinca, približne 35 ľudí, každý účastník dostal na námestí tričko. Na vrchu ich čakalo občerstvenie a guľáš.

29. augusta sa konali oslavy 65. výr SNP na šp.areáli . Bola postavená vatra, kultúrny program, zábava.

19.septembra sa konala opäť veľká akcia pre obec. Deň prezentácie Mikroregiónu Hornohrad

a deň prezentácie obce Málinec. Hneď ráno sa stavali altánky po celom námestí. Pripravovali sa stoly stoličky pre súťažné družstvá keďže sa súťažilo  najlepšiu hornohradskú klobásu. Súťažili – Málinec, Cinobaňa, Ozdín, Rovňany, Uhorské, Hradište, Krná, Zlatno, Ceské Brezovo, Veľká Ves. Do súťaže sa prihlásili aj družstvá zo zahraničia z Maďarska z obce Čabasabady a Báčsky Petrovec Srbsko – Vojvodina. Súťaž vyhralo družstvo z Báčskeho Petrovca druhé boli Rovňany a tretie Hradište. Počas dňa bola v spoločenskom dome  opäť výstava ručných prác, kde boli aj málinské chrapne od p. Elenky Petríkovej a vystavovali sa aj rezbárske diela pána Júliusa Kocku. Pán Kocka nám ukázal kostoly, hrady, zámky, radnice a pod. zo špajdlí. V programe na námestí nám vypĺňali program heligonkári  z obce a okolitých obcí. Počas dňa prebiehala anketová súťaž o Málinci celý deň program moderovali Peter Sabo a Anna Kančova. Aj v tento deň boli pozvaní významní hostia. Tiež bola na námestí zábava do neskorých hodín.

25.,26. a 27. septembra sme navštívili priateľskú obec Báčsky Petrovec. Bolo nám výborne. Prijali nás ako rodinu a opäť sme videli veľa z ich kultúry a miestnych pomerov. Na zájazde bolo 21 občanov z obce. Autobus stál 550 euro. Účastnícky poplatok bol 10 € / osobu, rozdiel doplatil OcÚ Málinec.

23.10.2009 bolo v spoločenskom dome stretnutie jubilantov a dôchodcov našej obce. Každý dôchodca dostal darček – kalendár.

V decembri bol vianočný program pod názvom Veselé Vianoce. Program bol veľmi pekný, účinkovali deti MŠ a žiaci ZŠ. Opäť boli ocenení darcovia krvi z našej obce. Bola Štefanská zábava a spoločný Silvester na námestí obce s ohňostrojom a zábavou. Hospodárska kríza poznačila každú akciu. Občania veľa neutrácajú, ale sa viacej prizerajú. Euro investujú radšej do chodu domácnosti. Nezamestnanosť v obci bola približne 30 %.

 

2008

 

V roku 2008 navštívila našu obec Petrovská družina 42 ľudí. Navštívili sme galériu v LC. Družina vystupovala v obci Hradište a na oslavách 64. výr. SNP v Málinci. Vystúpili programom starodávna petrovská svadba / humorné, pekné /

Tiež sa hral futbal Málinec – Petrovec.  Boli ubytovaní po rodinách v obci.

Kultúrny referent počas týchto rokov bola Kančová Anna.

 

    Počas roka sa konali aj akcie, ktoré organizoval Mikroregión Hornonrad v spolupráci s obcou. Mikroregión Hornohrad je združenie 9 okolitých obcí – Málinec, Ozdín, Cinobaňa, Rovňany, Uhorské, Hradište, Krná, České Brezovo, Zlatno. Pravidelne sa organizoval Hornohradský horský cyklomaratón a pešia turistika -  výstup na Jaseninu.

 

2006

 

V roku 2006 sme navštívili prvý krát priateľskú obec v Báčskom Petrovci v Srbsku.

Prijal nás predseda obce. Obec má 7 000 obyvateľov. Navštívili sme spolok petrovských žien,  Inštitút chmeľu, galériu obrazov. Zúčastnili sme sa sprievodu v Zrenjanine mládež v krojoch. Málinčok vystupoval piesňami a tancami vZrenjanine v Petrovskej družine v Aradači a v Bačskej Palanke. Bol s nami aj Štefan Babic z Trebeľoviec výborný spevák.  Navštívili sme aj kostol e.a.v  a prijal nás aj p. farár v B. Petrovci. Platil sa účastnícky poplatok 500,-sk / osobu. Autobus stál 41.000  sk.  Výmenný a poznávací zájazd zanechal v každom hlboký zážitok. Bolo nás 31 členov výletu. Bol aj starosta obce Ing. Igor Čepko s manželkou.

2005

 

V roku 2005,  17. – 21 . 11.2005 nás navštívila prvý krát Petrovská družina. 41 členný zájazd. Obec Málinec  návštevu ubytovala na  2 chatách na Línii. Navštívili  sme Lučenec – primátora mesta, a vystupovali v  Dome kultúry v Lučenci, Trebeľovciach a  v e.a.v. kostole v Málinci Navštívili sme aj vodnú nádrž Málinec, priehradu v chodbách  Obec mala približné náklady 20.000 sk. Pomohli sponzori.  V kostole bola zbierka 8.500 sk.

 

 

 Roky  2000 - 2008

 

Kultúra v obci  Málinec bola počas týchto rokov na veľmi dobrej úrovni.

 V obci sa pravidelne 4 x do roka  konali  jarmoky. V januári sa konali pravidelne oslavy z príležitosti Oslobodenia obce Málinec od fašizmu. Súčasťou týchto osláv boli v telocvični ZŠ turnaje, futbalový, volejbalový a stolnotenisový. Konali sa  fašiangové programy - Pochovávanie basy, fašiangové popoludnia, kde nechýbali pampúšky po málinsky harovce , ktoré napiekli väčšinou dôchodkyne Tiež sa konali  zábavy, stavanie mája na námestí obce so zábavou do polnoci, pálenie vatry na Stráni ale aj na športovom areáli. Pravidelne v máji sa konali oslavy Dňa matiek,  do programu sa zapájali deti MŠ a ZŠ. Každá matka  dostala kvet.  V lete sa konali Jánske dni, tieto boli dvojdňové. Prvý deň sa usporiadala súťaž požiarnych družstiev, potom bol  kultúrny program, kde vystúpili deti materskej a žiaci základnej školy občas sa pozvali aj nejaké iné súbory do programu. Večer začala zábava ktorá trvala do rána na ihrisku . Druhý deň sa konali futbalové turnaje. Nezabúdalo sa ani na našich dôchodcov. Pravidelne v mesiaci október obec pripravila stretnutie jubilantov, ktorí v tom roku dožili okrúhle životné jubileum. Potom bolo stretnutie všetkých dôchodcov z obce v sále spoloč. domu opäť s kult. programom a občerstvením.

Obec pripravovala podujatia aj pre deti. V júni keď bol deň detí pripravovali sa  rôzne súťaže a detská diskotéka v decembri bol pravidelne Mikuláš  medzi deťmi v spoločenskom dome.

V decembri sa pripravoval aj program pod názvom Veselé Vianoce, kde boli pravidelne ocenení naši občania darcovia krvi, ktorí v tom roku získali Jánskeho plaketu.

Koniec roka bol po tieto roky spoločný na námestí obce. Na Silvestra o polnoci  požiarnici odpálili ohňostroj, podávalo sa varené víno zdarma a pokračovala tanečná zábava do rána v spol. dome.

Počas roka sa priestory spol. domu využívali na krátkodobý prenájom. Firmy ponúkali rôzny textil, obuv, drobný priemyselný tovar. Občania si na tieto predajné akcie zvykli a sa im páčili nakoľko si mohli zakúpiť niektoré veci lacnejšie ako v obchodoch.