Uznesenie č. 4/2011

Uznesenie č. 4/2011 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 26. augusta 2011. 

 1. Berie na vedomie:

 • a) Informáciu o plnení uznesení OZ
 • b) Informáciu o činnosti Terénnej sociálnej práce
 • c) Informáciu o organizovaní potravinovej pomoci v obci Málinec
 • d) Informáciu starostu obce o pracovnej ceste do Talianska
 • e) Stanovisko hlavného kontrolóra k aktualizácii rozpočtu obce k 26.8.2011
 • f) Súhlasné stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru od DEXIA BANKY v zmysle bodu 2/h tohto uznesenia
 • g) Žiadosť MUDr. Schmiedta o úpravu zubnej ambulancie, tieto úpravy sa budú riešiť v rámci projektu „Rekonštrukcia zdravotného strediska“
 • h) Žiadosť vlastníkov bytov 510 a 511 o úpravu miestnej komunikácie

2. Schvaľuje:

 • a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Eva Števove, členovia – Juraj Janšto, Bc. Jozef Starove
 • b) Plnenie finančného rozpočtu obce Málinec k 30.6.2011
 • c) Plnenie programového rozpočtu obce Málinec k 30.6.2011
 • d) Plnenie plánu výstavby obce Málinec k 30.6.2011
 • e) Rozpočtové opatrenie č. 1/2011 na zmenu rozpočtu k 26.8.2011
 • f) Dodatok č. 1 ku VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec
 • g) Žiadosť FK Málinec o navýšenie dotácie na činnosť o sumu 1600,– € na náklady na dopravu na futbalové zápasy pre všetky kategórie
 • h) Prijatie úveru vo výške 70.000,–€ poskytnutého zo strany DEXIA BANKY SLOVENSKO a.s za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve na „Revitalizáciu centra obce Málinec s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES. Zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver
 • i) Žiadosť o vypracovanie projektu na kanalizačnú prípojku pre obyvateľov Jána Starove bytom Málinec 110, Dušana Findru bytom Málinec 111 a Michala Urdu bytom Málinec 112
 • j) Žiadosť Dušana Findru o preplatenie nákladov na materiál na odvodnenie mosta pri rodinnom dome Málinec 284 v sume 85,– €
 • k) Zaradenie žiadosti Romana Bakuľu ml., bytom Málinec 374 o pridelenie bytu do poradovníka
 • l) Osadenie mreže na miestnej komunikácii ku bytovkám 510 a 511, na zamedzenie povrchových vôd
 • m) Žiadosť Jozefa Bitalu a manželky Marty bytom Málinec 480 o výstavbu garáže

3. Ukladá:

 • a) OcÚ zabezpečiť plnenie finančného rozpočtu podľa schváleného rozpočtového opatrenia č. 1/2011, schváleného v bode 2/e tohto uznesenia
  Termín: trvalý
 • b) OcÚ zabezpečiť výber príspevku a spôsob platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zmysle schváleného Dodatku č. 1 v bode 2/f tohto uznesenia
  Termín: trvalý
 • c) OcÚ zabezpečiť aktualizovanie Smernice o odvádzaní a likvidácii odpadových vôd
  Termín: do budúceho zasadnutia OZ
 •  d) OcÚ riešiť neplatičov stočného v spolupráci s ObÚ ŽP, ak po dvoch upozorneniach neuzavrú s OcÚ zmluvu za odvádzanie a likvidáciu odpadových vôd 
  Termín: rok 2011
 • e) OcÚ zvolať pracovnú poradu ohľadom pripomienok k poskytovanej strave v ŠJ v Málinci
  Termín: september 2011
 • f) OcÚ navýšiť dotáciu na činnosť FK Málinec v zmysle schválenia v bode 2/g
  Termín: august 2011
 • g) OcÚ zabezpečiť úver v DEXIA BANKE SLOVENSKO a.s. v zmysle schválenia v bode 2/h tohto uznesenia
  Termín: rok 2011
 • h) OcÚ zabezpečiť vybudovanie kanalizačnej prípojky v zmysle schválenia v bode 2/i tohto uznesenia 
  Termín: rok 2012
 •  i) OcÚ preplatiť náklady na materiál na odvodnenie mosta pre Dušana Findru v zmysle schválenia v bode 2/j tohto uznesenia
  Termín: september 2011
 • j) OcÚ zaradiť žiadosť Romana Bakuľu ml.bytom Málinec 374 o pridelenie bytu do poradovníka
  Termín: august 2011
 • k) OcÚ zabezpečiť osadenie mreže na miestnu komunikáciu ku bytovkám 510 a 511 v zmysle schválenia v bode 2/l tohto uznesenia
  Termín: rok 2011
 • l) OcÚ vydať povolenie na výstavbu garáže pre Jozefa Bitalu a manž. v zmysle schválenia v bode 2/m tohto uznesenia
  Termín: september 2011

V Málinci, 30.8.2011                                                                                                                          Ing. Čepko Igor starosta obce


PRIPOMIENKY A INTERPELÁCIE
Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 26.8.2011

Detvan Marián

 • kompostovisko máme pekne upravené, bolo by dobré si ho takto udržať
 • rodičia detí majú výhrady na stravu v ŠJ , varia netradičné jedlá, deti vracajú celé porcie, platí sa viac a porcie sú malé, pripomienky ku strave majú aj cudzí stravníci, jedlá, ktoré sa neosvedčili sa varia znovu

Poslanci OZ uložili OcÚ zvolať pracovnú poradu ohľadom pripomienok ku poskytovanej strave v ŠJ.

Janšto Juraj

 • pracovníci správy ciest pri prácach zamedzili prístup do cintorína vo Vlčove
 • vypíliť jelše pri obecnej chate

Melich Štefan

 • osadený pomník pri vstupe do ev. cintorína – sú názory občanov, že mohlo byť na ňom viac napísané
 • rekonštrukcia kanála stredom obce - stretli sme sa veľkou aroganciou od našich občanov /vodičov osobných áut/, voči obyvateľom žijúcim v tejto časti obce, - v tomto projekte sa mohli riešiť aj vstupy do dvorov

Mgr. Urda Ivan

 • zem popod lipy - treba ju odviesť

Števove Eva

 • Revitalizácia obce Málinec- občania, ktorí žijú mimo obce majú dotazy, že na internetovej stránke obce by mohlo byť viac informácií o tejto akcii