Uznesenie č. 7/2010

Uznesenie č. 7/2010 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 7.6.2010

1. Berie na vedomie

 • a) Informáciu Ing. Becka o prípravných prácach Hnedej priemyselnej zóny v Málinci

2. Schvaľuje

 • a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Števove Eva členovia – Janšto Juraj, Ing. Zákopčan Víťazoslav
 • b) Uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou PARMA EXIM s.r.o., za účelom prevodu majetku – pozemkov na Obec Málinec ako žiadateľa o NFP v rámci projektu Hnedá priemyselná zóna Málinec za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov a budov, parcelné čísla 436/1, 436/2, 436/3, 436/ , 436/7, 436/11, 436/12, 436/13, 436/14, 436/15, 436/16, 436/25, 437/3, 926/2, 926/4
 • c) Uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou ROZGRUND s.r.o. za účelom prevodu majetku - pozemkov na Obec Málinec ako žiadateľa o NFP v rámci projektu Hnedá priemyselná zóna Málinec za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov a budovparcelné čísla 436/8, 436/9, 436/21, 436/22, 436/23
 • d) Spolufinancovanie výstavby viacúčelového ihriska v roku 2010 v obci Málinec v minimálnej výške 16.596,96 €

3. Ukladá

 • a) OcÚ uzavrieť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťami PARMA EXIM s.r.o. a ROZGRUND s.r.o. v zmysle schválenia v bodoch 2/b a 2/c tohto uznesenia
  Termín: jún 2010
 • b) OcÚ zabezpečiť spolufinancovanie výstavby viacúčelového ihriska v zmysle schválenia v bode 2/d tohto uznesenia
  Termín: rok 2010

Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 7/2010

V Málinci, 8.6.2010                                                                                           Ing. Čepko Igor starosta obce