Uznesenie č. 4/2012

   Uznesenie č. 4/2012 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 20. septem bra 2012

  1. Berie na vedomie:

 • a) Informáciu o plnení uznesení OZ
 • b) Informáciu o pripravenosti ZŠ a MŠ na školský rok 2012/2013
 • c) Informáciu o stave predávania pozemkov v časti Huta, ktoré sú vo vlastníctve Slovglass Poltár a.s. v konkurze
 • d) Informáciu o stave príprav na vybudovanie komunitného centra v obci Málinec
 • e) Auditorskú správu o overení účtovnej závierky ZŠ v Málinci za rok 2011
 • f) Auditorskú správu o overení konsolidovanej účtovnej závierky obce Málinec za rok 2011

2. Schvaľuje:

 • a)  Návrhovú komisiu v zložení: predseda- Bc. Starove Jozef členovia- Detvan Juraj, Detvan Marián
 • b) Plnenie rozpočtu obce Málinec k 30.6.2012
 • c) Monitorovaciu správu ku programovému rozpočtu obce Málinec k 30.6.2012
 • d) Rozpočtové opatrenie č. 1/2012 – Aktualizáciu rozpočtu obce Málinec k 20.9.2010
 • e) Aktualizáciu programového rozpočtu obce Málinec k 20.9.2012
 • f) Predbežný návrh názvoslovnej komisie na pomenovanie a označenie ulíc v obce Málinec
 • g) Smernicu pre vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov obce Málinec k 31.12.2012
 • h) Dodatok č. 2 ku VZN č. 6/2012 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastkovú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec
 • i) Dodatok č. 4 ku VZN č. 8/2009 o cenách za služby poskytované Obecným úradom v Málinci
 • j) Veliteľa Obecného hasičského zboru v Málinci v Málinci pána Jána Valentínyho nar. 22.7.1970, bytom 265
 • k) Zaradenie žiadosti o pridelenie bytu Ivety Auxovej, bytom Málinec 374 do poradovníka
 • l) Žiadosť Jána Riečicu bytom Málinec 510 o preplatenie nákladov na výmenu okna vo výške 130 € po vyrovnaní nedoplatku na nájomnom a za služby spojené s užívaním bytu a následnom predložení dokladov o výmene okna
 • m) Žiadosť Jána Urdu bytom Málinec 399 o predĺženie nájomnej zmluvy o dočasnom užívaní pozemku – poľnohospodárska pôda, vedeného na LV 751, parc.č.1563/1 o výmere 2,75 ha na dobu určitú od 1.11.2012 do 31.10.2017

3. Ukladá:

 • a) OcÚ, zabezpečiť plnenie finančného a prog. rozpočtu podľa schválených aktualizácií v bodoch 2/d a 2/e tohto uznesenia
  Termín: rok 2012
 • b) OcÚ predložiť návrh na pomenovanie ulíc v obci Málinec na posúdenie po stránke slovenského pravopisu p. Júliusovi Lomenčíkovi v Banskej Bystrici
  Termín: október 2012
 • c) Ústrednej inventarizačnej komisii a čiastkovým inventarizačným komisiám vykonať inventarizáciu majetku obce Málinec, v zmysle schválenej Smernice pre vykonanie inventarizácie v obce 2/g tohto uznesenia
  Termín: do 31.12.2012
 • d) OcÚ zaradiť žiadosť Ivety Auxovej do poradovníka v zmysle schválenia v bode 2/k
  Termín: september 2012
 • e) OcÚ preplatiť náklady na výmenu okna Jánovi Riečicovi v zmysle schválenia v bode 2/l tohto uznesenia
  Termín: rok 2012
 •  f) OcÚ vypracovať nájomnú zmluvu pre Jána Urdu na prenájom pôdy v zmysle schválenia v bode 2/m tohto uznesenia
  Termín: november 2012

 4. Doporučuje:

Starostovi obce, vymenovať do funkcie veliteľa Obecného hasičského zboru v Málinci, pána Jána Valentínyho bytom 265

V Málinci, 26.9.2012                                                                                                                               Ing. Čepko Igor - starosta obce


 PRIPOMIENKY A INTERPELÁCIE
Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci dňa 13.7.2012

Števove Eva

 • opraviť chodníky na miestnej komunikácii pri Ipli

Mgr. Urda Ivan

 • opraviť mrežu pri jeho dome / treba ju odpáliť a našrobovať nanovo
 • blíži sa zima pri polievanie ľadu máme problémy s napájaním hadice, mrzne to,
 • treba vybudovať šachtu a napájanie na hadicu urobiť do nej

Detvan Marián

 • na budove pošty opraviť komíny
 • garáž pri pošte je ošarpaná, začína sa to rozpadávať, opadá omietky