Uznesenie č. 2/2011

Uznesenie č. 2/2011 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 9. júna 2011

 1. Berie na vedomie: 

 • a) Informáciu o plnení uznesení OZ
 • b) Informáciu o sčítaní obyvateľov domov a bytov v obci Málinec
 • c) Informáciu o spracovávaní komunitného plánu sociálnych služieb
 • d) Informáciu komisie na ochranu verejného záujmu
 • e) Informáciu o spôsobe zabezpečenia rekonštrukcie málinského potoka prostredníctvom SVP Banská Bystrica
 • f) Správu nezávislého auditora o overení účtovnej závierky a hospodárení Obce Málinec za rok 2010 
 • g/ Informáciu predsedu stavebnej komisie o vykonaní obhliadky a posúdení stavu pozemkov a stavby na základe žiadosti Ing. Faťaru a tiež žiadosti p. Chrastinu o odvodnení garáží  

2. Schvaľuje:

 • a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Mgr. Urda Ivan členovia - Detvan Juraj, Bc. Starove Jozef 
 • b) Plnenie rozpočtu obce Málinec k 31.3.2011
 • c) Celkový schodok z rozpočtového hospodárenia obce Málinec za rok 2010 v sume 51.021,37 €, vzniknutý z bežného rozpočtu a kapitálového rozpočtu
 • d) Schodkový hospodársky výsledok obce Málinec v rámci účtovnej závierky za rok 2010 v sume 80.528,74 €, ktorý sa vyrovná z účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
 • e) Správu o priebehu výstavby obce Málinec k 31.3.2011
 • f) Výšku stočného pre rok 2011 nasledovne: fyzické osoby /občania /  0,7000/m3 právnické osoby /organizácie/ 0,7445/m3
 • g) Správu o vyradení a likvidácii majetku obce Málinec podľa inventarizácie k 31.12.2010
 • h) Podanie žiadosti Obce Málinec na financovanie rekonštrukcie zdravotného strediska, v rámci vyhlásenej výzvy MZ SR č. OPZ 2011/2.1/02 pre polikliniky a zdravotné strediská, v rámci schválených lokálnych stratégií komplexného prístupu, zo dňa 30.5.2011
 • i) Plat starostu obce Málinec vo výške 1691,– €
 • j) Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu pre Igora Oláha, bytom Málinec 379 do poradovníka
 • k) Preplatenie nákladov na výmenu okien pre p.Janu Becániovú, bytom Málinec 511 vo výške 236,- €, po predložení dokladov 
 • l) Finančný príspevok pre Elenu Harandzovú, bytom Málinec 386 vo výške 300,– € na nákup elektrospotrebičov

3. Ukladá:

 • a) OcÚ, zabezpečiť výber stočného v roku 2011 v zmysle bodu 2/f tohto uznesenia 
  Termín: rok 2011
 • b) OcÚ, zabezpečiť podanie žiadosti na financovanie rekonštrukcie zdravotného strediska, v zmysle bodu 2/h tohto uznesenia
  Termín: 14.10.2011
 • c) OcÚ, poskytnúť maximálnu súčinnosť SVP B.Bystrica pri príprave akcie „ Úprava málinského potoka „ a byť maximálne nápomocný pri podaní žiadosti o financie v rámci štvrtej výzvy
  Termín: rok 2011
 • d) Vypracovať dodatok k nájomnej zmluve na prenájom garáží v časti Huta č. 383 z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu budovy a zvolať stretnutie s nájomníkmi, na ktorom bude dohodnuté využitie objektu v budúcnosti
  Termín: júl 2011
 • e) OcÚ zabezpečiť odvodnenie pozemkov v časti Huta v zmysle zápisu zo zasadnutia stavebnej komisie zo dňa 27.4.2011 
  Termín: august 2011
 • f) OcÚ vyzvať občanov, ktorí nie sú platcami stočného, aby predložili doklad o likvidácii odpadových vôd za roky 2010 – 2011 v zmysle zákona o odpadoch. 
  Termín: júl 2011
 • g) OcÚ predložiť celkový rozpis nákladov na prevádzku ČOV Málinec za rok 2010
  Termín: budúce zasadnutie OZ
 • h) OcÚ zaradiť žiadosť Igora Oláha bytom Málinec 379 do poradovníka v zmysle schválenia bode 2/j tohto uznesenia 
  Termín: jún 2011
 •  i) OcÚ preplatiť náklady na výmenu okien pre p.Becániovú Janu v zmysle schválenia v bode 2/k tohto uznesenia
  Termín: jún 2011
 •  j) OcÚ poskytnúť jednorázový príspevok pre Elenu Harandzovú v zmysle schválenia v bode 2/l tohto uznesenia
  Termín: júl 2011

 4. Neschvaľuje: 

Žiadosť Leopolda Gregora, bytom Lučenec – Malá Ves, Ulica Slnečná 157/2A o odkúpenie nehnuteľností v zmysle geometrického plánu č.j. 35133856-030/2011, vedených na LV č. 1819 a LV 742 v k.ú. Málinec, z dôvodu neukončeného dedičského konania po Michalovi Gregorovi a tiež neujasnených nárokov dedičov na nehnuteľnosti – stavby – nachádzajúce sa na predmetných pozemkoch. 

5. Nesúhlasí:

Prevádzať výmenu odkvapových žľabov na budove č. 383 v časti Huta .

V Málinci, 13.6.2011                                                                                                       Ing. Čepko Igor  starosta obce


PRIPOMIENKY A INTERPELÁCIE
Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 9.6.2011

Bc. Starove Jozef

 • Čapáš – okolo panelovej cesty sa opäť vytvárajú divoké skládky – treba upozorniť občanov a prijať opatrenia aj vo forme sankcií
 • veľký neporiadok je aj okolo obecnej skládky na Čapáši – okolo oplotenia sú uložené chladničky
 • do obecného spravodaja treba dať oznam pre občanov na zákaz vytvárania divokých skládok
 • upozorniť firmu, ktorá robí rekonštrukciu námestia a priľahlých ulíc, aby si dali dopravné značenie

Janšto Juraj

 • označiť prechody pre chodcov pri pošte, základnej škole a Lukrécii
 • v Kinovej ulici sa hromadia vraky áut a poľnohospodárskych strojov, je problém tadiaľ prejsť – treba upozorniť na ich odstránenie alebo spoplatniť parkovanie na miestnej komunikácii
 • EKG prístroj v ambulancii obvodnej lekárky – aká je jeho funkčnosť ?

Melich Drahomír

 • na nasledujúce zasadnutie OZ predložiť reálne náklady a chod ČOV
 • čistenie chodníkov – aktivační pracovníci smerom od zdravotného strediska na Čapáš nečistia chodníky
 • pred jeho rodinným domom je nefunkčné / historické /svietidlo – treba ho odstrániť alebo vymeniť za nové
 • na námestí pri dome Jána Števove je potrebné vymeniť hydrant – je nefunkčný

Detvan Juraj

 • osvetliť uličku / pri Miroslavovi Kančovi/

Detvan Marián

 • futbalový zápas Málinec – Poltár bol po organizačnej stránke veľmi dobre zabezpečený