Uznesenie č. 8/2010

   Uznesenie č. 8/2010  zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 9.7.2010

1. Berie na vedomie

 • a) Informáciu o plnení uznesení OZ
 • b) Informáciu o priebehu prípravy investičnej akcie HPZ Málinec
 • c) Vzdanie sa poslaneckej odmeny za zasadnutie OZ dňa 9.7.2010  prítomných poslancov / Marián Detvan, Juraj Detvan, Eva Števove, Jozef Vrábeľ, Melich Drahomír, MVDr. Ľuboš  Tatranský/

2. Schvaľuje

 • a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Števove Eva členovia – Detvan Juraj, Detvan Marián
 • b) Plnenie plánu výstavby za I.polrok 2010
 • c) Rozsah výkonu funkcie starostu Obce Málinec na nasledujúce volebné obdobie 2010 – 2014 na plný úväzok
 • d) Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Málinec
 • e) Komisiu OZ pre prešetrovanie a vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce a zamestnancov obce: Predseda: Melich Drahomír Členovia: Detvan Juraj, Melich Štefan Náhradník: Detvan Marián
 • f) Odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce Málinec vedenej na LV č. 1819 k.ú. Málinec, ako parcela registra „E“ p.č. 5148/2, orná pôda vo výmere 19 m2, podiel 1/1, v cene 1,– €/m2, pre žiadateľa Mareka Geľhoša a Geľhošovú Anetu r. Machalovú, obaja bytom Málinec 450
 • g) Odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce v k.ú. Málinec,  vedenej na LV č. 742 parcela registra „C“p. č. 818/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 214 m2 do podielového spoluvlastníctva za cenu 0,50 €/m2 , spolu 107 € pre žiadateľov nasledovne:

1. Mgr. Tomáš Findra, bytom Málinec 485, podiel 1/6-ina, vo výmere 35,66 m2 
2. Janšto Ľubomír a Zdenka Janštová rod. Gasperová obaja bytom Málinec 485, podiel 1/6-ina, vo výmere  35,66 m2
 
3. Valentýniová Viera rod. Sedláková, bytom Málinec 458, podiel 1/6-ina, vo výmere 35,66 m2
4. Melich Peter rod. Melich, bytom Málinec 485, podiel  1/6-ina, vo výmere 35,66 m2
5. Turicová Jana rod. Galádová, bytom Málinec 485, podiel 1/6-ina, vo výmere 35,66 m2
6. Urdová Marianna rod. Kančová, bytom Málinec 485, podiel 1/6-ina, vo výmere 35,66 m2

 •  h)  Odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce v k.ú. Málinec,  vedenej na LV č. 742 parcela registra „C“ p. č. 818/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 213 m2 do podielového spoluvlastníctva za cenu 0,50 €/m2 , spolu 106,50 €  pre žiadateľov nasledovne:

1. Jakuba Ľubomír rod. Jakuba, bytom Málinec 486, podiel 1/6-ina, vo výmere 35,5 m2
2. Siheľský Jaroslav rod. Siheľský a Siheľská Vlasta rod. Matušková obaja bytom Málinec 486, podiel 1/6-ina, vo výmere 35,5 m2
3. Pinková Darina rod. Segečová,bytom Sklárska 505/20 Poltár,  podiel 1/6-ina, vo výmere 35,5 m2
4. Dibalová Valéria rod. Deáková, bytom Málinec 486, podiel 1/6-ina, vo výmere 35,5 m2
5. Juríček Milan rod. Juríček a Marianna Juríčeková rod. Kýpeťová narobaja bytom Málinec 486, podiel 1/6-ina, vo výmere 35,5 m2
6. Trčan Pavel rod. Trčan a Trčanová Božena rod. Jakubová obaja bytom Málinec 486, podiel 1/6-ina, vo výmere 35,5 m2

 • i) Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Máriu Oláhovú bytom Málinec 117 do poradovníka
 • j) Žiadosť Pavla Čániho bytom Málinec 222 o odkúpenie nákladného vozidla PRAGA V3S, skriňové bez ŠPZ v cene 500,– €

3. Ukladá

 • a) OcÚ zabezpečiť vybavovanie sťažností v zmysle schválených zásad v bode 2/d tohto uznesenia
  Termín: trvalý
  b) OcÚ zabezpečiť odpredaj nehnuteľností z majetku obce v zmysle schválenia v bodoch 2/f, 2/g, 2/h tohto uznesenia
  Termín: august 2010
   
  c) OcÚ zaradiť žiadosť Márie Oláhovej, bytom Málinec 117 do poradovníka uchádzačov o byty
  Termín: júl 2010
  d) OcÚ odpredať nákladné vozidlo PRAGA V3S pre Pavla Čániho v zmysle schválenia v bod 2/j tohto uznesenia
  Termín: rok 2010
 • e) OcÚ zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre odľahčenie kanalizácie v častiach odľahčovacích komôr
  Termín: 10/2010

4. Neschvaľuje

 • a) Žiadosť Ivana Starove, bytom Málinec 380 o poskytnutie jednorázovej pomoci na nákup 10 plm palivového dreva z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov

Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 8/2010 .

V Málinci, 14.7.2010                                                                                                                              Ing. Čepko Igor starosta obce