Uznesenie č. 3/2011

Uznesenie č. 3/2011 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 20.7.2011

1. Berie na vedomie

  • a) Informáciu starostu obce o výzve OPŽP-P04-11-3

2. Schvaľuje

  • a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Ján Kvasnica, členovia – Melich Drahomír, Janšto Juraj
  •  
  • b) Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo , kód výzvy: OPŽP-P04-11-3, v rámci spoločného projektu Združenia pre likvidáciu  TKO Poltár  
  •  

3. Ukladá 

  • a) OcÚ zabezpečiť podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v zmysle schválenia v bode 2/b tohto uznesenia 
    Termín: september 2011

V Málinci, 21.7.2011                                                                                    Ing. Čepko Igor starosta obce