Uznesenie č. 10/2010

Uznesenie č. 10/2010 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 9. novembra 2010

1. Berie na vedomie

 • a) Informáciu o plnení uznesení OZ
 • b) Informáciu o pohľadávkach obce Málinec
 • c) Informáciu o príprave komunálnych volieb - 27.11.2010
 • d) Informáciu o Rozhodnutí ministerstva zdravotníctva o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na Rekonštrukciu a modernizáciu zdravotného strediska v obci Málinec
 • e) Informáciu o výpovedi firmy Orgeco, Nové Zámky z nebytových priestorov v budove starej školy
 • f) Informáciu o nezabezpečenom financovaní prevádzky ISCM v Málinci pre rok 2011
 • g) Žiadosť p. Eleny Gúgľavovej, bytom Málinec 369 o opravu obecného rozhlasu v časti Stupník

2. Schvaľuje

 • a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda- MVDr. Tatranský Ľuboš, členovia – Detvan Marián, Števove Eva
 • b) Smernicu o inventarizácii majetku obce Málinec k 31.12.2010
 • c) Správu o činnosti ZŠ v Málinci v školskom roku 2009/2010
 • d) Správu o činnosti MŠ v Málinci v školskom roku 2009/2010
 • e) Plnenie finančného rozpočtu obce Málinec k 30.9.2010
 • f) Správu o priebehu výstavby obce Málinec k 30.9.2010
 • g) VZN č. 3/2010 o určení miest na volebnú kampaň pre komunálne voľby v obci Málinec dňa 27.11.2010
 • h) Zámer predaja majetku obce Málinec a to nehnuteľnosť v k.ú. Málinec, vedenú na LV 742, číslo parcely 789/5 a časť parcely č. 784/4
 • i) Formu predaja nehnuteľného majetku obce Málinec, nachádzajúceho sa v k.ú. Málinec, vedeného na LV č. 742, časť parcely č. 784/4, parcelu č. 789/5, vedenú tiež na LV č. 742, a to priamym predajom, najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku, stanovenej podľa Vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z.
 • j) Žiadosť p. Marcely Balogovej, bytom Málinec 511 o výmenu dvoch okien v byte č. 2, v bytovke č. 511 na vlastné náklady s podmienkou, že v budúcnosti si nebude uplatňovať preplatenie vzniknutých nákladov

3. Ukladá

 • a) OcÚ a inventarizačným komisiám, zabezpečiť inventarizáciu majetku obce Málinec v zmysle schválenej smernice v bode 2/b tohto uznesenia
  Termín: 31.12.2010
 • b) OcÚ zabezpečiť prideľovanie miest na volebnú kampaň pri komunálnych voľbách podľa schváleného VZN 3/2010 v bode 2/g tohto uznesenia
  Termín: počas volebnej kampane
 • c) OcÚ zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku na predmet predaja majetku obce, podľa 2/h tohto uznesenia a bodu 2/i uznesenia č. 9/2010, zo dňa 9.9.2010
  Termín: 31.3.2011
 • d) OcÚ zabezpečiť opravu miestneho rozhlasu v časti Stupník
  Termín: november 2010
 • e) OcÚ vymáhať pohľadávky za roky 2007, 2008, 2009 formou poslednej upomienky so splatnosťou 14 dní pred podaním na súd resp. exekúciu
  Termín: trvalý

Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 10/2010.

V Málinci, 11.11.2010                                                                                                                   Ing. Čepko Igor starosta obce