Uznesenie č. 2/2010

1. Berie na vedomie

 • a) Informáciu o plnení uznesení OZ
 • b) Informáciu o stave zápisov do obecnej kroniky
 • c) Žiadosť Mgr. Jablonského Ľuboslava o výmenu vodovodných rúr a vodojemu na ohrev vody v bytovkách č. 510 a 511
 • d) Oznámenie p. Milana Spodniaka, bytom Málinec 455 o odstúpení od nájmu bytu č.6 v bytovom dome č. 130
 • e) Žiadosť Valérie Gašparovej, bytom Málinec 318 o pridelenie bytu
 • f) Žiadosť Juraja Števove, bytom Málinec 7 o montáž rozhlasového reproduktora do slepej ulice
 • g) Žiadosť Pavla Zaťka, bytom Málinec 486 o pridelenie bytu
 • h) Žiadosť Andrei Gombalovej, bytom Málinec 59 o zrušenie nájomnej zmluvy na byt č. 1 na zdravotnom stredisku
 • i) Zrušenie žiadosti o pridelenie bytu p. Ivana Starove, bytom Málinec 347
 • j) Informáciu starostu obce o príprave projektovej žiadosti obce Málinec na realizáciu Hnedého parku v areáli sklárskeho závodu v Málinci
 • k) Informáciu starostu obce o organizovaní aktivačných prác v obci Málinec v priebehu roka 2010
 • l) Informáciu starostu obce o priebehu príprav na realizovanie akcie Revitalizácia centra obce Málinec a Rekonštrukcii elektroinštalácie v Základnej škole v Málinci
 • m) Informáciu p.Kančovej Anny o prípravách na vydanie publikácie k 80. výročiu založenia organizovanej telovýchovy v Málinci
 • n) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Málinec
 • o) Doručenie ponuky na odkúpenie nehnuteľnosti z majetku obce Málinec od p.Kornošovej, bytom Zvolen, Záhonok 1195/17
 • p) Doručenie prihlášok do volieb hlavného kontrolóra obce Málinec  
 • r) Žiadosť Michala Ulického bytom Málinec 411 o odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Málinec

2. Schvaľuje

 • a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Marián Detvan členovia –Ing. Zákopčan Víťazoslav, Števove Eva
 • b) Správu o plnení finančného rozpočtu obce Málinec k 31.12.2009
 • c) Správu o plnení programového rozpočtu obce Málinec k 31.12.2009
 • d) Správu likvidačnej komisie o likvidácii vyradeného majetku obce Málinec
 • e) VZN č. 1/2010 o určení miest na volebnú kampaň pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 12. júna 2010
 • f) Celoročné hospodárenie obce Málinec za rok 2009 bez výhrad

g) Poplatky za prenájom školských zariadení a odpad v ŠJ nasledovne:
-  prenájom telocvične 1 hod.    7,00 €
   akcia                                         50,00 €
   pre zamestnancov na 1 hod. 3,50 €
-  prenájom školskej jedálne 
   akcia                                        50,00 €
-  akcia zamestnanci               25,00 €
- Poplatok za odpad v ŠJ          0,05 €/liter

 • h) Poplatok za odvádzanie odpadových vôd /stočné/ pre rok 2010 nasledovne:

- fyzické osoby                       0,6300 €/m3
- právnické osoby                 0,7445 €/m3

 • i) Dodatok č. 1 ku VZN č. 5/2009 o miestnom poplatku za odpady
 • j) Predĺženie nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov v bytovom dome Málinec 515 do 31.3.2011
 • k) Návrh investícií obce Málinec pre rok 2010
 • l) Priamy predaj majetku obce Málinec a to nehnuteľností v k.ú. Ipeľský Potok, parc.č. 5 vedenú na LV č. 2, zastavaná plocha o výmere 1240 m2, v podiele 1/1 a parcelu č. 55 vedenú na LV č. 2 o výmere 70 m2 v podiele 1/1, za cenu  3,-  €/m2, na základe výsledkov konania o priamy predaj majetku obce v súlade s podmienkami priameho predaja majetku obce a to pre Miroslavu Kornošovú, Záhonok 1195/17, 960 01 Zvolen
 • m) Predbežný súhlas na odpredaj pozemkov v bezprostrednom okolí bytovky č. 382 v Málinci, pre vlastníkov bytovky č. 382, ako podklad pre následné spracovanie geometrického plánu na realizáciu odkúpenia predmetnej nehnuteľnosti
 • n) Zaradenie Valérie Gašparovej, bytom Málinec 318 do poradovníka na pridelenie bytov
 • o) Zaradenie Pavla Zaťka, bytom Málinec 486 do poradovníka na pridelenie bytov
 • p) Odmenu starostovi obce za 4.Q.2009 vo výške  26,5  %
 • r) Návrh na úpravu miestnej komunikácie pri rodinnom dome Jána Kancka č. 242 a likvidáciu detského ihriska pri bytovkách PD v zmysle vyjadrenia stavebnej komisie
 • s) Odpredaj pozemkov pod bytovkami v obci Málinec č. 480, 484,485,486 v cene 0,50 €/m2 s tým, že obec nebude mať ďalšie náklady súvisiace s odpredajom
 • t) Pridelenie bytu č. 6 v bytovom dome 130 v obci Málinec pre Pavla Zaťka, bytom Málinec 486 od 1.4.2010  

3. Volí

Hlavného kontrolóra obce Málinec na základe výsledkov volieb a to p.Janu Michalove, bytom Málinec 505

4. Ukladá

 • a) OcÚ zabezpečiť miesta pre  volebnú kampaň v zmysle schváleného VZN č. 1/2010
  Termín: počas volebnej kampane
 • b) Základnej škole v Málinci zabezpečiť prenájom a výber poplatkov podľa bodu 2/g tohto uznesenia
  Termín: trvalý
 • c) OcÚ zabezpečiť  výber poplatkov za odvedenie odpadových vôd v zmysle schválenia v bode 2/h tohto uznesenia
  Termín: rok 2010
 • d) OcÚ  v rámci finančných možností zabezpečiť realizáciu investícií v zmysle schválenia v bode 2/k tohto uznesenia
  Termín: rok 2010
 • e) OcÚ zabezpečiť odpredaj majetku obce Málinec podľa bodu 2/l tohto uznesenia
  Termín: do 30.6.2010
 • f) OcÚ doplniť poradovník na pridelenie bytov, v zmysle schválenia v bodoch 2/n a 2/o tohto uznesenia
  Termín: do 15.4.2010
 • g) OcÚ zabezpečiť rozšírenie obecného rozhlasu do slepej ulice v blízkosti rod.domu č. 7
  Termín: do 30.4.2010
 • h) OcÚ zrušiť nájomnú zmluvu na byt č. 1 na zdravotnom stredisku s nájomníkom p.Andreou Gombalovou v termíne do 31.3.2010
  Termín: ako v texte
 • i) OcÚ vyradiť z poradovníka na pridelenie bytov p.Starove Ivana a p. Spodniaka Milana
  Termín: do 15.4.2010   
 •  j) OcÚ zabezpečiť premiestnenie altánku a šmýkačky ako i úpravu miestnej komunikácie pri rodinnom dome č. 242  podľa návrhu stavebnej komisie
  Termín: do 30.6.2010
 • k) OcÚ priebežne dopĺňať podklady do obecnej kroniky
  Termín: trvalý
 • l) OcÚ postúpiť žiadosť Michala Ulického bytom Málinec 411 o odkúpenie nehnuteľnosti na nasledujúce zasadnutie OZ
  Termín: ako v texte
 • m) OcÚ vyplatiť odmenu starostovi obce v zmysle schválenia v bode 2/p tohto uznesenia
  Termín: apríl 2010
 • n) OcÚ  odpredať pozemky pod bytovkami PD v zmysle schválenia v bode 2/s tohto uznesenia
  Termín: rok 2010
 • o) OcÚ vypracovať nájomnú zmluvu pre Pavla Zaťka na prenájom bytu č. 6 v zmysle schválenia v bode 2/t tohto uznesenia
  Termín: marec 2010

Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 2/2010

V Málinci, 29.3.2010                                                                                                                       Ing. Čepko Igor - starosta obce