Uznesenie č. 6/2011

 Uznesenie č. 6/2011 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 16. decembra 2011

 1. Berie na vedomie:

 • a) Informáciu o plnení uznesení
 • b) Informáciu o projekte Združenia pre likvidáciu TKO Poltár
 • c) Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtom obce

2. Schvaľuje:

 • 1) Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Bc. Starove Jozef, členovia - Janšto Juraj, Melich Drahomír
 • 2) Pravidlá o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely obce Málinec
 • 3) VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2012
 • 4) Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2009 o dani z nehnuteľnosti a podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Málinec
 • 5) Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Málinec
 • 6) Dodatok č. 1 ku Smernici č. 1/2011 o miestnej kanalizácii
 • 7) Zmarené investície v celkovej sume 3233,33 € podľa súpisu investičných akcií navrhovaných na odpísanie vynaložených nákladov do zmarených investícií z dôvodu morálneho opotrebenia
 • 8) Dotáciu pre TJ Málinec – futbalový oddiel pre rok 2012, vo výške  10.000,-  €
 • 9) Dotáciu pre TJ Málinec – stolnotenisový oddiel pre rok 2012, vo výške  250,-  €
 • 10) Dotáciu pre Slov. zväz protifašistických bojovníkov ZO Málinec pre rok 2012 vo výške 300,- €
 • 11) Dotáciu pre Klub dôchodcov v Málinci pre rok 2012, vo výške 300,– €
 • 12)  Rozpočet obce Málinec pre rok 2012 ako záväzný v celkovej výške rozpočtovaných príjmov 1 244 410,- € a výške rozpočtovaných výdavkov 1 244 410,- € a rozpočet pre rok 2013 a 2014 ako orientačný
 • 13) Programový rozpočet obce Málinec na rok 2012 ako záväzný a na roky 2013-2014 ako orientačný
 • 14)  Komunitný plán sociálnych služieb obce Málinec pre roky 2011 – 2015
 • 15) Zámer obce Málinec zabezpečiť označenie a pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev v obci Málinec
 • 16) Zrušenie zmluvy o dočasnom užívaní pozemku s nájomníkom p. Vladimírom Semerákom na poľnohospodársku pôdu , vedenú na LV 749, parc.č. 1564/1 o výmere 3,6054 ha k 31.12.2012 s povinnosťou úhrady alikvotnej čiastky nájmu od 1.10.2011 do 31.12.2011 vo výške  16,45 € 
 • 17) Zámer na prenájom pozemku – poľnohospodárskej pôdy, vedenej na LV 749, parc.č. 1564/1 o výmere 3,6054 ha. Záujemcovia o prenájom môžu svoje žiadosti s návrhom na výšku prenájmu doručiť na Obecný úrad v Málinci, v termíne do 15.2.2012
 • 18) Zrušenie nájomnej zmluvy na prenájom 1-izbového bytu v bytovom dome č. 511 k 31.12.2011
 • 19) Žiadosť o zrušenie nájomnej zmluvy na byt č. 7 v bytovom dome č. 511 k 31.12.2011
 • 20) Zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce formou priameho predaja, v zmysle § 9a, zákona 258/2009 Z.z. a to nehnuteľnosť v zmysle GP č. 32616881-092/2011, zo dňa 30.9.2011, parc.č.780/10 o výmere 7 m2, parc.č. 780/11 o výmere 15 m2 a parc.č. 780/12 o výmere 4 m2, ktoré vznikli z parcely KN-E, č. 5162 s celkovou výmerou 26 m2, vedené na LV 1819. Záujemcovia môžu svoje žiadosti spolu s navrhovanou cenou predložiť na OcÚ do 15.2.2012
 • 21) Prenájom bytu č. 2 v bytovom dome č. 379 pre žiadateľov Mareka Baloga a Annu Kapurovú bytom Málinec 515
 • 22) Prenájom bytu č. 7 v bytovom dome č. 511 pre žiadateľku Janu Najmajerovú, bytom Málinec 515
 • 23) Prenájom bytu č. 1 v bytovom dome č. 511 pre žiadateľku Elenu Gúgľavovú, bytom Málinec 369
 • 24) Prenájom bytu č. 3 v bytovom dome č. 515 pre žiadateľa Igora Oláha ml., bytom Málinec 379
 • 25) Prenájom bytu č. 6 v bytovom dome č. 515 pre žiadateľku Silviu Gašparovú, bytom Málinec 515
 • 26) Prenájom bytu č. 4 v bytovom dome č. 515 pre žiadateľku Oľgu Oláhovú, bytom Málinec 379
 • 27) Vstup obce Málinec do združenia – Oblastná organizácia cestovného ruchu Novohrad

3. Ukladá:

 • a) OcÚ, zabezpečiť výber daní a poplatkov v zmysle bodov 2/3, 2/4, 2/5, 2/6  tohto uznesenia
  Termín: rok 2012
 • b) OcÚ, zabezpečiť odpis zmarených investícií, podľa bodu 2/7 tohto uznesenia
  Termín: december 2011
 • c) OcÚ, zabezpečiť plnenie rozpočtu a programového rozpočtu v zmysle bodu 2/12 a 2/13 tohto uznesenia
  Termín: rok 2012
 • d) OcÚ spracovať návrh na zloženie názvoslovnej komisie pre pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev
  Termín: nasledujúce zasadnutie OZ
 • e) OcÚ, zverejniť zámer na prenájom nehnuteľnosti v zmysle bodu 2/17 tohto uznesenia
  Termín: január 2012
 • f) OcÚ, zabezpečiť zrušenie nájomných zmlúv v zmysle bodov 2/18 a 2/19 tohto uznesenia
  Termín: december 2011
 • g) OcÚ zverejniť zámer na odpredaj nehnuteľnosti z majetku obce v zmysle bodu 2/20 tohto uznesenia
  Termín: január 2012
 •  h) Stavebnej komisii urobiť obhliadku a preveriť možnosť výstavby garáže pri bytovke č. 377, na základe žiadosti p. Jaroslava Baloga, bytom Málinec 377. Vyjadrenie predložiť na nasledujúce zasadnutie OZ
  Termín: ako v texte
 • i) OcÚ vypracovať nájomné zmluvy pre nájomníkov bytov v zmysle schválenia v bodoch 2/21,2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26 tohto uznesenia
  Termín: január 2012
 • j) OcÚ zabezpečiť vstup obce Málinec do združenia – Oblastná organizácia cestovného ruchu Novohrad v zmysle schválenia v bode 2/27
  Termín: rok 2012
 • k) OcÚ zverejniť zámer obce Málinec na zabezpečenie označenie a pomenovanie ulíc a verejných priestranstiev v obci v zmysle schválenia v bode 2/15 tohto uznesenia
  Termín: do 10.1.2012
 • l) OcÚ pripraviť návrh VZN o pomenovaní ulíc a verejných priestranstiev v obci
  Termín: do budúceho zasadnutia OZ

4. Neschvaľuje:

 • a)  Žiadosť Lucie Demeovej o pridelenie bytu z dôvodu, že žiadateľka nemá trvalý pobyt v obci Málinec
 • b) Žiadosť Jozefa Farkaša, bytom Málinec 379 o pridelenie bytu z dôvodu, že žiadateľ už v minulosti byt pridelený mal – resp. ho užíval, no svojím konaním spôsobil úplnú devastáciu bytu s potrebou celkovej rekonštrukcie a neplatil pravidelne nájomné za užívanie bytu.
 • c) Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2009 o miestnych daniach a podmienkach určovania a vyberania dane na území obce Málinec
 • d) Žiadosť Stanislava Berkyho, bytom Málinec 114 o vybudovanie kanalizačnej prípojky z dôvodov vysokých investičných nákladov
 • e) Žiadosť Vieroslavy Riečicovej o zníženie nájmu v prenajatých priestoroch K-4 v Málinci

Poslanci jednohlasne schválili uznesenie č. 6/2011.

V Málinci, 20.12.2011                                                                              Ing. Čepko Igor starosta obce


PRIPOMIENKY A INTERPELÁCIE
Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 20.12.2011

Bc. Jozef Starove

 •  namontovať verejné osvetlenie pri Drahomírovi Melichovi

Janšto Juraj

 • vymeniť časový spínač na verejnom osvetlení na Starom Vŕšku
 • pracovníci na aktivačných prácach by mohli častejšie robiť aj v časti Huta
 • upozorniť Správu ciest v Lučenci na vyčistenie porastu smer Bystrička-Rovňany
 • v budúcnosti uvažovať o možnosti zriadenia obecnej polície, nakoľko sa množia výtržnosti v obci / v Tisovci majú dobre poriešený monitorovací systém/
 • betónovú čakáreň z námestia preložiť do Ipľa

Detvan Marián 

 • do budúcna bude potrebné vybudovať monitorovací systém v obci, občania prehliadajú vandalizmus, nechcú byť zlí, treba poukazovať na problémy a pokiaľ je potrebné aj pokutovať
 • na námestí je veľmi šikmý chodník pred Jánom Števove – treba požiadať firmu o nápravu

Melich Štefan

 • odstrániť starú čakáreň z námestia do Vianoc

Kvasnica Ján

 • kde bude predajné miesto na námestí

starosta odpovedal:

 • pod oknami spoločenského domu je výklenok – tam by sme mohli urobiť priestor pre tržnicu

Mgr. Urda Ivan

 • parkovisko pred ev.cintorínom je urobené z tvárnic, ktoré budú v budúcnosti spôsobovať problémy starosta odpovedal: je to urobené podľa projektu, takto sa to musí skolaudovať, v budúcnosti to budeme riešiť