Uznesenie OZ 4/2009
Uznesenie č. 4/2009
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 3.7.2009
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Berie na vedomie:
 
a/ Informáciu o plnení uznesení OZ
b/ Informáciu o príprave stretnutia málinských rodákov
c/ Informáciu o výsledkoch výberových konaní na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ
d/ Informáciu o výsledkoch verejných súťaží
 
 
2. Schvaľuje:
 
a/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Marián Detvan
členovia – Eva Števove, Jozef Vrábeľ
b/ Správu o plnení výstavby za I. polrok 2009
c/ Zníženie ceny bytov pre nájomníkov – žiadateľov v bytovom dome 510 a 511 o 55 %
nasledovne:
Č.bytu
Meno nájomcu
Cena bytu / €/
Cena bytu znížená o 30%
Cena bytu znížená o 55 %
3
Riečica Ján
17.544,79
12.281,35
5.526,60
4
Starove Beáta
14.202,59
9.941,81
4.473,81
5
Račková Valéria
17.544,79
12.281,35
5.526,60
6
Kovalančík Stanislav
17.544,79
12.281,35
5.526,60
7
Gabľas Peter
14.202,59
9.941,81
4.473,81
8
Mgr. Jablonský Ľuboslav
17.544,79
12.281,35
5.526,60
9
Balogová Marcela
17.901,79
12.531,25
5.639,06
11
Kocková Silvia
17.544,79
12.281,35
5.526,60
12
Havranová Zuzana
14.202,59
9.941,81
4.473,81
13
Becániová Jana
17.474,33
12.232,03
5.504,41
15
Semanová Janette
14.202,59
9.941,81
4.473,81
16
Valentýni Michal
17.544,79
12.281,35
5.526,60
 
d/ Zmluvu o dielo s firmou Active Solutions s.r.o. Bratislava na infraštruktúru nekomerčných
záchranných služieb
e/ Žiadosť Základnej školy v Málinci o úpravu rozpočtu na originálne kompetencie a to na úpravu
tarifných platov vyplývajúcich z vyššej kolektívnej zmluvy o 1.020,– € pre ŠJ a 720,– € pre ŠKD
f/ Zaradenie žiadosti Júliusa Trčana ml. bytom Málinec 501 o pridelenie bytu do poradovníka
g/ Žiadosť Ivana Starove a manž. Anny, bytom Málinec 380 o odpustenie povinnosti úhrady
za predaj bytu v bytovom dome 378 vo výške 179,28 € / 5.401,–Sk/
h/ Dodatok č.1 k Vnútornému predpisu č. 4/2008 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
obce Málinec
i/ Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu pre vedenie účtovníctva obce Málinec /vnútorný
predpis č. 2/2008/
 
j/ Dodatok č.1 k Vnútornému predpisu pre vedenie účtovníctva Základnej školy Málinec
/ vnútorný predpis č. 1/2008/
k/ Dodatok č.1 k Vnútornému predpisu o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku Základnej
školy Málinec / vnútorný predpis č. 4/2008/
 
 
3. Ukladá:
 
a/ OcÚ oznámiť nájomníkom – žiadateľom v bytovom dome 510 a 511 výšku ceny bytov, za ktorú
budú odpredané v zmysle schválenia v bode 2/c
Termín: júl 2009
b/ OcÚ zaslať zmluvu o dielo firme Active Solutions s.r.o. Bratislava na podpis v zmysle schvále-
nia v bode 2/d
Termín: júl 2009
c/ OcÚ zohľadniť navýšenie rozpočtu pre ŠJ a ŠKD pri aktualizácii rozpočtu v zmysle schválenia
v bode 2/e
Termín: ako v texte
d/ OcÚ zaradiť žiadosť Júliusa Trčana ml. do poradovníka v zmysle schválenia v bode 2/f
Termín: júl 2009
e/ OcÚ odpustiť povinnosť úhrady vo výške 179,28 € pre Ivana Starove a manž. Annu v zmysle
schválenia v bode 2/g
Termín: júl 2009
f/ OcÚ a ZŠ zabezpečiť činnosť v zmysle schválených dodatkov v bodoch 2/h, i, j, k
Termín: trvalý
g/ OcÚ zvolať verejné zhromaždenie občanov za účelom prejednania podnikateľského zámeru
výstavby fotovoltaickej elektrárne v obci Málinec
Termín: 31.8.2009
h/ OcÚ zvolať organizačný výbor podujatia „Stretnutie málinských rodákov“
Termín: 30-ty týždeň
i/ OcÚ predložiť žiadosť ISC Málinec o poskytnutie finančného príspevku na nasledujúce OZ
Termín: ako v texte
 
4. Súhlasí:
 
a/ S prípravou výstavby fotovoltaickej elektrárne v obci Málinec
b/ S prípravou investičných akcií s podporou fondou EÚ a to: požiarna zbrojnica
verejné osvetlenie
 
5. Prekladá:
 
a/ Žiadosť Integrovaného sociálneho centra v Málinci o poskytnutie finančného príspevku
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na nasledujúce zasadnutie OZ, kedy bude žiadosť
doplnená o účel využitia finančného príspevku.
 
 
V Málinci, 8.7.2009
 
Ing. Čepko Igor
starosta obce