Súčasnosť a demografia | Tlačiť |
Obsah článku
Súčasnosť a demografia
Demografické údaje 2015 ,2014
Celý článok

Málinec je stredisková obec, nachádzajúca sa na hornom toku rieky Ipeľ, v severnej časti okresu Poltár v nadmorskej výške 290 m n. m. Je vzdialená 13 km od okresného mesta Poltár. Pod obec Málinec partia i miestne časti Dobrý Potok, Starý vršok, Chladná Studňa, Ipeľ a Vlčovo. Ipeľskú dolinu tvoria úbočia juhozápadnej časti Slovenského rudohoria Od západu cez sever k východu sú to vrchy Vrch Hrad (589,1 m n. m.), Tri Chotáre (834,2 m n. m.), Táňovo (929,2 m n. m.), Čierny Hrbok, Diel (639,9 m n. m.) a Vrbica. Zo severu málinskú dolinu uzatvára mohutne sa rozkladajúci vrch Bykovo  ( 1110,4 m.m.) so svojimi výbežkami. Na juh je dolina otvorená. Obcou preteká  rieka Ipeľ, ktorá má 12 prítokov, táto vodnatosť sa využila na stavbu Vodnej nádrže Málinec, rozprestierajúcej sa nad obcou, vzdialená cca 1,5km.Vodná nádrž je hlavnou zásobárňou pitnej vody pre okresy Poltár  a Lučenec.  

Demografické údaje  :

Počet obyvateľov celkom k septembru 2017: 1406 

Počet obyvateľov k 22.máju 2017 : 1390
deti do 15 rokov:                               201
deti od 15 do 18 rokov.:                      37
seniori od 60 rokov:                          276
bezdomovci :                                      20

 

Vybavenie obce :

Obec v rámci svojej infraštruktúry má vybudované  všetky inžinierske siete ako vodu, plyn, kanalizáciu.  Verejnú dopravu do obce zabezpečuje len  Slovenská autobusová doprava Lučenec, nakoľko  do obce nie je vybudovaná železničná trať.

Do hlavnej vybavenosti obce patrí Obecný úrad Málinec, Spoločenský dom, Múzeum, Obecná knižnica, Slovenská pošta, Dom smútku, Evanjelický a katolícky cintorín, Rímskokatolícky farský úrad, Seniorský úrad evanjelickej cirkvi a.v..  Obec prevádzkuje  muštáreň , sušiareň ovocia a práčovňu. Starostlivosť o pitnú vodu z Vodnej nádrže Málinec zabezpečuje  úpravňa odpadových vôd, sídliaca v obci a čistička odpadových vôd.

 

   

Povinnú školskú dochádzku zabezpečuje  deväťročná Základná škola Málinec so školskou jedálňou, ktorá je jedinou stravovacou jednotkou v obci, predškolskú dochádzku zabezpečuje Materská škola Málinec. v rámci základnej školy funguje telocvičňa otvorená i pre verejnosť.  V obci externe pôsobí i Základná umelecká škola Poltár.

 

Lekárska starostlivosť pre dospelých a deti je zabezpečená v miestnom zdravotnom stredisku , kde sídli i lekáreň.  V obci sídli i veterinár, ktorý zabezpečuje starostlivosť o domáce zvieratá.

V oblasti sociálnych služieb  obci Málinec funguje pracovisko Terénnej sociálnej práce s dvomi sociálnymi pracovníkmi, Integrované sociálne centrum Málinec zabezpečujúce starostlivosť o telesne a mentálne postihnuté deti a v roku 2015 začína svoju činnosť Komunitné centrum Málinec. Medzi inými obec zabezpečuje i požičiavanie zdravotných pomôcok.

V oblasti športu funguje futbalový oddiel Jednota Málinec, stolnotenisový oddiel, dobrovoľný hasičský zbor, fitnescentrum pre mužov a fitnescentrom pre ženy. Obec disponuje udržiavaným športovým areálom s futbalovým ihriskom, bežeckou dráhou, malým cvičným ihriskom a multifunkčným ihriskom s umelou trávou vhodným najmä pre tenis, basketbal  a iné loptové hry. V zimnom období obec prevádzkuje i lyžiarsky vlek, žiaľ podmienky na lyžovanie tu nie sú úplne postačujúce a preto ho využívajú najmä mladší obyvatelia obce, ktorí tam môžu získať cenné základy lyžiarskych schopností.

Obec sa dlhé roky zapája do programov  zameraných na  zefektívnenie separácie komunálneho odpadu, každá domácnosť má špeciálne  zberné nádoby na separáciu odpadu a záhradný kompostér. V Marci 2015 bude spustená prevádzka zberného dvoru určená na separáciu biologicky rozložiteľného odpadu.

          V obci pôsobí viac okolo 16 podnikateľských subjektov a približne 56 živnostníkov pôsobiacich v obchodnej, výrobnej, poľnohospodárskej sfére a v službách.  Z podnikateľských subjektov pôsobiacich v obci môžeme spomenúť  Potraviny CBA, Potraviny HUTA , ADA textil , kvetinárstvo MARIBEA, Drogéria rozličný tovar, Kaderníctvo IVA, kaderníctvo DIANA, Tele servis MEP-oprava televízorov,  DECOR FACTORY s.r.o. – dekoračné osvetlenie, MK&MK HOLZ s.r.o. spracovanie dreva,  Krčma u Ďobana, Bufet Huta a pod.