Uznesenie č. 4/2010

Uznesenie č. 4/2010 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 22.4.2010

1. Berie na vedomie

  • a) Informáciu starostu obce o možnosti výstavby multifunkčného ihriska s umelou trávou v obci Málinec a podmienkach výstavby

2. Schvaľuje

  • a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Eva Števove členovia – Marián Detvan, Juraj Janšto
  • b) Výstavbu multifunkčného ihriska s umelou trávou v obci Málinec v zmysle výzvy Úradu vlády SR a Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, na predkladanie žiadostí o dotáciu na výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávou v roku 2010
  • c) Výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávou na parcele č. 671

3. Ukladá

  •  a) OcÚ zabezpečiť všetky náležitosti potrebné pre výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávou v obci Málinec
    Termín: rok 2010

Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 4/2010

V Málinci, 26.4.2010                                                                                                                     Ing. Čepko Igor - starosta obce