Uznesenie č. 5/2010

Uznesenie č. 5/2010 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 11.5 .2010

 1. Berie na vedomie

  • a) Informáciu starostu obce o  výstavbe multifunkčného ihriska s umelou trávou v obci Málinec

2. Schvaľuje

  • a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda – MVDr. Ľuboš Tatranský, členovia –  Marián Detvan, Melich Drahomír
  • b) Výstavbu viacúčelového ihriska s umelou  trávou na parcele č.  873/1

3. Ruší

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2010 v bode 2/c zo dňa 22.4.2010

4. Ukladá

  • a) OcÚ zabezpečiť  všetky náležitosti potrebné pre výstavbu viacúčelového ihriska s umelou trávou v obci Málinec
    Termín: rok 2010

Poslanci schválili uznesenie č. 5/2010 - za: 5, proti: 2, zdržal sa: 0

V Málinci, 12.5.2010                                                                                                                        Ing. Čepko Igor - starosta obce