Uznesenie č. 3/2012

Uznesenie č. 3/2012 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 13. júla 2012

 1. Berie na vedomie:

 • a) Informáciu o plnení uznesení OZ
 • b) Informáciu o priebežnom stave pomenovania ulíc v obci Málinec a práci názvoslovnej komisie
 • c) Správu nezávislého auditora o overení účtovnej závierky o hospodárení obce Málinec za r. 2011
 • d) Informáciu o pohľadávkach obce Málinec k 30.6.2012
 • e) Možnosť výstavby nájomných bytov v obci Málinec

2. Schvaľuje:

 • a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda - Melich Drahomír, členovia - Detvan Marián, Detvan Juraj
 • b) Plnenie plánu výstavby obce Málinec k 30.6.2012
 • c) Výšku poplatku za vyčistenie odpadových vôd /stočné/ pre rok 2012 nasledovne: PO - 0,7445 €/m3 , FO - 0,7000,– €/m3
 • d) VZN č. 3/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a výške úhrady za opatrovateľskú službu
 • e) Odpredaj nákladného vozidla ŠKODA LIAZ, ŠPZ: PT 511 AG z dôvodu opotrebenia a nerentability nutných opráv vozidla za cenu šrotovného
 • f) Tvorbu rezervného fondu z prebytku rozpočtu v sume 11543,21 € a jeho použitie na splácanie úveru na akciu „Revitalizácia centra obce Málinec„ a na vlastný vklad na obstaranie dlhodobého majetku „Viacúčelové ihrisko v Málinci“
 • g) Tvorbu fondu rozvoja bývania v sume 300 € a jeho použitie na opravu bytu v b.j. č. 379 v Málinci
 • h) Schodkový hospodársky výsledok obce Málinec v rámci účtovnej závierky za rok 2011 v sume 50821,67 €, ktorý sa vyrovná z účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
 •  
 • i) Doplnenie zoznamu ulíc obce Málinec pod č. 25 – pracovný názov  Podhradská
 •  
 • j) Zaradenie žiadosti Mária Oláha bytom Málinec 379 do poradovníka uchádzačov o byty
 • k) Zaradenie žiadosti Evy Auxovej, bytom Málinec 374 do poradovníka uchádzačov o byty
 • l) Žiadosť Jána Urdu, bytom Málinec 355 o zníženie a prekrytie studne pri novostavbe do výšky terénu

3. Ukladá:

 • a) OcÚ zosúladiť účtovný stav na účte 031 Pozemky s majetkom evidovaným na listoch vlastníctva a oceniť ho v súlade s platnými predpismi
  Termín: rok 2012
 • b) OcÚ venovať zvýšenú pozornosť vymáhaniu pohľadávok za nájomné za byty
  Termín: trvalý
 • c) OcÚ vyberať stočné za rok 2012 podľa bodu 2/c tohto uznesenia
  Termín: trvalý
 •  d) OcÚ vyberať poplatky za opatrovateľskú službu v zmysle VZN č. 3/2012 , schváleného v bode 2/d tohto uznesenia
  Termín: trvalý
 • e) OcÚ zabezpečiť odpredaj vozidla ŠKODA LIAZ, ŠPZ: PT 511 AG , podľa schválenia v bode 2/e tohto uznesenia
  Termín: rok 2012
 •  f) OcÚ zaradiť do poradovníka žiadosti o pridelenie bytov v zmysle schválenia v bodoch 2/j a 2/k tohto uznesenia
  Termín: júl 2012

4. Doporučuje:

Názvoslovnej komisii prerokovať návrh na doplnenie ulice č. 25 s pracovným názvom Podhradská

V Málinci, 19.7.2012                                                                                        Ing. Čepko Igor starosta obce


PRIPOMIENKY A INTERPELÁCIE
Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 13.7.2012

 Janšto Juraj

 • poďakoval za porobenie vysprávok na ulici pri Ipli - je to dobre urobené
 • urobiť kontrolu kuka nádob - nie všetci občania majú kuka nádoby, množia sa skládky odpadu
 • rieka Ipeľ v časti pri p.Urbašíkovi je zarastená, sú tam rakyty – teba ich vypíliť
 • sklárske pozemky – občania majú urobené GP, správca konkurznej podstaty to chce odpredať ako celok, ľudia sú nespokojní pretože nemajú možnosť odkúpiť si každý svoju záhradku
 • rómska mládež v časti Huta je vo večerných hodinách hlučná, občania sa sťažujú pretože rušia nočný kľud a to hlavne hudbou, ktorú počúvajú v mobiloch, robia tiež neporiadok pri poľovníckych bunkách, devastujú ich treba sa týmto problémom zaoberať
 • žlté kuka nádoby na plasty mohli byť väčšie

Bc. Starove Jozef

 • ako sa bude využívať obecná chata

Starosta odpovedal, že chatu nebudeme prenajímať pre občanov len pre organizácie v obci ako sú TJ, SZPB a DHZ

Kvasnica Ján

 • opíliť suché konáre na maklurách v časti Huta pretože ohrozujú občanov
 • mreža pri Sliackom nepostačuje brať vodu, vytápa kotolňu v bytovke č. 382

Starosta odpovedal – upozorníme Urbár, aby si urobili odrážky, voda tečie od Melichov

Melich Štefan

 • zasypať alebo zaasfaltovať poklop pred obecným úradom pretože je deravý
 • treba pomôcť občanom pri kúpe záhrad v časti huta pokiaľ to bude možné
 • občania sa sťažujú na zubára, že nechodí ordinovať – treba s ním urobiť pohovor

Melich Drahomír

 • VPP nečistia Čapáš, práce končia pri zdravotnom stredisku
 • opraviť hydrant za trafikou – je zabetónovaný, nefunkčný
 • verejné osvetlenie svieti aj cez deň
 • v zbrojnici treba zariadiť aspoň jednu miestnosť, zakúpiť stoly, stoličky a skrine požiarnici sa nemajú kde stretávať
 • zakryť tri stĺpy na múzeu, nerobí to dobrý dojem teraz keď zbúral Straško dom