Uznesenie č. 5/2011

Uznesenie č. 5/2011 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 27. októbra 2011

1. Berie na vedomie

 • a) Informáciu o plnení uznesení OZ
 • b) Informáciu o pohľadávkach obce Málinec k 27.10.2011
 • c) Informáciu o podaných projektových žiadostiach
 • d) Auditorskú správu o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce Málinec za rok 2010
 • e) Žiadosť MUDr. Jany Gasperovej na vymaľovanie priestorov detskej ambulancie v Málinci

2. Schvaľuje:

 • a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Juraj Janšto, členovia – Drahomír Melich, Eva Števove
 • b) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ v Málinci v šk. roku 2010/2011
 • c) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ v Málinci v šk. roku 2010/2011
 • d) Správu o plnení rozpočtu obce Málinec k 30.9.2011
 • e) Aktualizáciu programového rozpočtu obce Málinec
 • f) Správu o výstavbe obce Málinec k 30.9.2011
 • g) Smernicu o miestnej kanalizácii a účtovaní stočného v obci Málinec č. 1/2011
 • h) Smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku obce Málinec k 31.12.2011
 • i) Odpísanie pohľadávky voči Milanovi Spodniakovi, bytom Málinec 455, za dlh na TKO a DSO z roku 2010 vo výške 8,61 €, nakoľko daňovník v roku 2010 umrel a vymáhanie pohľadávky je nerentabilné vzhľadom k tomu, že nebol vlastníkom žiadneho nehnuteľného majetku
 • j) Zaradenie žiadosti Eleny Gúgľavovej bytom Málinec 369 o pridelenie bytu do poradovníka
 • k) Zaradenie žiadosti Anny Kapurovej bytom Málinec 515 o pridelenie bytu do poradovníka

3. Ukladá

 • a) OcÚ zabezpečiť výber a účtovanie stočného v zmysle schválenej smernice v bode 2/g tohto uznesenia
  Termín: trvalý
 • b) OcÚ a inventarizačným komisiám, zabezpečiť inventarizáciu majetku obce Málinec k 31.12.2011, podľa schválenej smernice v bode 2/h, tohto uznesenia
  Termín: 31.12.2011
 • c) OcÚ odpísať pohľadávku obce Málinec, v zmysle bodu 2/i tohto uznesenia
  Termín: 31.12.2011
 • d) OcÚ zaradiť žiadosti o pridelenie bytu do poradovníka v zmysle schválenia v bodoch 2/j, 2/k tohto uznesenia
  Termín: október 2011
 • e) OcÚ zvolať jednanie za účelom vysporiadania nedoplatku na nájomnom vo veci zrušenia nájomnej zmluvy na byt Martina Janšta a žiadosť predložiť na najbližšie zasadnutie OZ
  Termín : ako v texte
 • f) OcÚ urobiť obhliadku priestorov detskej ambulancie v Málinci v zmysle žiadosti MUDr.Jany Gasperovej
  Termín: rok 2011

4. Neschvaľuje

 • a) Žiadosť Martina Janšta, bytom Málinec 511 o zrušenie nájomnej zmluvy k 1.11.2011 z dôvodu dlhu na nájomnom na predmetný byt
 • b) Žiadosť firmy Kermat s.r.o. Kalinovo o poskytnutie finančného príspevku z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov Obce Málinec
 • c) Žiadosť Petra Stašáka a manželky Renáty, bytom Málinec 59 o odkúpenie bytu do osobnéh vlastníctva

V Málinci, 2.11.2011                                                                                                                   Ing. Čepko Igor - starosta obce


PRIPOMIENKY A INTERPELÁCIE
Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 27.10.2011


 Števove Eva

 • dokedy bude pri bytovkách 510 a 511 uložený odpad / zemina a asfalt/
 • - sústavne sa pohybujú po obci výkupcovia železného šrotu, vyhlasujeme im to viackrát do týždňa, toľko odpadu ani nemáme

starosta odpovedal na pripomienky:

čo sa týka odpadu pri bytovkách
- časť ešte použijú pri prácach v tomto roku, časť odpadu použijeme pri vysprávkach miestnych komunikácií
- výkup železného šrotu už nebudeme vyhlasovať nakoľko podnikatelia nemajú úplne v poriadku doklady

Janšto Juraj

 • poďakoval za vybudovanie mostíka v cintoríne vo Vlčove
 • je potrebné zakázať vypaľovanie na kompostovisku ČOV, ľudia sa sťažujú, nedá sa tam dýchať, pália aj mokrú trávu a burinu
 • treba doriešiť vývoz TKO v Ipeľskom Potoku – nedodržiavajú sa termíny vývozov, ktoré občania dostali, aj tento týždeň neboli zobrať vrecia - sú po celej doline
 • kto má v kompetencii dodržiavanie VZN, ktoré prijíma obecné zastupiteľstvo

starosta odpovedal na pripomienky:
VZN je malý zákon obce, ak niekto nahlási jeho porušovanie – riešime to

Bc. Starove Jozef 

 • pracovníci Úpravne vody Málinec budú čistiť kanál stredom obce, treba vyzbierať plastové fľaše a konáre
 • kedy dostanú občania do domácností nádoby na plasty, boli prisľúbené pred rokom
 • pri poslednom vývoze nedostali všetci občania prázdne vrecia na plasty
 • v súčasnom období robíme rekonštrukciu námestia, sú ohlasy k zastávaniu autobusov a so značením, vodiči SAD šomrú nemajú sa kde otáčať
 • akcia Hornohradská klobása v Č.Brezove dopadla dobre, mali sme pekný stánok, naši ľudia však mali tričká na kolesách proti rakovine, obec treba reprezentovať- boli by vhodnejšie tričká obce Málinec

starosta odpovedal na pripomienky:
- kuka nádoby na plasty by sme mali dostať do konca tohto roka, už ich začínajú dovážať na skládky TKO, čo sa týka prác na námestí SAD odsúhlasila projekt bez pripomienok , je to ich problém

Detvan Juraj

 • občania časti Salaš sa sťažujú na veľký neporiadok, aktivační pracovníci tam vôbec nechodia
 • pri J.Adamove v Kinovej ulici je veľká tma – treba tam dať lampu

Kvasnica Ján

 • pred budovou sklárne je veľká tráva, bolo by dobré ju pokosiť a upraviť aj živý plot
 • mali by sme riešiť pomenovanie ulíc, veľký problém majú hlavne sanitkári
 • dať dopravné značenie „Pozor chodci“ smerom ku priehrade, veľa ľudí sa chodí prechádzať týmto smerom

Janšto Juraj

 • navrhuje urobiť chodník pre chodcom smerom ku priehrade

starosta odpovedal na pripomienky:
Reagoval na pripomienku ku označovaniu ulíc – v minulosti sme robili anketu, ktorá nedopadla najlepšie, občania aj mali záujem o pomenovanie ulíc, no nechceli si meniť všetky doklady / hlavne starší ľudia/ . Do budúceho zasadnutia OZ pripravíme informáciu k pomenovaniu ulíc.

Melich Štefan 

 • upozorniť aktivačných pracovníkov, aby nechodili do práce so psami

starosta odpovedal na pripomienky:
- práve dnes boli všetci na to upozornení