Uznesenie č. 3/2010

  Uznesenie č. 3/2010 z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 6.4.2010

 1. Berie na vedomie

 • a) Informáciu Ing. Becka o možnosti Obce Málinec zriadiť Hnedú priemyselnú zónu v areáli sklárskeho závodu v Málinci

2. Schvaľuje

 • a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Juraj Janšto, členovia – Detvan Marián, MVDr. Tatranský Ľuboš
 • b) Prípravu a zriadenie Hnedej priemyselnej zóny Málinec a potvrdzuje, že Investičný zámer je v súlade s platným územným plánom obce Málinec
 • c) Výber koordinátora prípravy Hnedej priemyselnej zóny za účelom koordinácie inžinierskej činnosti, projekčnej činnosti, prípravy žiadosti o dotáciu z európskych fondov prostredníctvom agentúry SARIO v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vo forme mandátnej zmluvy
 • d) Výber spracovateľa projektovej dokumentácie pre Hnedá priemyselná zóna Málinec v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vo forme Zmluvy o dielo
 • e) Uzavretie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách na prevod majetku na Obec Málinec v rámci prípravy a zriadenia Hnedej priemyselnej zóny Málinec za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov a budov
 • f) Uzavretie zmlúv o budúcich zmluvách na vecné bremeno na inžinierske siete v prospech Obce Málinec v rámci prípravy a zriadenia Hnedej priemyselnej zóny Málinec za účelom majetkoprávneho vysporiadania externej infraštruktúry
 • g) Členov do komisie pre výber dodávateľa stavby na realizáciu akcie „Revitalizácia centra obce Málinec“ Ing. Hrivnáka Jána, bytom Málinec 517, p. Haasa Štefana, bytom Málinec 448
 • i) Predĺženie nájomných zmlúv pre súčasných nájomníkov v bytovom dome č. 130 do 31.3.2011

3. Ukladá

 • a) OcÚ zabezpečiť všetky náležitosti pre zriadenie Hnedej priemyselnej zóny v Málinci, v zmysle bodov 2/b,c,d,e,f tohto uznesenia
  Termín: 16.7.2010
 • b) OcÚ zabezpečiť predĺženie nájomných zmlúv v zmysle bodu 2/i tohto uznesenia
  Termín: apríl 2010

4. Ruší

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Málinci č. 1/2010 , bod 2/m zo dňa 4.2.2010

Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 3/2010

V Málinci, 7.4.2010 Ing.                                                                                                             Igor Čepko - starosta obce