Uznesenie OZ 3/2009

Uznesenie č. 3/2009
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 19.5.2009

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Berie na vedomie:

a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Správa nezávislého auditora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce
Málinec za rok 2008
c/ Informáciu komisie na ochranu verejného záujmu o oznámení funkcií, zamestnaní, činností
a majetkových pomerov podaným starostom obce v zmysle zákona 357/2004 Z.z.
d/ Informáciu o organizovaní aktivačných prác v roku 2009
e/ Informáciu o príprave kultúrnych podujatí v roku 2009
f/ Informáciu o poskytnutých dotáciách pre obec Málinec
g/ Informáciu o výberových konaniach na riaditeľa ZŠ a MŠ
h/ Informácia o verejnom obstarávaní na akcie „Stanovištia separovaného zberu obce Málinec“,
„Prístupové rampy pre imobilných MKS Málinec“, „Tlač Monografie obce Málinec“, „Vybavenie
DHZ Málinec“

2. Schvaľuje:

a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Ing. Zákopčan Víťazoslav
členovia – Detvan Juraj, Detvan Marián
b/ Plnenie rozpočtu obce Málinec za I.Q.2009
c/ Plnenie plánu výstavby obce Málinec za 1.Q.2009
d/ Schodkový hospodársky výsledok obce Málinec v rámci účtovnej závierky za rok 2008
v sume 2.306.976,05 Sk, ktorý sa vyrovná z účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
e/ Schodkový hospodársky výsledok Základnej školy Málinec v rámci účtovnej závierky za rok
2008 v sume 4982,56 Sk, ktorý sa vyrovná z účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
f/ Celkový schodok z rozpočtového hospodárenia v sume 1.935.660,77 Sk / 64.252,17 €/ vzniknutý
z prebytku bežného rozpočtu a schodku kapitálového rozpočtu
g/ Odpísanie nákladov vynaložených na faktúry spojené s rekonštrukciou ZŠ Málinec do zmarených
investícií z dôvodu nerealizácie rekonštrukcie v zmysle týchto podkladov v sume celkom
4.647,– €
h/ Znovuzaradenie fa č. 0400003 v sume 5.000,–Sk a fa č. 0400004 v sume 10.000,–Sk od Firmy
JUVIT, Ing. Zákopčan Málinec do nedokončených investícií obce Málinec z dôvodu realizácie
rekonštrukcie ZŠ v zmysle tohto projektu
i/ Dodatok č. 2/2009 ku VZN č. 8/2008 o cenách za služby poskytované Obecným úradom
v Málinci
j/ VZN č. 2/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby , o spôsobe určenia úhrady a výške
úhrady za opatrovateľskú službu
k/ Zmluvu za spracovanie PD „Revitalizácia centra obce Málinec“ p. Ing. Arch.Vladimírom
Šipkovským, Nám. Š.Moyzesa 17/A, Banská Bystrica v cene 4 % z oprávnených stavebných
nákladov , z ktorých sa poskytne suma 6.000,–€ ako I.splátka po dodaní projektovej
dokumentácie
l/ Vytvorenie nových pracovných miest v zmysle § 50 e zákona č. 5/2004 z.z.
m/ Zriadenie chráneného pracoviska „Správa obecných cintorínov“ a „Správa športového areálu“
v zmysle § 56 zákona 5/2004 Z.z.
n/ Zaradenie žiadosti Aleny Halgašovej bytom Málinec 382 o pridelenie bytu do poradovníka
o/ Účelový finančný príspevok pre Dom Matice Slovenskej v Lučenci na vydanie slovníka
Hornoipeľského nárečia II.diel v sume 150 €, ktorý je potrebný vyúčtovať do 31.12.2009

p/ Čerpanie úveru z DEXIA banky Slovensko a.s.na financovanie projektovej dokumentácie
„Revitalizácia centra obce Málinec“
r/ Odmenu starostu obce za I. Q.2009 vo výške 21 %

3. Ukladá:

a/ OcÚ zabezpečiť body 2/g a 2/h tohto uznesenia
Termín: máj 2009
b/ OcÚ zabezpečiť plnenie Dodatku č. 2 ku VZN č. 8/2008
Termín: trvalý
c/ OcÚ zabezpečiť plnenie VZN č. 2/2009
Termín: trvalý
d/ OcÚ zabezpečiť spracovanie PD na akciu „Revitalizácia centra obce Málinec podľa bodu
2/j tohto uznesenia
Termín: 31.8.2009
e/ OcÚ zabezpečiť zriadenie chráneného pracoviska v zmysle schválenia v bode 2/m
Termín: jún 2009
f/ OcÚ zaradiť žiadosť o pridelenie bytu pre Alenu Halgašovú do poradovníka
Termín: máj 2009
g/ OcÚ zabezpečiť čerpanie úveru z DEXIA banky Slovensko v zmysle schválenia v bode 2/p
Termín: jún 2009
h/ OcÚ vyplatiť odmenu starostovi obce v zmysle schválenia v bode 2/r
Termín: jún 2009
i/ OcÚ vypracovať kalendár kultúrnych podujatí obce Málinec na leto 2009
Termín: jún 2009

4. Zamieta :

a/ Žiadosť Júliusa Fodora nar. 7.4.1978, bytom Málinec 370 o odkúpenie nehnuteľností v k.ú.
Málinec -parc.č. 500/1 zastavaná plocha vo výmere 614 m2, podiel 4/48-iny, pripadajúca výmera
51,16 m2
- parc.č. 501 zastavaná plocha vo výmere 322 m2, podiel 4/48-iny, pripadajúca výmera
26,83 m2
nakoľko sa nejedná o majetok obce Málinec.


Poslanci uznesenie č. 3/2009 schválili jednohlasne.

V Málinci dňa 25.5.2009

Ing. Čepko Igor
starosta obce