Uznesenie č. 9/2010

Uznesenie č. 9/2010 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 9.septembra 2010

 

1. Berie na vedomie

 • a) Informáciu o plnení uznesení OZ
 • b) Informáciu o pripravenosti MŠ a ZŠ na školský rok 2010/2011
 • c) Informáciu o príprave referenda
 • d) Informáciu o stave príprav investičnej akcie „Revitalizácia centra obce Málinec“

2. Schvaľuje

 • a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Marián Detvan členovia: Eva Števove, Juraj Janšto
 • b) Plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.6.2010
 • c) Plnenie programového rozpočtu obce Málinec k 30.6.2010
 • d) Rozpočtové opatrenie č.1/2010 na zmenu finančného rozpočtu obce Málinec v štruktúre príjmy 876 840,–€, výdavky 876 840,–€
 • e) Aktualizáciu programového rozpočtu obce Málinec
 • f) Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
 • g) Dodatok č.1/2010 ku VZN č. 8/2009 o cenách za služby poskytované OcÚ v Málinci
 • h) Prevod správy majetku obce Málinec na ZŠ Málinec vo výške hodnoty rekonštrukcie elektroinštalácie budovy školy t.j. v sume 35.220,–€
 • i) Zámer predaja majetku obce Málinec a to nehnuteľnosť v k.ú. Málinec, vedenú na LV 742, časť parcely č. 789/1 tak, aby bol zabezpečený prístup verejnosti ku studni
 • j) Formu predaja nehnuteľného majetku obce Málinec, nachádzajúceho sa v k.ú. Málinec, vedeného na LV 742 a to časť parcely č. 789/1 a to priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku, stanovenej podľa vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z.
 • k) Odpredaj nehnuteľností z majetku obce Málinec, nachádzajúce sa v k.ú. Málinec, podľa geometrického plánu č. 32616881-82/2010, zo dňa 20.7.2010, vedené na LV 1819, a to parcely č. 496/2, výmera 7 m2, parcela č. 500/10, výmera 73 m2 a parcela č. 496/3 o výmere 175 m2, vytvorené z parcely registra „E“, č. 5148/1, spolu 255 m2, pre žiadateľov Tibora Urbašíka a manželku Zuzanu Urbašíkovú, bytom Málinec 451, v cene 0,01 €/m2
 • l) Odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce v k.ú. Málinec, novovytvorenej parcely parcela registra „C“ parcelné číslo 474/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1597 m2 v zmysle geometrického plánu č. 44198116-31/10 zo dňa 19.5.2010, ktorá bola súčasťou parcely 474/1 vedenej na LV č. 742 ako zastavané plochy a nádvoria do podielového spoluvlastníctva za cenu 0,03 €/m2 , spolu 47,91 € pre žiadateľov nasledovne:

1.Antónia Schwarczová , rod. Leitmanová, bytom Málinec 382 podiel /12
2. Peter Starove a Jana Starove , rod. Drugdová obaja bytom Málinec č.382 podiel 1/12
3. Margita Kocková, rod. Paprnáková, bytom Málinec č. 382 podiel 1/12
4. Jozef Kret a Eva Kretová, rod. Poliaková, obaja bytom Málinec č.382 podiel 1/12
5. Miroslav Machala a Alena Machalová, rod.Ilavská, obaja bytom Málinec č.d.382 podiel 1/12
6. Jozef Kleffler a Zuzana Klefflerová, rod. Kováčová, obaja bytom Málinec č.d.382 podiel 1/12
7. Ján Tokár a Mária Tokárová, rod. Šnúriková, obaja bytom Málinec č.d.382 podiel 1/12
8. Marek Kurčík, , bytom Málinec č.d.382 podiel 1/12
9. Jozef Šajgál a Ružena Šajgálová, rod. Paprnáková obaja bytom Málinec č.d. 382 podiel 1/12
10. Milan Števove, podiel 1/12
11. Peter Karlík, podiel 1/12
12. Jarolím Haas, a Mária Haasová, rod. Findrová obaja trvale bytom Málinec č.d.382

 • m) Žiadosť Jána Riečicu, bytom Málinec 510 o preplatenie nákladov na výmenu okien vo výške 153 €
 • n) Žiadosť Mgr. Miroslava Straška bytom Málinec 484 o umiestnenie plechovej garáže na parc.č. 838/1 v k.ú. Málinec
 • o) Odmenu starostovi obce za II.Q.2010 vo výške 24 %

3. Ukladá

 • a) OcÚ zabezpečiť prevádzku multifunkčného ihriska v zmysle schváleného prevádzkového poriadku v bode 2/f tohto uznesenia
  Termín: trvalý
 • b) OcÚ zabezpečiť plnenie rozpočtu obce Málinec podľa schválených aktualizácií v bode 2/d a 2/e tohto uznesenia
  Termín: rok 2010
 • c) OcÚ zabezpečiť odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce v zmysle bodov 2/i, 2/j, 2/k, 2/l tohto uznesenia
  Termín: rok 2010
 • d) OcÚ zabezpečiť prevod správy majetku obce Málinec v zmysle bodu 2/h tohto uznesenia
  Termín: september 2010
 • e) OcÚ preplatiť náklady na výmenu okien do výšky 153 € pre Jána Riečicu v zmysle schválenia v bode 2/m tohto uznesenia
  Termín: október 2010
 • f) OcÚ upresniť umiestnenie plechovej garáže pre Mgr.Miroslava Straška v zmysle schválenia v bode 2/n tohto uznesenia
  Termín: október 2010
 • g) OcÚ vyplatiť odmenu starostovi obce za II.Q.2010 v zmysle schválenia v bode 2/o
  Termín: október 2010
 • h) Hlavnému kontrolórovi obce v zmysle zákona 369/2004, predložiť stanovisko k aktualizácii rozpočtu k 9.9.2010 na najbližšom zasadnutí OZ
  Termín: ako v texte
 • i) OcÚ vypracovať kúpnopredajnú zmluvu pre p.Tibora Urbašíka a manželku Zuzanu v zmysle schválenia v bode 2/k
  Termín: október 2010

4. Určuje

 • a) Počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Málinci pre volebné obdobie 2010 – 2014 v počte 9 poslancov
 • b) Jeden volebný obvod pre voľbu poslancov Obecného zastupiteľstva v Málinci v komunálnych voľbách 2010

5. Neschvaľuje

 • a) Žiadosť Tibora Urbašíka a manželky Zuzany Urbašíkovej, bytom Málinec 451, zo dňa 24.8.2010 o odkúpenie nehnuteľnosti z majetku obce Málinec podľa geometrického plánu č. 32616881-82/2010 , zo dňa 20.7.2010, parcely číslo 496/1 o výmere 14 m2, nakoľko predmetná parcela nie je majetkom obce Málinec
 • b) Žiadosť Anny Zaťkovej, bytom Málinec 486 o odkúpenie nehnuteľnosti z majetku obce, vedeného na LV 742, parcela č. 818/2 v k.ú. Málinec
 • c) Žiadosť Zdenky Fodorovej, bytom Málinec 308 o pridelenie bytu na Zdravotnom strediskuv Málinci

Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 9/2010 .

V Málinci, 16.9.2010                                                                                                               Ing. Čepko Igor starosta obce