Uznesenie č. 11/2010

Uznesenie č. 11/2010 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 15.12.2010

Obecné zastupiteľstvo v Málinci na svojom ustanovujúcom zasadnutí

1. Berie na vedomie

 • a) Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Málinec
 • b) Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 • c) Poverenie p. Melicha Štefana zastupovaním starostu obce
 • d) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu finančného a programového rozpočtu na roky 2011 - 2013

2. Konštatuje, že

 • a) Novozvolený starosta obce Málinec, Ing. Čepko Igor zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 • b) Zvolení poslanci OZ zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
  Marián Detvan,
  Juraj Detvan,
  Juraj Janšto,
  Ján Kvasnica,
  Drahomír Melich,
  Štefan Melich,
  Bc. Jozef Starove,
  Eva Števove,
  Mgr. Ivan Urda

3. Poveruje

poslanca OZ v Málinci p. Evu Števove zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, odst. 3 tretia veta, odst. 5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

4. Zriaďuje nasledovné komisie OZ

 • a) Komisiu výstavby a stavebného poriadku
 • b) Komisiu pre financie a rozpočet
 • c) Kultúrnu komisiu
 • d) Športovú komisiu
 • e) Komisiu pre sociálne veci
 • f) Komisiu pre ochranu verejného záujmu
 • g) Komisiu na prešetrovanie a vybavovanie sťažností

5. Volí

 • a) Mandátovú, volebnú a návrhovú komisiu v zložení:
 • b) Predsedov komisií OZ nasledovne: predseda - Marián Detvan, členovia - Eva Števove, Juraj Janšto

- predseda komisie výstavby a stavebného poriadku p. Marián Detvan
- predseda komisie pre financie a rozpočet p. Eva Števove
- predseda kultúrnej komisie p. Bc. Jozef Starove
- predseda športovej komisie p. Ján Kvasnica
- predseda komisie pre sociálne veci p. Juraj Janšto
- predseda komisie pre ochranu verejného záujmu p. Štefan Melich
- predseda komisie na prešetrovanie a vybavovanie sťažností p. Drahomír Melich

6. Schvaľuje

 • a) Program ustanovujúceho zasadnutia OZ v Málinci
 • b) VZN č. 4/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku na území obce Málinec
 • c) VZN č. 5/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2011
 • d) VZN č. 6/2010 o rozhodovaní a výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec
 • e) Žiadosť TJ Málinec, futbalový klub o dotáciu pre rok 2011 vo výške 7.500,– €
 • f) Žiadosť TJ Málinec, stolnotenisový klub o dotáciu pre rok 2011 vo výške 300,– €
 • g) Žiadosť miestnej organizácie SZPB o dotáciu pre rok 2011 vo výške 300,– €
 • h) Finančný rozpočet obce Málinec na roky 2011 ako záväzný a 2012 a 2013 ako orientačný
 • i) Programový rozpočet obce Málinec na roky 2011 – 2013
 • j) Žiadosť ISCM o dotáciu ešte v roku 2010 vo výške 177,98 € formou preplatenia faktúr pre firmu MIVE Pek Hnúšťa -pečivo
 • k) Dodatok č.2 k Vnútornému predpisu o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku ZŠ Málinec č. 4/2008
 • l) Jednorázový príspevok pre Emíliu Štaudnerovú, bytom Málinec vo výške 50,–€ na nákup ošatenia a obuvi, ktorý je potrebné vyúčtovať do konca roka 2010
 • m) p. Mariána Detvana za predsedu ústrednej inventarizačnej komisie

7. Určuje

V súlade so zákonom NRSR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu vo výške 1638,– €

8. Ukladá

 • a) Predsedom komisií OZ, predložiť na nasledujúce zasadnutie návrh členov do jednotlivých komisií
  Termín: ako v texte
 • b) OcÚ zabezpečiť plnenie VZN, schválených v bodoch 6/b, 6/c, 6/d tohto uznesenia
  Termín: rok 2011
 • c) OcÚ zabezpečiť plnenie finančného a programového rozpočtu tak, ako boli schválené v bode6/h a 6/i tohto uznesenia
  Termín: rok 2011
 • d) OcÚ zabezpečiť karty preventívnych prehliadok pre DHZ Málinec
  Termín: január 2011
 • e) OcÚ poskytnúť jednorázový príspevok pre Emíliu Štaudnerovú formou nákupu ošatenia alebo obuvi
  Termín: 31.12.2010

9. Stanovuje

 • a) Reprodukčnú cenu novoobjaveného majetku traktora Zetor 5211, ŠPZ - PT 012AA - 900 €
 • b) Reprodukčnú cenu novoobjaveného majetku kosačku MTD 135A - 500 €

Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 11/2010.

V Málinci, 16.12.2010                                                                                         Ing. Čepko Igor starosta obce